Aluehallitus, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston perustaminen ja jäsenten nimeäminen

383/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi
Tuukka Salkoaho, integraatiojohtaja, tuukka.salkoaho@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialuelain (611/2021) 32 §:n mukaan aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto. 

Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä.

Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.

Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston osalta valmistelun lähtökohta on ollut, että jo nyt Pirkanmaan liiton puitteissa toimiva nuorisovaltuusto toimisi myös hyvinvointialueen nuorisovaltuustona.

Hyvinvointialueen vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston osalta  esitetään, että aluehallitus pyytää hyvinvointialueen kuntia nimeämään jäsenet kumpaankin vaikuttamistoimielimeen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielimien jäsenistä seuraavasti: 
yli 200 000 asukkaan kunnat viisi (5) jäsentä kumpaankin vaikuttamistoimielimeen 

yli 20 000 asukkaan kunnat kaksi (2) jäsentä kumpaankin vaikuttamistoimielimeen

alle 20 000 asukkaan kunnat yksi (1) jäsen kumpaankin vaikuttamistoimielimeen

Esitykset jäsenistä pyydetään toimittamaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään 30.9.2022 mennessä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • käydä lähetekeskustelun vaikuttamistoimielimien perustamisesta,
   
 • linjata, että Pirkanmaan liiton puitteissa toimiva nuorisovaltuusto toimii myös hyvinvointialueen nuorisovaltuustona,
   
 • pyytää hyvinvointialueen kuntia nimeämään jäsenet hyvinvointialueen vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielimien jäsenistä seuraavasti:
  • yli 200 000 asukkaan kunnat viisi (5) jäsentä kumpaankin vaikuttamistoimielimeen,
  • yli 20 000 asukkaan kunnat kaksi (2) jäsentä kumpaankin vaikuttamistoimielimeen,

  • alle 20 000 asukkaan kunnat yksi (1) jäsen kumpaankin vaikuttamistoimielimeen.

    

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Katri Lindberg, Suunnittelija, Katri.Lindberg@pirha.fi
Marika Järvinen, kehittämispäällikkö, Marika.Jarvinen@pirha.fi
Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi

Perustelut

Aluehallitus nimesi hyvinvointialueen vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston 10.10.2022 § 223. Näiden toimielimien osalta pyydettiin kuntia nimeämään vielä täydennykset varajäsenten osalta. Tiedot pyydettiin lähettämään 30.11.2022 mennessä. 

Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston toiminta käynnistetään ja toimielimet pitävät järjestäytymiskokoukset vuoden 2023 alussa. Vammais- ja vanhusneuvostot on nimetty koko valtuustokaudelle 2022 - 2025. 

Pirkanmaalla on toiminut Pirkanmaan liiton tuella maakunnallinen nuorisovaltuusto, joka toimii vielä tammikuun 2023 ajan. Kuntia on pyydetty nimeämään edustajat  hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon. Pyyntö on tehty samalla asukaslukuun perustuvalla periaatteella, jolla myös vammais- ja vanhusneuvostot on nimetty. Osa kunnista pyysi lisäaikaa nimeämiselle nuorisovaltuuston osalta, joten sen perustaminen ja jäsenten nimeäminen menee tammikuulle. Pirkanmaan liiton kanssa on valmisteltu yhteistyösopimus nuorisovaltuuston toimintaedellytyksien jatkamiseen. Sopimus käsitellään samalla kertaa nuorisovaltuuston nimeämisen kanssa tammikuussa 2023. Nuorisovaltuuston toimikausi voi olla valtuustokautta lyhyempi. Nuorisovaltuustolle itselleen jätetään nimettäväksi tietty määrä edustajia. 

Aluehallitus sai iltakoulussa 8.12. tilannekatsauksen vaikuttamistoimielinten valmistelutilanteesta. Iltakoulun lähetekeskustelussa todettiin, että aluevaltuuston puheenjohtajatoimikunta käsittelee vaikuttamistoimielinten kokouspalkkioiden tasoa ja muiden kulujen korvaamista ennenkuin aluehallitus tekee niistä päätöksen. 

