Aluehallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Pirkanmaan hyvinvointialueen RRP- hanke haku vuosille 2023-2025

388/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eeva Halme, kehittämispäällikkö, eeva.halme@pirha.fi
Pasi Lehmus, Tietohallintojohtaja, Pasi.Lehmus@pirha.fi

Perustelut

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla (RRP) tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. 

Suomen kestävän kasvun ohjelma rakentuu neljälle pilarille: 

 1. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa 
 1. Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville  
 1. Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi 
 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen. 

Pirkanmaa on saanut RRP- ohjelman rahoitusta vuodelle 2022 1,8 milj. euroa. Tämän hetken hanketta hallinnoi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja kunnat ovat osatoteuttajina. Hankkeen toimeenpanon painopisteenä on kansallisten palveluiden kehittäminen (OmaOlo), hoitovelan purku uusilla digitaalisilla toimintamalleilla. Lisäksi hankerahoituksella laaditaan suunnitelma pidemmälle hankekaudelle vuosille 2023-2025.  

Kestävän kasvun ohjelman toisen vaiheen haku avautui 1.9.2022 ja hakemus tulee jättää 6.10.2022 mennessä.

Hankkeen toisessa vaiheessa alustavat tavoitteet vuosille 2023-2025 ovat: 

 • Koronasta aiheutuneen hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkaminen 
 • Digitaalisten palvelujen yhdenmukaisuus ja saatavuus koko hyvinvointialueella 
 • Palveluiden vaikuttavuus ja tietoperusteinen johtaminen 
 • Kansallinen vaikuttavuuskeskus 

Hankkeen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat asukkaat, joilla on tuen tarpeita usealla eri palvelualueella tai vaara jäädä palvelujen ulkopuolelle. NHG:n tekemän tarveselvitysten pohjalta Pirkanmaalla on erityisen suuri tarve kehittää seuraavien kohderyhmien palveluita:

 • kaiken ikäisten päihde- ja mielenterveyspalveluita, huomioiden etenkin 18-20-vuotiaat, joille nykyinen palvelujärjestelmä ja toimintatavat eivät vastaa heidän tarpeitaan
 • moninaisen tuen tarpeessa olevat palveluiden käyttäjät, joiden hoito- ja palveluvelka on lisääntynyt koronan aikana esim. pitkäaikaissairaat
 • ikääntyneet, joilla on todettu tai piilossa olevaa fyysisen, psyykkiseen tai sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvää tuen tarvetta.

RRP- ohjelman kokonaisrahoitus vuosille 2023-2025 on 255,6 milj. €, josta Pirkanmaalle on haarukoitu haettavaksi noin 31,5 milj.€.

Alustavan hankesuunnitelman mukaan rahoitusta haetaan seuraaviin osakokonaisuuksiin:

Pilari 3 (0,4 M€):

Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi ottaen käyttöön IPS-työhönvalmennus menetelmä ensi vaiheessa mielenterveysongelmaisten kanssa.

Pilari 4

 1. Investointi 1 (11,2 M€):
 • Kaikkiin kohderyhmiin kohdistuvat toimenpiteet kuten matalan kynnyksen palvelut
 • Mielenterveys- ja päihdehäiriöisiin kohdistuvat toimenpiteet
 • Moni- ja pitkäaikaissairaisiin kohdistuvat toimenpiteet
 • Ikääntyneisiin kohdistetut toimenpiteet
 • Erikseen määriteltyjen digitaalisten toimintamallien käyttöönoton laajentaminen peruspalveluissa
 1. Investointi 2 (1,5 M€):
 • Elintapaohjauksen palvelutarjottimen laajentaminen
 1. Investointi 3 (4,1 M€):
 • Kansallinen vaikuttavuuskeskus
 • Vaikuttavuusperusteisen ohjauksen ja tiedolla johtamisen pilotti
 • Muut vaikuttavuuden edistämiseen kohdistuvat toimenpiteen kuten kirjaamisen kehittäminen
 1. Investointi 4 (14,3 M€)
 • Kansalaisten digitaaliset palvelut
 • Ammattilaisten digitaaliset palvelut
 • Uudet digitaaliset innovaatiot, kuten ohjelma-avusteinen työvuorosuunnittelu

Liitteet:

 RRP- valtionavustuksen toisen vaiheen hakuopas 2023-2025. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä esityksen kestävän kasvun (RRP) ohjelman mukaisen kehittämisrahoituksen hakemisesta vuosille 2023-2025.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että hakemus liitteineen oli nähtävillä kokouksessa. 

Valmistelija

 • Eeva Halme, kehittämispäällikkö, eeva.halme@pirha.fi

Perustelut

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla (RRP) tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Tässä toisen vaiheen haussa tavoitteina vuosille 2023-2025 ovat:

 • Koronasta aiheutuneen hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkaminen 
 • Digitaalisten palvelujen yhdenmukaisuus ja saatavuus koko hyvinvointialueella 
 • Palveluiden vaikuttavuus ja tietoperusteinen johtaminen 
 • Kansallinen vaikuttavuuskeskus 

Pirkanmaan hyvinvointialue haki RRP-rahoitusta suunnitelmalla, joka jätettiin 6.10.2022. Rahoituspäätös saatiin 8.12.2022 ja sen mukaan rahoitus on 20,6 milj.  haetun 31,5 milj. € sijaan.

Rahoitusta ei saatu tai vähennettiin seuraavista Pilareista ja Investoinneista:

Pilari 3: Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi ottaen käyttöön IPS-työhönvalmennus menetelmä ensi vaiheessa mielenterveysongelmaisten kanssa.

Pilari 4, Investointi 2 haettiin 1, 6 milj. € ja saatiin 1,479 milj. €

Pilari 4, Investointi 3 haettiin 4,1 milj. € ja saatiin 3,475 milj. €

Pilari 4, Investointi 4 haettiin 14,3 milj. € ja saatiin 4,485 milj. €

 

Rahoituspäätöksen mukaan suunnitelmaa tuli täydentää investointi 3:n osalta, sekä muuttaa tavoitteiden toteuttamista rahoituspäätöksen jaksotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

 • Taru Kuosmanen, Sosiaali, taru.kuosmanen@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä esityksen kestävän kasvun (RRP) ohjelman muutossuunnitelmasta ja talousarviosta vuosille 2023-2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana kehittämispäällikkö Eeva Halmetta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo

Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12,​ 3. krs,​ kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 -​ 14.30.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.