Aluehallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Tietohallinnon muutosohjelma

6521/2023

Valmistelija

 • Pasi Lehmus, Tietohallintojohtaja, Pasi.Lehmus@pirha.fi

Perustelut

Tietohallinnon muutosohjelma tukee keskeisellä tavalla Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelmaa ja on edellytys sen toteuttamiselle. Muutosohjelman laatiminen käynnistettiin marraskuussa 2022, ja sen valmisteluun osallistui asiantuntijoita eri tehtäväalueilta.

Tietohallinnon muutosohjelman tavoitteena on

 • Parantaa palveluiden saatavuutta ja yhdenvertaisuutta kehittämällä asukkaiden digitaalisia palveluita
 • Lisätä asukkaiden kotona asumisen edellytyksiä tietotekniikan avulla
 • Yhtenäistää ja kehittää tiedon keräämisen, jalostamisen ja tiedon hyödyntämisen tapoja
 • Parantaa ammattilaisten työskentelyedellytyksiä sekä lisätä työn veto- ja pitovoimaa kehittämällä ammattilaisten toimintaa tukevia työkaluja ja monipuolistamalla ammattilaisten työnkuvaa
 • Yhtenäistää tietopohjaa, vähentää päällekkäistä työtä ja lisätä palveluiden välistä jatkuvuutta yhtenäistämällä ammattilaisten ydinjärjestelmät

 

Muutosohjelman painopisteet ovat

Digitaaliset palvelut ja digiklinikka

 • Asukkailla on yhtenäiset digitaaliset palvelut, jotka mahdollistavat tehokkaan ja saavutettavan digiasioinnin kaikille hyvinvointialueen asukkaille
 • Osana digitaalisten palveluiden kokonaisuutta luodaan digiklinikka, joka tarjoaa perustason neuvontaa ja vastaanottotoimintaa digitaalisesti.

Kotiin vietävät digitaaliset palvelut

 • Kehitetään uusia teknologisia ratkaisuja ja niitä tukevia toimintamalleja, jotka mahdollistavat asukkaan kotona asumisen mahdollisimman laaja-alaisesti potilasturvallisuutta heikentämättä

Vaikuttavuus ja tietojohtaminen

 • Vaikuttavuutta ja tietojohtamisen edellytyksiä parannetaan yhtenäistämällä tiedon tuottamisen tapoja sekä rakentamalla työkaluja, jotka kokoavat tietoa tarkoituksenmukaiseen muotoon sinne, mistä niistä saadaan suurin hyöty
 • Tietoa hyödynnetään systemaattisesti osana päätöksentekoa

Henkilöstön työskentelyedellytykset

 • Parannetaan henkilöstön työskentelyedellytyksiä kehittämällä ja käyttöönottamalla erityisesti liikkuvaa ja vaihtelevaa työtä tukevia työkaluja
 • Tuetaan ammattilaisten työskentelyä välttämällä turhaa työtä

Yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät

 • Yhtenäistetään järjestelmien käyttöä siten, että koko hyvinvointialueella on käytössä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja sosiaalihuollossa vain yksi yhteinen tietojärjestelmä
 • Huomioidaan myös potilastietojärjestelmän käyttöönottoa tukevan ympäristön ja toimintatapojen yhtenäistämistyö

 

Näiden lisäksi digiturvallisuudella on keskeinen merkitys muutosohjelmassa. Yhtenäiset tietotekniset ympäristöt ja toimintatavat vahvistavat digiturvallisuutta. Digiturvallisuudessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan palveluiden käyttäjälähtöisyys.

Tietohallinnon muutosohjelma on kuvattu tarkemmalla tasolla liitteenä olevassa dokumentissa. Se sisältää muun muassa tarkemman kuvauksen kustakin painopisteestä, arvion rahoitustarpeesta vuosille 2023-2025 sekä toimeenpanon alustavan aikataulun.

Ehdotus

Esittelijä

 • Taru Kuosmanen, Sosiaali, taru.kuosmanen@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä liitteen mukaisena Tietohallinnon muutosohjelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina tukipalvelujohtaja Pekka Erolaa ja tietohallintojohtaja Pasi Lehmusta. Lehmus oli poissa Unaa ja DigiFinlandia koskevan esittelyn ajan. Erola ja Lehmus poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että Olga Haapa-aho saapui kokoukseen ja varajäsen Perttu Jussila poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. 

Kokouksessa pidettiin tauko klo 10.34-10.43 § 69 käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Tukipalvelujohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo

Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12,​ 3. krs,​ kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 -​ 14.30.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.