Aluehallitus, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Käyttösuunnitelmat vuodelle 2023

708/2023

Valmistelija

  • Leena Gabrielsson, Talouspäällikkö, Leena.Gabrielsson@pirha.fi
  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 5.12.2022 (§ 129) talousarvion vuodelle 2023. Aluehallituksen 12.5.2022 hyväksymän taloussuunnitteluohjeen mukaan hyväksytyn talousarvion pohjalta laaditaan 31.12.2022 mennessä käyttösuunnitelmat, joilla talousarvion luvut jaetaan alemmalle tasolle.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 57 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy hyvinvointialueen talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Aluehallitus voi myös tarvittaessa siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Laaditut käyttösuunnitelmat perustuvat aluevaltuuston 5.12.2022 (§ 129) hyväksymään talousarvioon vuodelle 2023. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen toimialuetasoiset käyttösuunnitelmat tulo- ja menolajeittain ovat liitteenä. Käyttösuunnitelmat sisältävät toimialueittain yli- ja alijäämätavoitteet. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • vahvistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen toimialuetasoiset käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti sekä hyväksyä ne toiminnan ja talouden ohjauksen pohjaksi vuodelle 2023,
     
  • että Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelulinjojen johtajat, strategisen ohjauksen johtaja, pelastusjohtaja, tukipalvelujohtaja sekä sosiaali- ja terveysjohtaja oikeutetaan tarkistamaan tarvittaessa alaistaan toimintaa koskevat tarkemmat käyttösuunnitelmat valtuustoon nähden sitovien palvelulinjoittaisten tulo- ja menotavoitteiden rajoissa,
     
  • edellyttää, että hyvinvointialueen johto seuraa yhdessä tehtäväalueiden, palvelulinjojen, toimialueiden ja vastuualueiden johdon kanssa tarkasti hyvinvointialueen talouden kehitystä ja valmistelee tarvittaessa talouden hallintatoimenpiteitä, joiden avulla vuodelle 2023 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).