Aluehallitus, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Asiakkuus- ja laatujaoston jäsenen vaihtuminen

170/2023

Valmistelija

 • Vilma Kiilunen, Hallintolakimies, Vilma.Kiilunen@pirha.fi

Perustelut

Leena Mankkinen on 5.1.2023 kirjaamoon saapuneella ilmoituksella pyytänyt eroa asiakkuus- ja laatujaoston jäsenyydestä, koska hänet on valittu yksilöasioiden jaoston puheenjohtajaksi.

Hyvinvointialuelain 75 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Hallintosäännön 10a §:n 8-kohdan mukaan aluehallitus päättää jäsenten valitsemisesta hallituksen jaostoihin. 

Hallintosäännön 12 §:n mukaan asiakkuus- ja laatujaoston tehtävänä on muun muassa valmistella aluehallitukselle asiakaskokemuksen ja osallisuuden-ohjelman, seurata asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen tasapuolisen saatavuuden toteutumista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • myöntää eron Leena Mankkiselle asiakkuus- ja laatujaoston jäsenyydestä,
   
 • valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen asiakkuus- ja laatujaostoon.

Päätös

Aluehallitus päätti

 • myöntää eron Leena Mankkiselle asiakkuus- ja laatujaoston jäsenyydestä,
   
 • valita Merja Litmasen uudeksi jäseneksi asiakkuus- ja laatujaostoon ja varajäseneksi Paula Virolaisen.

Kokouskäsittely

Johanna Loukaskorpi esitti, että asiakkuus- ja laatujaoston uudeksi jäseneksi valitaan Merja Litmanen ja varajäseneksi Paula Virolainen.

Kokouksessa pidettiin tauko § 18 käsittelyn aikana klo 9.49-9.55.

Tiedoksi

Leena Mankkinen, asiakkuus- ja laatujaosto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo

Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12,​ 3. krs,​ kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 -​ 14.30.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.