Aluehallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Psykiatrian sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen selvityksen käynnistäminen ja ohjausryhmän asettaminen

6638/2023

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi
  • Juha Kinnunen, Sairaalapalvelujen linjajohtaja, juha.kinnunen@pirha.fi

Perustelut

Taustaa

Psykiatrisissa ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa Pirkanmaalla on vallinnut jo pitkään palvelujen tarpeen, kysynnän ja käytön sekä voimavarojen epätasapaino. Tilannetta on korjattu lukuisilla hallinnollisilla ja toiminnallisilla uudistuksilla, mutta ne eivät ole osoittautuneet riittäviksi. 

Palvelujen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle epätasapaino on kärjistynyt ja johtanut palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden riskien realisoitumiseen. Hoitojonot ovat kasvaneet ja lähetteiden määrät ovat jyrkässä kasvussa.  Lisäksi osaavan henkilöstön rekrytointi on muuttunut erittäin haastavaksi. Psykiatrian vaikea tilanne on kuormittanut voimakkaasti sekä psykiatrian henkilöstöä että johtavia viranhaltijoita. 

Ratkaisujen löytämiseksi hyvinvointialueella käynnistetään välittömästi psykiatrian sekä mielenterveys- ja pähdepalvelujärjestelmän kokonaisselvitys. Selvityksessä etsitään keinoja palvelujen tarjonnan ja kysynnän epätasapainon korjaamiseksi sekä haetaan yhdessä ratkaisuja henkilöstöä ja johtoa kuormittaneisiin tilanteisiin. 

Selvitystyön tarkoitus ja tavoitteet

Selvitystyön tavoitteena on 1) muodostaa kokonaiskuva Pirkanmaan hyvinvointialueen psykiatrian, mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmän nykytilasta. Selvityksen tulee 2) sisältää faktoille perustuva analyysi väestötasoisesta tarpeesta ja palvelujen käytöstä viimeisen vuoden ajalta. Nämä tulee verrata ja suhteuttaa käytettävissä oleviin aineellisiin (tilat, laitteet, teknologiat)  ja inhimillisiin voimavaroihin, kuten henkilöstön määrä, rakenne ja jakautuminen sekä osaamisen käytön tarkoituksenmukaisuus. Aineistona käytetään hyvinvointialueen valmistelussa jo tuotettua materiaalia, asiakas- ja potilaistietojärjestelmistä saatavissa olevaa tietoa, mutta palvelutarpeen muutosten osalta on mahdollista tehdä tietojärjestelmistä erillistä datapoimintaa. Palvelujärjestelmän 3) nykytilan kuvauksen löydöksiä tulee verrata muiden yliopistollisten hyvinvointialueiden tilanteeseen.

Erityisesti huomiota kiinnitetään 4) Pirkanmaan hyvinvointialueen mielenterveyspalvelujen ydinongelmiin, haasteisiin ja ongelmien kärjistymiseen johtaneisiin perussyihin. Mahdollisesti esiintyneet työyhteisöongelmat kuvataan siinä laajudessa, kun on tarkoituksenmukaista perustilanteen selvittämiseksi. Mahdollisiin työyhteisöongelmiin esitetään konkreettisia ratkaisuehdotuksia kokonaisuuten siältyvässä erillisselvityksessä.

Nykytilan analyysin pohjalta selvityksessä 5) ehdotetaan konkreettiset ja realistiset tavoitteet ja toimenpiteet  lyhyen aikavälin ongelmien ratkaisuihin, jotka tarkoittavat lähikuukausien aikaikkunassa toteutettavissa olevia kokonaisuuksia, kuten rekrytointiedellytysten turvaaminen.

Lisäksi selvityksessä laaditaan  6) keskipitkän aikavälin (2-4 vuotta) toimeenpano-ohjelma ehdotus toiminnallisten, rakenteellisten ja henkilöstökysymysten ratkaisemiseksi.

