Aluehallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Väärinkäytösten ilmoituskanavan toimintaohje Pirkanmaan hyvinvointialueella

4637/2023

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Nousiainen, Sari.h.Nousiainen@pirha.fi
Ida-Emilia Laasonen, Kehittämispäällikkö, ida-emilia.laasonen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialue ottaa käyttöön lakisääteisen ilmoituskanavan vakavien ja merkittävien väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely sisäisessä ilmoituskanavassa käsitellään yhteistoimintalain mukaisessa vuoropuhelussa, tämä palvelee myös rekisterinpitäjän informointivelvoitteen toteutumista.

Väärinkäytösten ilmoituskanava on toiminto, jonka kautta voi ilmoittaa vakavista väärinkäytös- tai korruptioepäilyistä. Toimintoon liittyy ilmoituksen vastaanottaminen, kommunikointi ilmoittajan kanssa sekä asian selvittäminen. Ilmoittajan henkilöllisyys suojataan, ja epäilyksiä selvittää nimetty käsittelyryhmä. Väärinkäytösten ilmoittajia tulee suojella vastatoimilta. Taustalla on Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettu EU-direktiivi (EU) 2019/1937 (ns.Whisteblower) ja Suomessa säädetty laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 1171/2022.

Ilmoituskanavan käyttöönoton valmistelua tehdään työryhmässä sisäisen tarkastuksen johdolla. Ilmoituskanavan toimintaohje viedään aluehallituksen hyväksyttäväksi maaliskuussa, ja ilmoituskanava on otettava käyttöön viimeistään 1.4.2023.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelussa on ilmoittajansuojelulain lähtökohdan mukaisesti sovittu, että ilmoitukset tehdään omalla nimellä ja kaikki käsittely, raportointi ja arkistointi tapahtuu tätä varten hankittavassa ICT-sovelluksessa. Ilmoituksia otetaan vastaan nykyisiltä työntekijöiltä (työ- ja virkasuhde) eli niiltä, joilla on pääsy intraan. Tekonivelsairaala Coxa Oy:llä ja Sydänkeskus Oy:llä on omat sisäiset kanavansa. Muut työnsä yhteydessä havainneet tai väärinkäytöstä epäilleet voivat jättää ilmoituksensa oikeuskanslerinviraston ylläpitämään viranomaiskanavaan.

Toimintaohjeessa tullaan määrittämään, että hyvinvointialuejohtaja nimittää ilmoituskanavan käsittelyryhmän. Käsittelyryhmän jäsenet edustavat eri asiantuntemusta ja toteuttavat käsittelytyötään puolueettomasti ja riippumattomasti. Käsittelyryhmä voi tarvittaessa nimittää dokumentoidusti asiantuntijoita ilmoituksen väitteen paikkansa pitävyyden varmistamiseksi.

Ilmoituksen tekijä voi saada ilmoittajansuojelua siinä tilanteessa, kun ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan. Ilmoittajan suojelu tarkoittaa ainakin näitä seikkoja: ilmoitus käsitellään puolueettomasti ja luottamuksellisesti, käsittelijöillä on henkilötietojen salassapitovelvollisuus, myös salassa pidettäviä asioita voi ilmoittaa ja työnantajalla on kielto vastatoimilta.

Henkilötietojen käsittely ilmoituskanavassa perustuu ilmoittajansuojelulakiin, jonka mukaan henkilöllä ei esimerkiksi ole tarkastusoikeutta omiin tietoihinsa samalla tapaa kuin muihin itseään koskeviin kerättyihin tietoihin. Käsittelyssä voi myös olla muidenkin kuin ilmoittajan henkilötietoja. Henkilötietoja pääsevät näkemään vain nimetyt käsittelijät, epäolennaiset tiedot tulee poistaa sovelluksesta, ja tietoja säilytetään vain lain edellyttämät viisi vuotta.

Tietosuojan vaikutustenarviointi (DPIA) tehdään ja dokumentoidaan. ICT-sovelluksen tietoturvallisuus varmistetaan ennen sopimusta ja käyttöönottoa. Tietosuojaseloste liitetään ICT-sovellukseen. Tietosuojaan, henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvät asiat viestitään ilmoituskanavasta kerrottaessa mahdollisimman selkeästi siten, että ilmoittajansuojaan voidaan luottaa ja ilmoituksia uskalletaan tehdä.

Ilmoituskanava tarjoaa mahdollisuuden puuttua mahdollisiin väärinkäytöksiin ajoissa. Ilmoitusten perusteella saadaan arvokasta tietoa myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puutteista.  

Ehdotus

Esittelijä

Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kuultiin asiantuntijana kehittämispäällikkö Ida-Emilia Laasosta.

Valmistelija

  • Sari Nousiainen, Sari.h.Nousiainen@pirha.fi

Perustelut

Väärinkäytösten ilmoituskanava on toiminto, jonka kautta voi ilmoittaa vakavista väärinkäytös- tai korruptioepäilyistä luottamuksellisesti siten, että ilmoittajaan ei kohdistu ilmoituksen vuoksi vastatoimia. Väärinkäytösten ilmoituskanava perustuu lakiin Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022, jatkossa ilmoittajansuojelulaki), jonka perustana on EU:n ns. whistleblower-direktiivi (EU) 2019/1937.

Hyvinvointialueiden on perustettava sisäinen ilmoituskanava viimeistään 1.4.2023.

Toimintaohjeessa kuvataan keskeiset menettelytavat ilmoituskanavan käyttöön, ja miten ilmoittajan suojelusta huolehditaan Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Ilmoituskanavan menettelyt perustuvat ilmoittajansuojelulain vaatimuksiin. Toteuttamalla laista tulevat lähtökohdat voidaan parhaiten turvata ilmoittajan suojelu. Sen vuoksi ilmoituskanavan kautta käsitellään vain lain mukaisiin soveltamisaloihin kuuluvia vakavia väärinkäytösepäilyjä. Väärinkäytökset ovat tekoja ja laiminlyöntejä, jotka toteuttavat rikoslaissa säädetyn taloudellisen väärinkäytöksen tai rikosoikeudellisen virkavastuun edellytykset.

Henkilöstö ohjataan ilmoittamaan ensisijaisesti sisäiseen ilmoituskanavaan. Coxan ja Sydänsairaalan henkilöstölle tytäryhtiöt perustavat omat ilmoituskanavansa. Muut, työnsä yhteydessä väärinkäytösepäilyjä havainneet, voivat jättää ilmoituksensa oikeuskanslerinviraston viranomaiskanavaan.

Ilmoituskanavalle on nimettävä ilmoitusten käsittelystä vastaavat puolueettomat ja riippumattomat henkilöt. Käsittelijöiden tehtävänä on ilmoituksen paikkansapitävyyden selvittäminen, yhteydenpito ilmoittajaan, ilmoitusten läpikäynti, selvitystyö ja asian siirtäminen jatkokäsittelyyn vastuutaholle. Oikeus nimittämiseen annettaisiin toimintaohjeen mukaan hyvinvointialuejohtajalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Sosiaali, taru.kuosmanen@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan Toimintaohjeen väärinkäytösten ilmoituskanavan käyttöön ja ilmoittajan suojeluun Pirkanmaan hyvinvointialueella,
     
  • antaa hyvinvointialuejohtajalle oikeuden nimetä väärinkäytösilmoitusten käsittelijät ja hyväksyä toimintaohjeeseen merkitykseltään vähäiset muutokset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo

Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12,​ 3. krs,​ kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 -​ 14.30.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.