Aluehallitus, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Hyvinvointialuejohtajan otto-oikeuden käyttäminen - Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy (HYVIL) osakeantiehdot ja palvelusopimus

723/2022

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialuelain mukaan aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja ja hallintosäännössä määrätty hyvinvointialueen viranhaltija voivat ottaa aluehallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty aluehallituksen alaisen viranomaisen tai aluehallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen (97 §). Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 139 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja aluevalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Konserni ja toimitilajaosto on päättänyt 10.1.2023 § 4 seuraavan päätöksen: 

jaosto on päättänyt merkitä Hyvinvointialueyhtiö Oy:n osakeannissa 10 kpl yhtiön osakkeita hintaan 2000 €/osake, hyväksyä liitteenä olevan yhtiön osakassopimuksen ja valtuuttaa konsernipalvelujohtaja Juhani Sandin tekemään vähäisiä muutoksia osakassopimukseen sekä allekirjoittamaan osakassopimuksen ja osakkeiden merkinnän asiapaperit.

Hyvinvointialuejohtaja on ilmoittanut sähköpostitse 17.1.2023 aluehallituksen puheenjohtajalle sekä hallintojohtajalle käyttävänsä otto-oikeutta ko. pykälään.

Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa 16.1.2023. Oikaisuvaatimusaika päättyy siten 7.2.2023. Otto-oikeutta on käytetty määräajassa. 

Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että jaoston käsittelemä asia on siirtynyt kokonaan aluehallituksen käsiteltäväksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • pysyttää konserni- ja toimitilajaoston päätöksen sillä lisäyksellä, että
     
  • hyvinvointialueyhtiö Oy:n toiminnan käynnistymisestä ja sen tuloksellisuudesta Pirkanmaan hyvinvointialueen kannalta annetaan selvitys aluehallitukselle yhtiön ensimmäisen toimintavuoden perusteella. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Jari Andersson ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (Hallintolaki 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin. 

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana § 26 aikana muutosjohtaja Jukka Alasentietä, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että Leena Kostiainen poistui kokouksesta § 26 aikana ja palasi kokoukseen päätöksenteon jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo

Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12,​ 3. krs,​ kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 -​ 14.30.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.