Aluehallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistoimintaelimen työnantajan edustajien nimeäminen

6655/2023

Valmistelija

 • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Perustelut

Yhteistoimintamenettely hyvinvointialueella perustuu sekä lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (449/2007) että lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006). Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua hyvinvointialueella toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää hyvinvointialueen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. Työnantajan tulee neuvotella yhteistoimintamenettelyssä henkilöstön edustajien kanssa henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavista muutoksista tai suunnitelmista. Esimerkiksi käsiteltäviä asioita ovat  hyvinvointialueen henkilöstötilinpäätös, taloutta koskevat suunnitelmat henkilöstövaikutusten osalta sekä hyvinvointialuetasoiset organisaatio- ja kehittämishankkeet.

Yhteistoiminnan periaatteista käytiin järjestöjen kanssa neuvottelut 21.11.2022, 23.11.2022 ja 23.1.2023. Henkilöstöjaosto (9.2.2023/ 8§) ja aluehallitus (20.2.2023/53§) ovat käsitelleet Yhteistoiminnan periaatteet kokouksissaan. Hyväksyttyjen periaatteiden mukaan Pirkanmaan hyvinvointialueen lakisääteisen yhteistoimintaelimen jäsenten määrä on 16, joista 12 edustaa pääsopijajärjestöjä ja 4 työantajaa.  Henkilöstön edustajat määräytyvät pääsopijajärjestöittäin seuraavasti: Sote ry 4, Juko 4 ja JAU 4. Henkilöstön edustajina toimivat ammattijärjestöjen nimeävät edustajat sekä heille nimetyt varajäsenet.

Hallitus nimeää yhteistoimintaelimeen työnantajan edustajat ja heidän varajäsenensä (suluissa):

 • Hyvinvointialuejohtaja (Konsernipalvelujohtaja)
 • Sosiaali- ja terveysjohtaja (Sairaalapalvelulinjan johtaja)
 • Henkilöstöjohtaja (HR palvelupäällikkö, resurssienhallinta)
 • Pelastusjohtaja (tukipalvelujohtaja)

Lisäksi henkilöstöjaoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myönnetään yhteistoimintaelimen kokouksiin läsnä- ja puheoikeus. Yhteistoimintaelin sopii kokouskäytännöistään. Yhteistoimintaelin voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Puheenjohtajana toimii vuorovuosin työnantajapuolen edustaja ja henkilöstön edustaja. Yhteistyöelimen sihteerinä toimii henkilöstöjohtajan nimeämä henkilö.

Aluehallituksen edellisen päätöksen 4.4.2022 § 63 mukaan luottamushenkilöjäseninä yhteistoimintaelimessä ovat olleet Ulla Kampman (varajäsen Sami Kymäläinen) ja Anneli Taina (varajäsen Aatu Korhonen). Luottamushenkilöjäseniä ei enää nimetä yhteistoimintaelimeen lukuunottamatta henkilöstöjaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeutta. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Taru Kuosmanen, Sosiaali, taru.kuosmanen@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä esityksen ja nimeää yhteistoimintaelimeen työnantajaedustajat ja heidän varajäsenensä,

 • pyytää pääsopijajärjestöjä nimeämään yhteistoimintaelimeen henkilöstönedustajat ja heille varajäsenet 30.3.2023 mennessä.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo

Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12,​ 3. krs,​ kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 -​ 14.30.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.