Aluehallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Kolmostien Terveys Oy:n välisen muutossopimuksen hyväksyminen

11054/2023

Valmistelija

 • Anniina Tirronen, HANKINTAJOHTAJA, anniina.tirronen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan alueella on voimassa kaksi kuntien toteuttamaa laajaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistusta, joissa palveluntuottajana on Pihlajalinna Oyj paikallisten tytäryhtiöidensä kautta. Kolmostien Terveys Oy on tuottanut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ulkoistussopimuksen perusteella Parkanon alueella 1.1.2015 alkaen ja Kihniön alueella 1.5.2015 alkaen. Mäntänvuoren Terveys Oy on tuottanut sote-palvelut Mänttä-Vilppulassa vuodesta 2016 ja Juupajoella 2018 alkaen. Kumpikin ulkoistussopimus on laadittu määräaikaisina sopimuskausien ollessa optioineen yhteensä viisitoista vuotta. 

Ulkoistussopimuksissa palveluntuottajan vastuulle on määritelty laissa määriteltyjen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen mainittujen kuntien asukkaille. Palveluntuottajan vastuulle kuuluvia palveluita ovat sosiaali- ja terveyspalvelut laajasti, muun muassa perusterveydenhuolto ja ikääntyneiden ja vammaisten palveluja. 

22.5.2023 aluehallitus hyväksyi muutossopimukset, jolla sopimukset ja palvelutuotanto saatettiin vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä ja Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelurakennetta ja haluttuja järjestämisratkaisuja.  

Pirkanmaan hyvinvointialue ja Pihlajalinna ovat vuoden 2023 loppupuolelta lähtien neuvotelleet Kolmostien Terveys Oy:ta ja Mäntänvuoren Terveys Oy:ta koskeviin muutossopimuksiin edelleen tarvittavista tarkennuksista ja uusista muutostarpeista. Muutossopimusten yleisenä lähtökohtana on, että aikaisemmat ulkoistussopimukset sitovat kumpaakin sopijaosapuolta. Muutossopimuksilla ulkoistussopimuksiin tehdään rajatusti muutoksia siltä osin kuin muuttuneen lainsäädännön, Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestämistä koskevien velvollisuuksien ja hyvinvointialueen palvelurakenteen ja järjestämisratkaisujen kannalta on välttämätöntä. Koska sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen liittyvän lainsäädännön tarkempi sisältö ei ole hankintaa toteutettaessa ollut hankintayksikön tiedossa, siihen ei ole voitu riittävästi varautua esimerkiksi sopimuksen muutoslausekkein. Muutoksella ei kuitenkaan muuteta sopimuksen yleistä luonnetta. 

Kolmostien Terveys Oy:n palvelusopimuksen osalta muutokset koskevat erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluja ja asiakkaan kotikuntaan perustuvaa ja ulkoista laskutusta. Pirkanmaan hyvinvointialueen tuotettavaksi siirtyi osittain lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tuotantoa vuoden 2024 alusta alkaen. Nämä palveluntuottajalta pois siirtyneet palvelut vaikuttavat sopimuksen palveluntuottajalle maksettavaa korvausta alentavina muutossopimuksen liitteenä olevassa hintaliitteissä tarkemmin yksilöidyllä tavalla. Lisäksi muutossopimuksessa määritellään uudelleen asiakkaan kotikuntaan perustuvaa ja ulkoista laskutusta koskevia ehtoja, yhdyspintoihin liittyvää yhteistyötä, varautumista sekä joitakin yhtenäistettäviä ja selvennettäviä käytäntöjä. Tilaaja ja palveluntuottaja sopivat luopuvansa molemminpuolisesti ulkokuntalaisia koskevasta laskutuksesta sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen asukkaiden että muiden hyvinvointialueiden asukkaiden osalta. Tällä tarkoitetaan Tilaajan suorittamia maksuja palveluntuottajan hoitamista muiden kuin Parkanon kaupungin tai Kihniön kunnan asukkaista sekä vastavuoroisesti palveluntuottajan maksamia maksuja mainittujen kuntien asukkaiden hoidosta muissa Pirkanmaan hyvinvointialueen omassa tai sen vastuulla olevassa toimipisteessä. 

Alkuperäisen ulkoistussopimuksen mukaisesti tilaaja maksaa palveluiden tuottamisesta vuosittain kiinteän sopimushinnan, joka on vuodelle 2024 Kolmostien Terveys Oy:n osalta 28 368 433 € (29 288 581 € vuonna 2023). Summassa on huomioitu ulkoistussopimuksen mukaiset vuosittaiset hinnankorotukset (vuoden 2024 osalta 1 007 917 €), muutossopimuksen vaikutukset hintaan sekä palveluiden verkoston muutoksista aiheutuneet hintojen vähennykset, kuten kiirevastaanoton aukioloajan supistuminen. Tarkemmat hintamuutosten ja kustannusten erittelyt sekä niiden laskentaperusteet on määritelty muutossopimukseen kuuluvalla hintaliitteellä. Hintaliitettä täydentää tietyissä palveluissa ylläpidettävää kapasiteettia kuvaava liite.

Lisäksi muutossopimukseen on neuvoteltu salassapitoa ja turvallisuutta, tietosuojaa sekä varautumista koskevat liitteet. 

Sopimuksen omistajina toimivat sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen ja konsernipalvelujohtaja Juhani Sand. Sopimuksen vastuuhenkilöinä toimivat vastaamansa toiminnan osalta sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelulinjajohtajat Eeva Torppa-Saarinen, Titta Pelttari, Päivi Tryyki ja Juha Kinnunen. Sopimuksen yhteyshenkilöinä toimivat perusterveydenhuollon johtajaylilääkäri Tarja Marjamäki ja hankintajohtaja Anniina Tirronen. Tehtävää hoitavan henkilön vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin tehtävänhoitajalle.

Aluehallitus päättää tavaroiden ja palvelujen hankinnoista, joiden arvo ylittää 30 milj. euroa (HS 62 §).  

Palvelusopimuksen muutosliite Kolmostien Terveys Oy, hintaliite 2024 Komostien Terveys Oy, hintaliitteen liite 1 kapasiteetti asumispalvelujen lähipalvelusairaalan osalta, salassapito- ja turvallisuusliite, tietosuojaliite sekä sopimusperusteisen varautumisen liite ovat päätöksen liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää 

 • hyväksyä liitteenä olevan Kolmostien Terveys Oy:ta koskevan muutossopimuksen liitteineen,
   
 • että sopimuksen omistajia ovat sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen ja konsernipalvelujohtaja Juhani Sand,
   
 • että sopimuksen vastuuhenkilöt ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelulinjajohtajat Eeva Torppa-Saarinen, Titta Pelttari, Päivi Tryyki ja Juha Kinnunen,
   
 • että sopimuksen yhteyshenkilöt ovat perusterveydenhuollon johtajaylilääkäri Tarja Marjamäki ja hankintajohtaja Anniina Tirronen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana hankintajohtaja Anniina Tirrosta. 

Tiedoksi

Sand Juhani, Kuosmanen Taru, Tryyki Päivi, Welin Tanja, Marjamäki Tarja, Vasala Juha, Pelttari Titta, Kinnunen Juha, Torppa-Saarinen Eeva, Tirronen Anniina, Kurvinen Anni, Uitus-Mäntylä Katja, Tallila Timo, Ruuhilehto Alli, Salunen Eetu, Sihvonen Juha-Matti, Savolainen Marko, Kariniemi Seppo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
asiointi.pirha.fi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.