Aluehallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun sääntökirjan muuttaminen

14603/2024

Valmistelija

 • Sini Jukka, SUUNNITTELIJA, sini.jukka@pirha.fi
 • Katja Hämäläinen, PERHETYÖNTEKIJÄ, katja.m.hamalainen@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialue päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää palveluseteliä hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 9 § 1:n momentin mukaisesti.

Aluehallitus hyväksyi Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelin sääntökirja 19.12.2022, § 331 ja siihen on hankintajohtajan päätöksellä myöhemmin päivitetty sisällysluettelo (6.2.2023, § 3) ja tarkennukset laskutukseen, PSOP-järjestelmään käyttöön ja hintaliitteeseen liittyviä yksityiskohtia (24.3.2023, § 4).

Sääntökirjan palvelukohtaiseen osioon on päivitetty lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun myöntämisperusteet (Aluehallitus 15.1.2024, § 9). Palvelusetelin voimassaoloa on lyhennetty aiemmin sääntökirjassa olleesta kolmesta (3) kuukaudesta kahteen (2) kuukauteen, jolloin se vastaa lapsiperheiden kotipalvelun omalla tuotannolla tuotettavaa tilapäistä palvelua. Tekstiin on tehty tarkennuksia palveluntuottajien pätevyysvaatimuksiin, palvelunsisältöön liittyviin vaatimuksiin ja asiakkaan ostamiin lisäpalveluihin. Lisäksi on päivitetty lainsäädäntöä, tehty teknisiä korjauksia ja muokkauksia luettavuuden parantamiseksi. Palveluntuottajalta vaadittaviin hyväksymisehtoihin on lisätty Soteri-rekisteri, jota koskeva lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2024 alkaen.

Palvelusetelin arvo on määritelty kiinteäksi tuntihinnaksi, joka sisältää kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut (esimerkiksi kilometrikorvaukset) eli tuottaja ei saa laskuttaa asiakkaalta mitään palvelusetelipalvelun tuottamiseen liittyvää lisämaksua.

Hintaliitteen sisältöä on muutettu selkeämmäksi. Luopumalla postinumeroaluepohjaisesta jaottelusta (Tampereen alue pois lukien Teisko, Tampereen alueen Teisko ja muu Pirkanmaa) saadaan yhtenäiset hinnat koko hyvinvointialueelle. Vallitsevan taloudellisen tilanteen vuoksi varsinaisia korotuksia ei esitetä palvelusetelin arvoon. Postinumerojaottelusta luopuminen vaikuttaa kuitenkin joissakin tapauksissa arvoon. Toiveita korotukseen on tullut palveluntuottajilta, mikä saattaa vaikuttaa palvelusetelituottajien haluun jatkaa tuottajana tai tuottajaksi hakeutumiseen. Laskutuksen perustana olevat palvelun antamisen ajankohdat säilyvät ennallaan (arkisin klo 7–18, arkisin klo 18–22 ja lauantaisin 7–18).

Sääntökirjaan on päivitetty samalla myös yleinen osio. Tekstiin on lisätty uusia määritelmiä, tarkennettu kuvauksia, terminologiaa ja sanavalintoja. Keskeisimmät muutokset koskevat asiakastietolakia, valvontalakia ja tietosuojaliitettä. Lisäksi tarkennuksia on tehty muun muassa tietojärjestelmiin ja laskutukseen liittyviin teksteihin. Jatkossa kaikkien palveluntuottajien tulee kuulua Vastuu Groupin Luotettava kumppani -palveluun, jolloin tilaajavastuulain edellyttämät tarkistukset automatisoituvat sekä rekisteröityä palvelutietovarantoon (PTV). 

Liitteenä lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun sääntökirja. Oheismateriaalina diaesitys lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun sääntökirjasta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä liitteen mukaisen Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun sääntökirjan noudatettavaksi hyvinvointialueella 1.9.2024 alkaen,
   
 • että sääntökirja korvaa aluehallituksen 19.12.2022 hyväksymän Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun sääntökirjan ja siihen myöhemmin hankintajohtajan päätöksellä tehdyt muutokset,
   
 • hankintajohtaja voi tehdä vähäisiä tai teknisiä muutoksia sääntökirjaan. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana palvelulinjajohtaja Titta Pelttaria. 

Tiedoksi

Anniina Tirronen, Leila Haakana, Päivi Juurinen, Sini Jukka, Katja Hämäläinen, Mervi Jokinen, Terhi Huttunen, Titta Pelttari, palveluntuottajat, psop@istekki.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
asiointi.pirha.fi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.