Aluehallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 288 Vammaisten henkilöiden työtoiminnan työllistymistä tukeva korvaus

543/2022

Valmistelija

  • Katja Uitus-Mäntylä, Johtava suunnittelija, katja.uitus-mantyla@pirha.fi
  • Tuulikki Parikka, tuulikki.parikka@pirha.fi

Perustelut

Kunta on voinut maksaa kehitysvammaiselle henkilölle kehitysvammaisten erityishuollosta annetun asetuksen (988/1977) 24 §:n 2 momentin nojalla työosuusrahaa. Nykyisin kunnissa käytössä oleva työosuusrahan maksaminen on muodostunut vakiintuneeksi tavaksi. Maksuperusteet ovat kuitenkin vaihdelleet kunnittain. Uudessa vammaispalvelulaissa, joka esityksen mukaan (HE 22.9.2022) astuu voimaan 1.1.2023, ei työtoimintaa järjestettäisi enää vammaispalvelulain perusteella, vaan järjestäminen tapahtuisi sosiaalihuoltolain perusteella. Myös kehitysvamma-asetuksen perusteella maksettu työosuusraha poistuisi asetuksen kumoamisen vuoksi 1.1.2023 alkaen.

Uudessa vammaispalvelulaissa on siirtymäaika siten, että vanhat päätökset pysyisivät voimassa päätöksiin merkityn voimassaoloajan tai enintään kolme vuotta, jos vammaisen henkilön palvelun tarve ei muutu. Tammikuussa 2023 tulleet hakemukset käsiteltäisiin uuden lain mukaisesti, jolloin työtoimintaa järjestettäisiin sosiaalihuoltolain mukaisella päätöksellä. Esityksenä on, että myös sosiaalihuoltolain mukaisesti järjestettävään työtoimintaa osallistuvalle maksettaisiin työllistymistä tukeva korvaus. Työllistymistä tukeva korvaus korvaisi aiemmin käytössä olleen työosuusrahan.

Mikäli uusi vammaispalvelulaki ei tulisi voimaan, esitetään että  työosuusrahan korvaava työtoiminnan työllistymistä tukeva korvaus Pirkanmaan hyvinvointialueella suoritettaisiin kuitenkin tämän esityksen mukaisesti.

Työtoiminnan työllistymistä tukevasta korvauksesta ei säädetä laissa, mutta vakiintunut käytäntö kunnissa ja näin myös asiakkaiden etu, ovat perusteet jatkaa korvausten käyttöä Pirkanmaan hyvinvointialueella. Työelämäosallisuutta koskeva lainsäädäntöuudistus on kesken. Tällä tulee todennäköisesti olemaan vaikutusta myös vammaisten työllistymiskysymyksiin. Toiminnan uudelleen organisointia hyvinvointialueen sisällä tarkastellaan jatkossa yhdessä aikuissosiaalityön kanssa. Mikäli asiakkaita siirtyy kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain perusteella järjestettävään palveluun (189/2001), määräytyvät korvaukset sen lain perusteella.

Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa tulee työllistymistä tukevan korvauksen perusteet ja suuruus yhdenmukaistaa.  Arvioinnin tueksi on luotu arviointilomake, jonka perusteella määräytyy asiakkaan työllistymistä tukevan korvauksen määrä. Arviointilomakkeeseen perustuva korvauksen myöntäminen lisää asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoista kohtelua.

Korvauksen suuruus olisi 8-12 euroa/päivä ja korvaus maksettaisiin vain läsnäolopäiviltä. Korvausta ei makseta ensimmäiseltä kuukaudelta, jolloin tehdään kartoitusta korvaussumman määrittelemiseksi.

Sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävästä työtoiminnasta maksettavat työllistymistä tukevat korvaukset eivät lisää hyvinvointialueen kustannuksia. Kustannukset työllistymistä tukevista korvauksista ovat kunnissa tällä hetkellä arviolta 220.000 euroa vuodessa. Kustannusarviossa on käytetty pohjana Tampereen asiakasmääriä ja kustannustietoja. Koko hyvinvointialueen työtoiminnan asiakkaiden määrä on 360. Asiakasmäärä tulee kuitenkin vähentymään, kun osa asiakkaista siirtyy päiväaikaiseen toimintaan. Arvioitu luku 2023 alussa olevista työtoiminnan asiakkaista on 300.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää 

  • hyväksyä Pirkanmaan hyvinvointialueella maksettavan työllistymistä tukevan korvauksen käyttöön 1.1.2023 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.