Aluehallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Virkojen perustaminen avopalvelujen ja lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjoille

2693/2023

Valmistelija

 • Eeva Torppa-Saarinen, Avopalvelulinjan johtaja, eeva.torppa-saarinen@pirha.fi
 • Titta Pelttari, Johtaja, titta.pelttari@pirha.fi
 • Sari Mäkinen, Ylilääkäri, sari.makinen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvio sisältää määrärahavaraukset hoitotakuun ja kansallisen mielenterveysstrategian toteuttamiseksi. Hoitotakuun toteuttamiseen on varattu 6,5 miljoonaa euroa ja kansallisen mielenterveysstrategian toteuttamiseen 1,7 miljoonaa euroa. Talousarvioon varattu määräraha on valtion yleiskatteellista rahoitusta hyvinvointialueiden uusiin ja laajentuviin tehtäviin.

Hoitotakuun toteuttamiseen varatusta määrärahasta kohdennetaan 3,65 miljoonaa euroa vastaanottotoimintaan ja 2,65 miljoonaa euroa suun terveydenhuoltoon. Kansallisen mielenterveysstrategian toteuttamisen määrärahavarauksesta kohdennetaan 1,35 miljoonaa euroa aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluihin ja 350.000 euroa lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Terveydenhuoltolain 51 §:ssä säädetään hoitoon pääsyn aikarajoista. Hoitoon pääsyn enimmäisaikoja tiukennetaan portaittain lainsäädäntöön tehtyjen muutosten myötä. 1.9.2023 alkaen hoidon tarpeen arviointi perusterveydenhuollossa on tehtävä asiakkaan yhteydenottopäivän aikana. Hoidontarpeen arvioinnin tekee terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Hoito tulee aloittaa mahdollisuuksien mukaan heti, mutta viimeistään 14 vuorokauden sisällä. 1.11.2024 lähtien ensimmäinen hoitotapahtuma tulee olla 7vrk kuluessa.

Pirkanmaan hyvinvointialueella hoitotakuuseen pääseminen edellyttää palvelutuotannon toimintamallien uudistamista. Toimintamallien uudistus sisältyy hyväksyttyyn strategian toimeenpano-ohjelmaan. Oleellisena osana uudistuksessa on yhteisten hoitosuunnitelmien käyttö, mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistaminen sekä digitaalisen yhteydenottokanavan ja digiklinikan käyttöönotto. Hoitotakuun toteuttaminen vaatii myös lisäresursointia ja olemassa olevan resurssin osittaista uudelleen allokointia. Palvelutuotannon vahvistaminen parantaa hoidon saatavuuden lisäksi erityisesti hoidon jatkuvuutta, jossa on puutteita. Hoidon jatkuvuudella parannetaan hoidon kustannusvaikuttavuutta ja vähennetään palveluiden häiriökysyntää.

Lisäresursointina esitetään 16 terveyskeskuslääkärin viran perustamista. Uusien virkojen tehtävänkuvaukseen sisällytetään uudistuvien toimintamallien edellyttämät tehtävät. Terveyskeskuslääkärin virkojen lisäksi hoitotakuun toteuttamiseksi rekrytoidaan sairaanhoitajia ja fysioterapeutteja toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.

Terveyskeskuslääkäreiden virkojen kelpoisuusehtona on laillistettu lääkäri. Erikoislääkärin pätevyys yleislääketieteen tai muulla tehtävään soveltuvalla erikoisalalla katsotaan eduksi. Perustettavien virkojen rahoitus katetaan hoitotakuun toteuttamiseen talousarviossa varatuista määrärahoista. Tehtävät täytetään vaiheittain ja tarpeen mukaan määrärahojen puitteissa niin, että edellä esitetyt määräajat hoidon toteutuvat.

Kansallisen mielenterveysstrategian toteuttamiseksi esitetään yhden lastenpsykiatrian erikoislääkärin viran perustamista. Uudella resurssilla vahvistetaan perustason työntekijöiden konsultointia ja luodaan jalkautuva konsultaatiotyöryhmä apua tarvitseville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Viran kelpoisuusehtona on laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin pätevyys lastenpsykiatrian alalla. Perustettavan viran rahoitus kansallisen mielenterveysstrategian toteuttamiseen talousarviossa varatuista määrärahoista. Lisäksi määrärahalla rekrytoidaan kaksi sairaanhoitajaa, yksi psykologi ja kaksi sosionomia tai toimintaterapeuttia toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 37 §:n mukaan aluehallitus päättää virkojen perustamisesta muiden kuin hyvinvointialuejohtajan osalta. Hallintosäännön 39 §:n mukaan kelpoisuusehdoista päätetään virkaa perustettaessa tai kelpoisuusehdoista päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

LIITE

Hoitotakuun toteuttamiseen ja mielenterveysstrategian toimeenpanoon osoitetun rahoituksen kohdentaminen

Ehdotus

Esittelijä

 • Taru Kuosmanen, Sosiaali, taru.kuosmanen@pirha.fi

Aluehallitus päättää perustaa

 • kuusitoista (16) terveyskeskuslääkärin virkaa 1.4.2023 alkaen. Virat täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Virkojen kelpoisuusehdoksi vahvistetaan oikeus toimia laillistettuna lääkärinä.
   
 • yhden (1) lastenpsykiatrian erikoislääkärin viran 1.4.2023 alkaen. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Viran kelpoisuusehdoksi vahvistetaan oikeus toimia laillistettuna lääkärinä ja erikoislääkärin pätevyys lastenpsykiatrian alalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Eeva Torppa-Saarinen, Titta Pelttari, Sari Mäkinen, Sanna Rautalammi, Mauri Jokinen, Paula Pasanen-Aro, Lotta Perämaa, Anton Kuivasto, Heli Karlsson, Eija Haapanen, 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo

Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12,​ 3. krs,​ kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 -​ 14.30.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.