Aluehallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan sidonnaisuusilmoitus

893/2023

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Kohonen, Kirsi.Kohonen@pirha.fi
Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi

Perustelut

Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 16 §:n mukaan yliopistollista sairaalaa ylläpitävällä hyvinvointialueella tulee olla vähintään yksi alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunnan tulee seurata, ohjata ja arvioida tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan. Toimikunnan alue kattaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 35 §:n ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetun yhteistyöalueen. Toimikunnan asettaa hyvinvointialueen aluehallitus. 

Toimikunnan ensisijaisena tehtävänä on arvioida lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain mukaiset tutkimushankkeet ja antaa niistä lausunto. 

Toimikunnassa on oltava puheenjohtaja ja vähintään kuusi jäsentä, joista yksi toimii varapuheenjohtajana. Heillä tulee olla tarvittava määrä varajäseniä. Toimikunnan varajäsenten ei tarvitse olla henkilökohtaisia. Toimikunnassa on oltava edustettuna tutkimusetiikan, lääketieteen, terveys- tai hoitotieteen ja oikeustieteen asiantuntemus. Vähintään kahden jäsenistä on oltava maallikkojäseniä. Lisäksi arvioitaessa sellaisia lääketieteellisiä tutkimuksia, joihin liittyy tutkittavaan kohdistuvaa säderasitusta, tulee lausuntohakemuksia arvioitaessa aina kuulla säteilyn lääketieteellisen käytön asiantuntijoita.  

Eettisessä toimikunnassa tulee olla edustettuna tai kuultavana pediatrian alan asiantuntija silloin, kun se käsittelee alaikäiselle tehtävää kliinistä lääketutkimusta, sekä asianomaista sairautta ja potilasryhmää edustava asiantuntija, kun se käsittelee vajaakykyiselle aikuiselle tehtävää kliinistä lääketutkimusta. Kuulemisen sijasta eettinen toimikunta voi pyytää kirjallisen lausunnon asianomaista alaa edustavalta asiantuntijalta. 

Palkkiot  

Palkkiosäännön mukaisesti toimikuntien jäsenille, joilla asian laadun mukaan on huomattavan paljon valmistelu- tai muuta vastaavaa työtä toimikunnan kokousten ulkopuolella, aluehallitus voi harkintansa mukaan määrätä palkkion (palkkiosääntö 2 §). Toimikunnan jäsenille esitetään maksettavaksi kokouspalkkiot hyvinvointialueen palkkiosäännön mukaisesti. Toimikunnan jäsenen kokouspalkkio on 250 euroa/kokous. Lisäksi jäsenille esitetään maksettavaksi lukupalkkio 120 euroa / kokous.  

Puheenjohtajien ja jäsenten vuosipalkkioista määrätään palkkiosäännön 3 §:ssä. Aluevaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, aluehallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille ja jäsenille sekä alla mainittujen muiden toimielinten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksetaan kokouspalkkion lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetuista tehtävistä vuosipalkkiot. Kunakin vuonna vuosipalkkiot maksetaan toimintakuukausien perusteella. Muiden toimielinten puheenjohtajalle sekä jäsenelle mahdollisesti maksettavan työmäärään perustuvan kertapalkkion määrää aluehallitus. Toimikunnan puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi palkkiona 500 euroa / kk. 

Sidonnaisuudet

Alueelliseen lääketieteelliseen tutkimuseettiseen toimikuntaan jäseniksi ehdotettavien on ennen eettisen toimikunnan asettamista annettava kirjallinen selvitys taloudellisista sidonnaisuuksistaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä tehtävän hoitamisessa. Alueelliseen lääketieteelliseen tutkimuseettiseen toimikuntaan jäseneksi ehdotettava antaa selvityksen hyvinvointialueen aluehallitukselle. 

Toimikuntaan nimettävien jäsenten ja varajäsenten sidonnaisuusilmoitukset on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan oheismateriaaliksi.

Toimikunnan sihteeripalvelut tuotetaan strategisen ohjauksen tutkimuksen vastuualueelta. 

Nimityksiä ja palkkioita on käsitelty myös sairaalapalvelujen johtoryhmässä. 