Aluehallitukselle tuodaan tammikuussa päätettäväksi nuorisovaltuuston perustaminen, jäsenten ja varajäsenten nimeäminen sekä kaikkien kolmen  vaikuttamistoimielimen kokouspalkkioiden määrittäminen  ja muiden kulujen korvaamisen periaatteet. 

Liitteenä on iltakoulussa 8.12. ollut esitys vaikuttamistoimielinten valmistelutilanteesta. 

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • täydentää hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanot kuntien esitysten mukaisesti,
   
 • merkitä nuorisovaltuuston valmistelutilanteen tiedoksi.   

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Jarmo Takala poistui kokouksesta kokonaan § 319 käsittelyn aikana.

 

Valmistelija

 • Katri Lindberg, Suunnittelija, Katri.Lindberg@pirha.fi
 • Vilma Kiilunen, Hallintolakimies, Vilma.Kiilunen@pirha.fi

Perustelut

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan 10.10.2022 hyvinvointialueen nuorisovaltuuston perustamista ja pyysi kuntia nimeämään jäsenet kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielimien jäsenistä. Nuorisovaltuuston jäsenten ja varajäsenten esitykset ovat pyydetty kunnista niin, että henkilö toimii myös oman kuntansa nuorisovaltuustossa. Valintatapa oli väestöpohjainen. Kunnat ovat nimenneet jäsenet ja varajäsenet (Liite).

Nuorisovaltuusto nimetään nyt saatujen kuntien esitysten pohjalta. Kokoonpanoa voidaan täydentää myöhemmin, jos nuorisovaltuustolle tulee vapaita paikkoja tai jos kaikkien kuntien esityksiä ei ole tullut määräaikaan mennessä. Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus nimetä kuntien edustajien lisäksi vapaavalintaisia edustajia.

Nuorisovaltuusto nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nuorisovaltuustolle laaditaan työn tueksi työjärjestys, jonka aluehallitus hyväksyy. Nuorisovaltuuston toimikaudeksi esitetään yhtä vuotta, eli vuosi 2023. 

Pirkanmaan liiton tuella toimivan maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintakausi päättyi vuoden 2022 loppuun mennessä. Pirkanmaan liitto on esittänyt, että hyvinvointialueen nuorisovaltuuston edustajat voisivat toimia myös Pirkanmaan liiton kutsumana nuorten vaikuttamistoimielimenä. 

Toiminnan käynnistämiseksi on valmisteltu yhteistyösopimus, jolla on tarkoitus mahdollistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Pirkanmaan liiton välinen yhteistyö nuorten osallisuudesta maakunnalliseen ja hyvinvointialueen kehittämistyöhön ja toimintoihin sekä varmistaa tulevan nuorisovaltuuston laaja-alaiset toimintaedellytykset. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • nimetä hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenet kuntien esitysten mukaisesti,
   
 • oikeuttaa nuorisovaltuuston täydentämään kokoonpanoa puuttuvilla kuntien edustajilla ja tarvittaessa vapaavalintaisilla edustajilla,
   
 • vapaavalintaisten edustajien määrän,
   
 • nuorisovaltuuston ensimmäinen toimikausi on kuluva vuosi.

Päätös

Aluehallitus päätti

 • nimetä hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenet kuntien esitysten mukaisesti,
   
 • oikeuttaa nuorisovaltuuston täydentämään kokoonpanoa puuttuvilla kuntien edustajilla ja neljällä vapaavalintaisella edustajalla,
   
 • vapaavalintaisten edustajien määräksi neljä henkilöä,
   
 • nuorisovaltuuston ensimmäinen toimikausi on kuluva vuosi, jonka aikana tarkastellaan nuorisovaltuuston kokoonpanoa.

Kokouskäsittely

Hanna Laine esitti, että aluehallitus hyväksyy vapaavalintaisten edustajien määräksi neljä henkilöä. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Laineen esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelijä muutti viimeisen päätösponnen kuulumaan seuraavasti: "nuorisovaltuuston ensimmäinen toimikausi on kuluva vuosi, jonka aikana  tarkastellaan nuorisovaltuuston kokoonpanoa."

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo

Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12,​ 3. krs,​ kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 -​ 14.30.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.