Aluehallitus, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Oikaisuvaatimus Nokian kaupungin kotihoidon esimiehen virkavalinnasta

20/2023

Valmistelija

  • Miia Luukko, hallintopalvelujohtaja, miia.luukko@pirha.fi

Perustelut

Nokian kaupungin vs. vanhustyön johtaja Minna Riekkola on tehnyt 19.12.2022 § 90 päätöksen kotihoidon esimiehen virkavalinnasta. Yksi hakijoista on jättänyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen Nokian kaupungin perusturvalautakunnalle 30.12.2022. Virkavalinta liittyy toimintaan, joka on kokonaisuudessaan siirtynyt Nokian kaupungilta hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Nykyinen viranomainen ja työnantaja on siten hyvinvointialue. Oikaisuvaatimus koskee virkavalinnan perusteluja ja ansiovertailua. Hyvinvointialue ja Nokian kaupunki ovat yhteisesti todenneet, että tällaisessa tilanteessa oikaisuvaatimuksen käsittely kuuluu hyvinvointialueelle. Vastauksen on valmistellut Minna Riekkola, joka toimii hyvinvointialueella kotona asumista tukevissa palveluissa esimiehenä. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että päätös otetaan uudelleen tarkasteluun siltä osin, onko ansiovertailu ja pisteiden laskenta ollut oikeudenmukainen.

Oikaisuvaatimus on esityslistan liitteenä, salassa pidettävä osa (julkisuuslain 24 § 1 momentin 32) oheismateriaalina.

Vastaus oikaisuvaatimukseen on liitteenä, salassa pidettävä osa (julkisuuslain 24 § 1 momentin 29) oheismateriaalina.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden johdosta päätöstä tulisi muuttaa. Oikaisuvaatimus tulee siten hylätä.

Sovelletut lainkohdat:

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 4 §

Hallintolaki

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen liitteessä esitetyillä perusteilla. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta aluevalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen kuitenkin hakea muutosta aluevalituksin myös asianosainen sekä hyvinvointialueen jäsen. (Laki hyvinvointialueesta 142 §.)

 

Valitusviranomainen   

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna

Valituksen voi lähettää sähköpostitse hameenlinna.hao@oikeus.fi tai tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusasiakirjat

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • muutosvaatimuksen perusteet
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Lisäksi on ilmoitettava yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite), joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa ja puhelinnumero mahdollisia tiedusteluita varten.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

"Tuomioistuimen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu 260 euroa (v. 2021).

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä sosiaalihuoltolaissa (mm. vammaispalvelu, toimeentulotuki ja kehitysvammaisten erityishuolto) tarkoitettua palvelua tai etuutta koskevissa asioissa eikä myöskään terveydenhuolto-, päihdehuolto- tai mielenterveyslain mukaisissa asioissa eikä asioissa, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määrättyjä asiakasmaksuja (Tuomioistuinmaksulaki 5 §).”