Aluehallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Aluehallituksen talousseminaari 26.-27.9.2024

20698/2023

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi

Perustelut

Aluehallituksen syksyn talousseminaarin järjestämistä on valmisteltu pyytämällä tarjouksia muutamilta kokouspalveluja tarjoavilta yrityksiltä. Sekä hinta- että laatusuhteen perusteella esitetään, että seminaari pidettäisiin 26.-27.9.2024 Billnäsin Ruukissa. Seminaarin pääaiheena on vuoden 2025 talousarviovalmistelu. Toisena aiheena valmistelussa on yhteistyötapaaminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen poliittisten päättäjien kanssa. 

Seminaari- matkalle kutsutaan aluehallituksen jäsenet, aluevaltuuston puheenjohtajisto, jaostojen ensimmäiset puheenjohtajat sekä aluehallituksen kokouksiin osallistuvat viranhaltijat.

Tarjouksen mukaiset seminaarikustannukset ovat yhteensä noin 10 000 euroa (sisältäen majoituksen, kokousjärjestelyt sekä yhteiset ateria- ja matkakulut). Kustannussyistä pohjaehdotus on, että seminaarin ajalta ei makseta kokouspalkkioita eikä päivärahaa. Muutoin aiheutuvat kulut korvataan palkkiosäännön mukaisesti. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä seminaarimatkan suunnitelman sekä kustannusten korvaamisen esittelytekstin mukaisesti. 

Päätös

Aluehallitus päätti 

 • hyväksyä seminaarimatkan suunnitelman sekä kustannusten korvaamisen esittelytekstin mukaisesti. Kuitenkin esittelytekstistä poiketen siten, että seminaarimatkaan osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio ja päivärahat ohjeistusten mukaisesti.

Kokouskäsittely

Aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Hanna Laine esitti, että talousseminaarin asiat käsitellään kokousten yhteydessä. 


Esittelijä muutti päätösesityksen kuulumaan seuraavasti: 

Aluehallitus päättää 

 • hyväksyä seminaarimatkan suunnitelman sekä kustannusten korvaamisen esittelytekstin mukaisesti. Kuitenkin esittelytekstistä poiketen siten, että seminaarimatkaan osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio ja päivärahat ohjeistusten mukaisesti.
   

Laine veti esityksensä pois.


Aluehallituksen jäsen Lassi Kaleva esitti, että kokouspalkkioita ja päivärahoja ei makseta. 

Kalevan esitys raukesi kannattamattomana. 


Aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja Aleksi Jäntti ja aluehallituksen jäsen Marko Jarva poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
asiointi.pirha.fi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.