Aluehallitus, kokous 14.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelma 2023-2025

608/2022

Valmistelija

  • Arto Ranta, strategiajohtaja, Arto.Ranta@pirha.fi
  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi
  • Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, juhani.sand@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen strategian 5.12.2022. Hyvinvointialuestrategia määrittää pitkän aikavälin tavoitteet ja palvelustrategian ylätason linjaukset vuosille 2023–2025. Strategian neljä kärkeä ovat tärkeintä ihminen, yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut, hyvinvoivat työntekijät sekä yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue.

Strategian toimeenpano-ohjelman valmistelu käynnistettiin vuoden 2022 loppupuolella. Toimeenpano-ohjelma muodostaa kokonaisuutena toiminnallisen uudistamisohjelman, jonka tarkoitus tiivistyy lauseeseen: palvelemme pirkanmaalaisia paremmin uudistuen rohkeasti ja kestävästi. 

Toimeenpano-ohjelma rakentuu neljän alussa mainitun strategian kärkiteeman mukaan. Valmistelussa on hyödynnetty loogisen viitekehyksen mallia ja nykykytila-analyysissa kartoitettiin merkittävimmät ongelmakokonaisuudet, joihin halutaan vastata jokaisen strategian kärkiteeman kohdalta. Kaikkien kärkien alle konkretisoitiin alatavoitteet, jotka vastaavat tunnistettuihin ongelmakohtiin. Kullekin kärkiteemalle on nimetty omistaja. Kärkiteemojen alla olevia osakokonaisuuksia vastuutetaan edelleen. Toimeenpano-ohjelma luo edellytykset strategian toimeenpanolle määrittämällä toimenpiteet, vastuut ja seurantamittarit. Toimeenpano-ohjelman avulla seurataan, että hyvinvointialue etenee yhtenäisesti kohti yhdessä asetettuja tavoitteita ja strategista tahtotilaa. 

Strategian toimeenpano-ohjelmaan sisältyy merkittäviä erillisiä kokonaisuuksia, joista päätetään hallintosäännön määrittämin päätösvaltuuksin. Näitä kokonaisuuksia ovat strategiset ohjelmat ja suunnitelmat; muun muassa viestintäohjelma, asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelma, toimitilaohjelma, palvelujen verkoston suunnitelma, tietohallinnon muutosohjelma, henkilöstöohjelma sekä palvelulinjakohtaiset toimeenpanosuunnitelmat. Toimeenpano-ohjelmaan kytkeytyvät strategiset ohjelmat ja suunnitelmat tukevat hyvinvointialuestrategian toteuttamista ja ovat linjassa strategian tavoitteiden kanssa.

Toimeenpano-ohjelma ja siihen sisältyvät muut ohjelmat luovat raamit ja tiekartan Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäisen aluevaltuustokauden toiminnalle. Toimeenpano-ohjelma muodostaa erittäin merkittävän välineen systemaattisen muutoksen mahdollistamiseksi. Ohjelman tavoitteena on pitkän tähtäimen taloudellinen kestävyys ja investointikyky tulevaisuuden kannalta välttämättömiin kohteisiin. Toimeenpano-ohjelmalla on merkittävä rooli myös ministeriöiden kanssa käytävissä ohjausneuvotteluissa ja valtiovarainministeriö on myös korostanut toimeenpano-ohjelmien tärkeyttä hyvinvointialueiden talouden tasapainottamisessa.

Toimeenpano-ohjelman valmistelu on toteutettu laaja-alaisessa yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa. Aluehallitus on seurannut kokonaisuuden valmistelua. Strategian valmistelun aikana käytyjä poliittisia keskusteluja on sisällytetty ohjelmakokonaisuuteen. Valmistelua on vienyt eteenpäin hyvinvointialuejohtajan nimeämä työryhmä konsernipalvelujohtajan johdolla. Työryhmässä on ollut henkilöstön edustus. Valmistelutyötä on tukenut ulkopuolinen konsulttiryhmä. 

Toimeenpano-ohjelman valmistelua on käsitelty useilla eri foorumeilla kuten johtohenkilöiden teemahaastatteluissa, henkilöstöfoorumin keskustelussa sekä johdon yhteisissä työpajoissa. Lisäksi ohjelmasta on käyty valmistelun kuluessa epämuodollisia keskusteluja henkilöstöjärjestöjen kanssa. 

Toimeenpano-ohjelmaa on käsitelty aluehallituksen iltakoulussa 19.1.2023, yhteistoimintaelimen kokouksessa 25.1.2023, aluevaltuuston valtuustoryhmille pidetyssä info-tilaisuudessa 31.1.2023 sekä aluevaltuuston seminaarissa 6.2.2023. 

Toimeenpano-ohjelma on liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelman 2023-2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Roope Lehto ja Jari Andersson saapuivat kokoukseen § 39 käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo

Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12,​ 3. krs,​ kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 -​ 14.30.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.