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • nimetä Pirkanmaan hyvinvointialueen alueelliseen lääketieteelliseen tutkimuseettiseen toimikuntaan jäsenet ja varajäset toimikaudelle 2023-2025 seuraavasti:
   
Jäsen Varajäsen

Professori (emer) Matti Korppi

 

Professori Kaija Puura, TAU 

Professori Teuvo Tammela, TAU  

Erikoislääkäri Erja-Leena Paukkeri, Pirha 

Kliininen opettaja Katriina Vuolteenaho, TAU

Apulaisylilääkäri Outi Laine, Pirha 

Apulaisylilääkäri Reetta Huttunen, Pirha 

Osastonylilääkäri Aki Hietaharju, Pirha

Osastonylilääkäri Johanna Palmio, Pirha 

Lakimies Juuso Kuusisto, Pirha 

Hallintopäällikkö Maria Toivakka, Pirha

Apulaisylilääkäri Päivi Korhonen, Pirha 

Kliininen opettaja Sauli Palmu, TAU

Dosentti Satu-Liisa Pauniaho, Tampereen kaupunki 

Osastonylilääkäri Ilkka Kivekäs, TAU 

Ylilääkäri Annika Auranen, Pirha

Apulaisylilääkäri Kati Tihtonen, Pirha

Hoitotyön johtaja Elina Mattila, Pirha 

Professori Elina Haavisto, TAU 

Professori Teemu Murtola, TAU

Osastonylilääkäri Marja Hyöty, Pirha 

Professori Arvi Yli-Hankala, TAU 

Apulaisylilääkäri Ville Hällberg, Kanta-Hämeen hyvinvointialue 

Professori Lauri Lehtimäki, TAU 

Professori Teea Salmi, TAU 

Dosentti Janne Aittoniemi, Fimlab

Professori Timo Paavonen, TAU

Sairaalapastori Teemu Paarlahti (maallikkojäsen) Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä 

Sairaalapastori Eija Kasari (maallikkojäsen) Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä 

Toimittaja Virpi Tiainen (maallikkojäsen), Aamulehti 

Toimittaja Anu Leena Hankaniemi (maallikkojäsen), YLE Tampere 

Lakiasiantuntija Merja Helenius, Pirha 

Lakimies Anu Junikka, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Osastonylifyysikko Eeva Boman, Pirha 

Professori Jussi Hirvonen, TAU 

Ylilääkäri Vesa Virtanen, Tays Sydänsairaala 

Professori Jari Laurikka, TAU

 • nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi professori (emer) Matti Korpin ja varapuheenjohtajaksi professori Kaija Puuran,
   
 • että toimikunnan jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti:
  • kokouspalkkiot hyvinvointialueen palkkiosäännön mukaisesti
  • lukupalkkio 120 euroa / kokous
  • lisäksi toimikunnan puheenjohtajalle maksetaan palkkio 500 euroa / kk
    
 • merkitä tiedoksi jäsenten ja varajäsenten sidonnaisuusilmoitukset sekä
   
 • valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään yksittäisiä täydennyksiä toimikunnan kokoonpanoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialuejohtaja on 10.2.2023 § 42/2023 täydentänyt alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanoa nimeämällä ylihammaslääkäri Anna Maria Heikkisen toimikunnan jäseneksi (päätös liitteenä).

Alueelliseen lääketieteelliseen tutkimuseettiseen toimikuntaan jäseniksi ehdotettavien on ennen eettisen toimikunnan asettamista annettava kirjallinen selvitys taloudellisista sidonnaisuuksistaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä tehtävän hoitamisessa. Alueelliseen lääketieteelliseen tutkimuseettiseen toimikuntaan jäseneksi ehdotettava antaa selvityksen hyvinvointialueen aluehallitukselle. 

Toimikuntaan nimetyn jäsenen sidonnaisuusilmoitus on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan oheismateriaaliksi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Taru Kuosmanen, Sosiaali, taru.kuosmanen@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • merkitä tiedoksi uuden jäsenen sidonnaisuusilmoituksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).