Aluehallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Alueellinen turvallisuussuunnitelma

29416/2023

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pasi Vainio, TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ, pasi.vainio@pirha.fi
Mikko Koponen, SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ, mikko.koponen@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen alueellinen turvallisuussuunnitelma on laadittu osana arjen turvallisuustyöryhmän työtä. Työryhmä on ennen kaikkea aluestrategian toimeenpano-ohjelman alatavoitteen 1.4. (Asukkailla ja henkilöstöllä vahva turvallisuuden tunne) edistämistä koordinoiva moniammatillinen ryhmä.

Alueellisella turvallisuussuunnittelulla tarkoitetaan yleisesti yhteistoimintaa, joka tähtää rikosten, häiriöiden, onnettomuuksien, tapaturmien ja niistä aiheutuvien vahinkojen vähentymiseen sekä turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen ylläpitämiseen tai parantamiseen kyseisellä alueella. Turvallisuussuunnittelun keinoin lisätään myös asukkaiden ja henkilöstön tietoa siitä, miten heidän turvallisuuttaan ja turvallisuuden tunnettaan pyritään parantamaan. Alueellinen turvallisuussuunnittelu on ennen kaikkea koordinoitua ja ennaltaehkäisevää monitoimijayhteistyötä. Alueellisen ulottuvuuden lisäksi suunnitelmassa on käsitelty myös sisäisen organisaatioturvallisuuden, riskienhallinnan sekä varautumisen teemoja kokonaisuuden ja niiden keskinäisriippuvuuksien hahmottamiseksi.

Alueellinen turvallisuustyö koostuu kuudesta tehtäväkokonaisuudesta.

                             1) Turvallisuusyhteistyö

                             2) Turvallisuussuunnittelun organisointi

                             3) Tilannekuva

                             4) Asukkaiden ja henkilökunnan kuuleminen

                             5) Viestintä

                             6) Alueellinen arjen turvallisuuden yhteistyöalusta

Lisäksi alueellinen turvallisuustyö pohjaa 10 yhteistyön painopistealueeseen, joita edistetään yhdessä keskeisten kumppanien kanssa.

                             1) Ankkuritoiminnan kehittäminen ja laajentaminen

                             2) Lasten ja nuorten turvallisuuskoulutus

                             3) Elämän kriisit

                             4) Syrjäytymisen estäminen

                             5) Päihteiden käytön vähentäminen

                             6) Väkivallan vähentäminen

                             7) Tietoturvan ja -suojan parantaminen

                             8) Häiriötilanteisiin varautuminen

                             9) Erityisryhmien turvallisuus

                             10) Henkilöstön turvallisuus ja turvallisuuden kokemus työssä sekä palveluiden turvallisuus.

Alueellinen turvallisuussuunnitelma hyväksyttiin konsernipalveluiden johtoryhmässä 22.11. Johtoryhmä piti kokonaisuutta hyvänä ja seuraavaksi suunnitelma viedään hyvinvointialueen johtoryhmän ja edelleen aluehallituksen käsiteltäväksi.

Luonnos alueellisesta turvallisuussuunnitelmasta on liitteenä.

Ehdotus

Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta

 • merkitsee tiedoksi alueellisen turvallisuussuunnitelman.

Päätös

Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta

 • merkitsi tiedoksi alueellisen turvallisuussuunnitelman.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntija suunnittelupäällikkö Mikko Koposta.

Valiokunnan keskustelussa nousi esille varautumisviestintä hyvinvointialueen asukkaille. Varautumisviestintää toivottiin suunnattavan alueen asukkaille perusasioista, kuten 72 tunnin varautumisesta. Lisäksi keskustelussa kiinnitettiin huomiota Pirkanmaan hyvinvointialueen turvallisuusbrändin luomiseen ja korostettiin, että pelastustoimi tulee pitää tässä tiivisti mukana. Pelastustoimella on jo asukkaiden näkökulmasta vahva luottamus ja jo tehty työ on tärkeää huomioda.

Iikka Jäntti, Hanna-Maria Grann ja Johanna Peltonen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

Pasi Vainio, TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ, pasi.vainio@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen alueellinen turvallisuussuunnitelma on laadittu osana arjen turvallisuustyöryhmän työtä. Työryhmä on ennen kaikkea aluestrategian toimeenpano-ohjelman alatavoitteen 1.4. (Asukkailla ja henkilöstöllä vahva turvallisuuden tunne) edistämistä koordinoiva moniammatillinen ryhmä.

Alueellisella turvallisuussuunnittelulla tarkoitetaan yleisesti yhteistoimintaa, joka tähtää rikosten, häiriöiden, onnettomuuksien, tapaturmien ja niistä aiheutuvien vahinkojen vähentymiseen sekä turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen ylläpitämiseen tai parantamiseen kyseisellä alueella. Turvallisuussuunnittelun keinoin lisätään myös asukkaiden ja henkilöstön tietoa siitä, miten heidän turvallisuuttaan ja turvallisuuden tunnettaan pyritään parantamaan. Alueellinen turvallisuussuunnittelu on ennen kaikkea koordinoitua ja ennaltaehkäisevää monitoimijayhteistyötä. Alueellisen ulottuvuuden lisäksi suunnitelmassa on käsitelty myös sisäisen organisaatioturvallisuuden, riskienhallinnan sekä varautumisen teemoja kokonaisuuden ja niiden keskinäisriippuvuuksien hahmottamiseksi.