Toimenpide-ehdotuksissa huomioidaan sekä kliinis-hoidolliset kysymykset että yhtenäisen, palvelulinjarajat ylittävän yhtenäisen toimintakulttuurin rakentaminen sen kaikissa osissa. Selvitystyö linkitetään strategian ja sen toimeenpano-ohjelman tavoitteisiin.   

Tuotokset

Selvitystyössä tuotetaan väliraportti, joka sisältää  toimeenpanoehdotukset sisältäen nykytilan analyysin sekä lyhyen tähtäimen ongelmien ratkaisut. Väliraportti tuotetaan  kesäkuun 15 päivään  2023  mennessä.

Loppuraportti pidemmän aikavälin ratkaisumalleista tuotetaan syyskuun 2023 loppuun mennessä.

Työryhmän ja ohjausryhmän asettaminen 

Selvitystyöhön nimetään työryhmä, jossa on edustettuna  psykiatrian ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen substanssin tuntevia asiantuntijoita. 

Työryhmän puheenjohtajana toimii vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo. 

Selvitystyötä johtaa operatiivisesti vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo. Työryhmään nimetään lisäksi toimialuejohtaja Hanna-Mari Alanen, toimialuejohtaja Sari Mäkinen, johtajaylilääkäri Eija Tomás, koordinaattori Juha Ahonen sekä muut mahdollisesti tarvittavat sisäiset ja ulkopuoliset asiantuntijat, henkilöstön edustajat ja työryhmän sihteeri. Työryhmän asettaa hyvinvointialuejohtaja. Työryhmän työskentelyn tueksi hankitaan ulkopuolista erityisosaamista. Työryhmän puheenjohtaja toimii esittelijänä asetettavalle ohjausryhmälle.

Selvitystyöhön esitetään nimettäväksi ohjausryhmä, jonka asettaa aluehallitus. Aluehallitukselle esitetään, että ohjausryhmän kokoonpano olisi seuraava:

Puheenjohtaja hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola, varapuheenjohtaja hallintojohtaja Vuokko Ylinen sekä jäseninä konsernipalvelujohtaja Juhani Sand, sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen, palvelulinjajohtaja Eeva Torppa-Saarinen sekä sairaalapalvelulinjan johtaja Juha Kinnunen. Ohjausryhmä voi kuulla henkilöstön edustajia ja muita asiantuntijoita. Ohjausryhmä nimeää itse sihteerin.

Selvitystyön väliraportti ja loppuraportti tuodaan tiedoksi aluehallitukselle. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Sosiaali, taru.kuosmanen@pirha.fi

Aluehallitus päättää 

  • että Pirkanmaan hyvinvontialueen psykiatrian sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmän selvitystyö käynnistetään välittömästi ja 
     
  • selvitystyön ohjausryhmä asetetaan esittelytekstin mukaisesti.   

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä teki seuraavat muutokset esittelytekstiin:

Työryhmän puheenjohtajana toimii vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo.

Lause: "Työryhmään nimetään lisäksi toimialuejohtaja Hanna-Mari Alanen, toimialuejohtaja Sari Mäkinen, johtajaylilääkäri Eija Tomás, koordinaattori Juha Ahonen sekä muut mahdollisesti tarvittavat sisäiset ja ulkopuoliset asiantuntijat ja työryhmän sihteeri" muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Työryhmään nimetään lisäksi  toimialuejohtaja Hanna-Mari Alanen, toimialuejohtaja Sari Mäkinen, johtajaylilääkäri Eija Tomás, koordinaattori Juha Ahonen sekä muut mahdollisesti tarvittavat sisäiset ja ulkopuoliset asiantuntijat, henkilöstön edustajat ja työryhmän sihteeri."

Ohjausryhmän asettamista koskevaa kohtaa täydennetään seuraavasti: "Ohjausryhmä voi kuulla henkilöstön edustajia ja muita asiantuntijoita."


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo

Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12,​ 3. krs,​ kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 -​ 14.30.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.