Aluehallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Pirkanmaan hyvinvointialueen suurten investointien hankeorganisaatio

9980/2023

Valmistelija

 • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi
 • Pekka Erola, TUKIPALVELUJOHTAJA, pekka.erola@pirha.fi
 • Miia Luukko, HALLINTOPALVELUJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi
 • Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi

Perustelut

Tausta

Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankesuunnitelma on hyväksytty ja päätös investointihankkeen käynnistämisestä on tehty aluevaltuustossa 15.1.2024. Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus sekä Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen kokonaisuus ovat sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymässä Pirkanmaan hyvinvointialueen vuosien 2024-27 investointisuunnitelmassa. Hyvinvointialueelle on tässä vaiheessa tarpeen muodostaa hankeorganisaatio investointien toteutusvaihetta varten.

Hankeorganisaatio

Hankeorganisaation muodostamisessa tukeudutaan vahvasti hyvinvointialueen olemassa olevaan linjaorganisaatioon. Projektitoimistoon kootaan hankkeeseen tarvittavat omat ja hankittavat resurssit. Projektitoimisto perustetaan strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueelle. Sen alle kootaan toiminnallinen suunnittelu, tekninen suunnittelu ja rakennuttaminen sekä hankittavat rakennuttajakonsultointipalvelut. Projektitoimistoa ja projektin johtoryhmää johtaa hankejohtaja. Hankejohtaja on tarkoitus rekrytoida julkisella haulla. Teknisestä suunnittelusta ja rakennuttamisesta vastaa hyvinvointialueen kiinteistöjohtaja. Toiminnallisen suunnittelun johtaja täsmentyy myöhemmin. Projektin johtoryhmä huolehtii hankkeen valmistelusta ohjausryhmälle eli hyvinvointialueen johtoryhmälle.

Hankkeen poliittinen päätöksenteko ja ohjaus

Hankkeen poliittiseen ja strategiseen päätöksentekoon ja ohjaukseen kytkeytyvät hyvinvointialueen toimivaltaiset toimielimet. Päätöksentekoon kukin toimielin osallistuu hallintosäännössä määritellyn toimivaltansa mukaisesti. Hankkeen ohjaukseen liittyviä rooleja on asiaa valmisteltaessa arvioitu erityisesti konserni- ja toimitilajaoston ja aluehallituksen lainsäädäntöön ja hallintosääntöön perustuvien tehtävien ja vastuiden pohjalta. Konserni- ja toimitilajaosto vastaa siitä, että rakennusinvestoinnin valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Aluehallitus vastaa hankkeen kokonaisuuden, mukaan lukien toiminnallinen näkökulma, johtamisesta ja taloudesta.

Asian valmistelussa on päädytty seuraaviin vaihtoehtoisiin poliittisen ohjauksen tapoihin.

Vaihtoehto 1.: Seuranta konserni- ja toimitilajaostossa sekä aluehallituksessa näiden toimivaltuuksien mukaisesti. Mainittujen toimielinten toimintaan liittyy tilivelvollisuus ja aluehallituksella on kokonaisuudesta budjettivastuu.

Vaihtoehto 2.: Mikäli katsotaan tarpeelliseksi vahvistaa suurten investointien poliittista ohjausta tehtävän voisi järjestää perustamalla neuvottelukunta. Se olisi mahdollista perustaa ilman sääntömuutoksia aluehallituksen tai hyvinvointialuejohtajan päätöksellä. Neuvottelukunnassa olisi mahdollista saada informaatiota hankkeen etenemisestä ja käydä vapaamuotoisemmin keskusteluja keskeneräisistä asioista.

Näihin molempiin ohjaustapoihin on mahdollista liittää se, että aluehallituksessa hankeasioita käsitellään kokoonpanossa, johon kuuluisi konserni- ja toimitilajaoston puheenjohtajisto läsnäolo- ja puheoikeudella. Vahvistetut toimielinkokoonpanot nostavat osaltaan luottamushenkilöpalkkioiden määrää, mikä on huomioitava niiden talousarviosuunnittelussa.

Esityslistan liitteenä on tarkempi kuvaus esitetystä hankeorganisaatiosta.

Hankejohtajan viran perustaminen

Hankejohtajan viran perustamisesta päättää aluehallitus (hallintosääntö 37 §). Tehtävä on määräaikainen. Hankejohtajan esihenkilönä toimii konsernipalvelujohtaja. Hankejohtajan viran täyttämisestä päättää konsernipalvelujohtaja (HS 45 §). Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista ennen viran auki julistamista (HS 39 §).

Liitteenä diaesitys uudistamisohjelman organisoinnista. Oheismateriaalina selvitys soterakennushankkeen suunnittelusta ja organisoitumisesta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä esityksen mukaisen hankeorganisaation muodostamisen uudistamisohjelman loppuvaiheen toteutusta varten,
   
 • valita hankkeen poliittisen ohjauksen tavaksi vaihtoehdon kaksi,
   
 • perustaa hankejohtajan viran 6 vuoden määräajaksi strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueelle.

Päätös

Palautettiin valmisteluun. 

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana tukipalvelujohtaja Pekka Erolaa ja hallintopalvelujohtaja Miia Luukkoa. 

Aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Hanna Laine esitti, että asia palautetaan valmisteluun.

Kannatus: Pekka Järvinen. 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).