Alueellinen turvallisuustyö koostuu kuudesta tehtäväkokonaisuudesta.

                             1) Turvallisuusyhteistyö

                             2) Turvallisuussuunnittelun organisointi

                             3) Tilannekuva

                             4) Asukkaiden ja henkilökunnan kuuleminen

                             5) Viestintä

                             6) Alueellinen arjen turvallisuuden yhteistyöalusta

Lisäksi alueellinen turvallisuustyö pohjaa 10 yhteistyön painopistealueeseen, joita edistetään yhdessä keskeisten kumppanien kanssa.

                             1) Ankkuritoiminnan kehittäminen ja laajentaminen

                             2) Lasten ja nuorten turvallisuuskoulutus

                             3) Elämän kriisit

                             4) Syrjäytymisen estäminen

                             5) Päihteiden käytön vähentäminen

                             6) Väkivallan vähentäminen

                             7) Tietoturvan ja -suojan parantaminen

                             8) Häiriötilanteisiin varautuminen

                             9) Erityisryhmien turvallisuus

                             10) Henkilöstön turvallisuus ja turvallisuuden kokemus työssä sekä palveluiden turvallisuus.

Alueellinen turvallisuussuunnitelma hyväksyttiin konsernipalveluiden johtoryhmässä 22.11 ja 9.1.2024 hyvinvointialueen johtoryhmässä. Johtoryhmät pitivät kokonaisuutta hyvänä. Suunnitelma viedään vielä hyvinvointialueen aluehallituksen ja muiden johtoryhmien käsiteltäväksi. Alueellinen turvallisuussuunnitelma (ei-julkinen) on asialistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Yhteistoimintaelin päättää

 • merkitä tiedoksi alueellisen turvallisuussuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana kehittämispäällikkö Pasi Vainiota, joka poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

 • Pasi Vainio, TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ, pasi.vainio@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen alueellinen turvallisuussuunnitelma on laadittu osana arjen turvallisuustyöryhmän työtä. Työryhmä on  aluestrategian toimeenpano-ohjelman alatavoitteen 1.4. (Asukkailla ja henkilöstöllä vahva turvallisuuden tunne) edistämistä koordinoiva moniammatillinen ryhmä.

Alueellisella turvallisuussuunnittelulla tarkoitetaan yleisesti yhteistoimintaa, joka tähtää rikosten, häiriöiden, onnettomuuksien, tapaturmien ja niistä aiheutuvien vahinkojen vähentymiseen sekä turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen ylläpitämiseen tai parantamiseen kyseisellä alueella. Turvallisuussuunnittelun keinoin lisätään myös asukkaiden ja henkilöstön tietoa siitä, miten heidän turvallisuuttaan ja turvallisuuden tunnettaan pyritään parantamaan. Alueellinen turvallisuussuunnittelu on koordinoitua ja ennaltaehkäisevää monitoimijayhteistyötä. Alueellisen ulottuvuuden lisäksi suunnitelmassa on käsitelty myös sisäisen organisaatioturvallisuuden, riskienhallinnan sekä varautumisen teemoja kokonaisuuden ja niiden keskinäisriippuvuuksien hahmottamiseksi.

Alueellinen turvallisuustyö koostuu kuudesta tehtäväkokonaisuudesta:

 1. Turvallisuusyhteistyö
 2. Turvallisuussuunnittelun organisointi
 3. Tilannekuva
 4. Asukkaiden ja henkilökunnan kuuleminen
 5. Viestintä
 6. Alueellinen arjen turvallisuuden yhteistyöalusta
   

Lisäksi alueellinen turvallisuustyö pohjaa 10 yhteistyön painopistealueeseen, joita edistetään yhdessä keskeisten kumppanien kanssa.

 1. Ankkuritoiminnan kehittäminen ja laajentaminen
 2. Lasten ja nuorten turvallisuuskoulutus
 3. Elämän kriisit
 4. Syrjäytymisen estäminen
 5. Päihteiden käytön vähentäminen
 6. Väkivallan vähentäminen
 7. Tietoturvan ja -suojan parantaminen
 8. Häiriötilanteisiin varautuminen
 9. Erityisryhmien turvallisuus
 10. Henkilöstön turvallisuus ja turvallisuuden kokemus työssä sekä palveluiden turvallisuus.
   

Alueellinen turvallisuussuunnitelma on käsitelty 28.5.2024 hyvinvointialueen johtoryhmässä.

Alueellinen turvallisuussuunnitelma sekä diaesitys ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä alueellisen turvallisuussuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana turvallisuuspäällikkö Pasi Vainiota. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
asiointi.pirha.fi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.