Aluehallitus, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Pirkanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten toimintaedellytykset

383/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi
Tuukka Salkoaho, integraatiojohtaja, tuukka.salkoaho@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialuelain (611/2021) 32 §:n mukaan aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto. 

Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä.

Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.

Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston osalta valmistelun lähtökohta on ollut, että jo nyt Pirkanmaan liiton puitteissa toimiva nuorisovaltuusto toimisi myös hyvinvointialueen nuorisovaltuustona.

Hyvinvointialueen vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston osalta  esitetään, että aluehallitus pyytää hyvinvointialueen kuntia nimeämään jäsenet kumpaankin vaikuttamistoimielimeen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielimien jäsenistä seuraavasti: 
yli 200 000 asukkaan kunnat viisi (5) jäsentä kumpaankin vaikuttamistoimielimeen 

yli 20 000 asukkaan kunnat kaksi (2) jäsentä kumpaankin vaikuttamistoimielimeen

alle 20 000 asukkaan kunnat yksi (1) jäsen kumpaankin vaikuttamistoimielimeen

Esitykset jäsenistä pyydetään toimittamaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään 30.9.2022 mennessä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • käydä lähetekeskustelun vaikuttamistoimielimien perustamisesta,
   
 • linjata, että Pirkanmaan liiton puitteissa toimiva nuorisovaltuusto toimii myös hyvinvointialueen nuorisovaltuustona,
   
 • pyytää hyvinvointialueen kuntia nimeämään jäsenet hyvinvointialueen vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielimien jäsenistä seuraavasti:
  • yli 200 000 asukkaan kunnat viisi (5) jäsentä kumpaankin vaikuttamistoimielimeen,
  • yli 20 000 asukkaan kunnat kaksi (2) jäsentä kumpaankin vaikuttamistoimielimeen,

  • alle 20 000 asukkaan kunnat yksi (1) jäsen kumpaankin vaikuttamistoimielimeen.

    

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Marika Järvinen, kehittämispäällikkö, Marika.Jarvinen@pirha.fi
Katri Lindberg, Suunnittelija, Katri.Lindberg@pirha.fi
Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi

Perustelut

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan 29.8.2022 hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimien perustamista ja pyysi kuntia nimeämään jäsenet kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielimien jäsenistä.  Kunnat saivat nimetä asukakaslukuun perustuen 1 - 5 jäsentä molempiin toimielimiin. Jokaisesta kunnan vaikuttamistoimielimestä on tullut nimetä vähintään yksi jäsen. Tämän lisäksi hyvinvointialue voi nimetä neuvostoihin myös muita jäseniä. 

Nuorisovaltuuston nimeämistä valmistellaan eteenpäin siten, että se aloittaisi toimintansa vuoden 2023 alusta lukien. 

Vaikuttamistoimielimet nimetään nyt saatujen kuntien esitysten pohjalta. Kokoonpanoa täydennetään myöhemmin, kun kaikkien kuntien esitykset on saatu. Aluehallitus voi käydä lähetekeskustelun siitä, pyydetäänkö vaikuttamistoimielimiin jäsenehdotuksia myös järjestöiltä. Aluehallitus voi myös nimetä edustajansa vaikuttamistoimielimiin. 

Vaikuttamistoimielimet pitävät järjestäytymiskokoukset nimeämisen jälkeen. Neuvostot nimeävät keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vaikuttamistoimielimille laaditaan neuvostojen työskentelyn tueksi toimintaohje yhteistyössä neuvostojen kanssa. Aluehallitus hyväksyy toimintasäännön ja huolehtii myös vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä. Vaikuttamistoimielinten ensimmäiseksi toimintakaudeksi esitetään kulumassa olevaa aluevaltuustokautta. 

Nyt nimettävillä vaikuttamistoimielimillä on mahdollisuus osallistua hyvinvointialueen strategian valmisteluun jo syksyllä 2022. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • nimetä hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenet ja vammaisneuvoston jäsenet kuntien esitysten mukaisesti,
   
 • käydä lähetekeskustelun neuvostojen kokoonpanon täydentämisestä tarvittaessa,
   
 • että nimettävien vanhus- ja vammaisneuvoston toimikausi on kuluva aluevaltuustokausi. 

 

 

Päätös

Aluehallitus päätti

 • nimetä hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenet ja vammaisneuvoston jäsenet kuntien esitysten mukaisesti
 • että nimettävien vanhus- ja vammaisneuvoston toimikausi on kuluva aluevaltuustokausi
 • täydentää vanhusneuvoston kokoonpanoa siten, että Pirkanmaan eläkeläisjärjestöjen neuvottelukuntaa (Peetu) pyydetään ehdottamaan neuvostoon kaksi varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja teki seuraavan täydennyksen päätösehdotukseen "Aluehallitus pyytää Pirkanmaan eläkeläisjärjestöjen neuvottelukuntaa (Peetu) ehdottamaan  hyvinvointialueen vanhusneuvostoon kaksi varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet." Täydennys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että osa kunnista voi täydentää neuvostojen kokoonpanoja vielä varajäsenillä. 

Merkittiin, että Leena Kostiainen poistui kokouksesta kokonaan ja varajäsen Anneli Taina saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Katri Lindberg, Suunnittelija, Katri.Lindberg@pirha.fi
Marika Järvinen, kehittämispäällikkö, Marika.Jarvinen@pirha.fi
Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi

Perustelut

Aluehallitus nimesi hyvinvointialueen vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston 10.10.2022 § 223. Näiden toimielimien osalta pyydettiin kuntia nimeämään vielä täydennykset varajäsenten osalta. Tiedot pyydettiin lähettämään 30.11.2022 mennessä. 

Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston toiminta käynnistetään ja toimielimet pitävät järjestäytymiskokoukset vuoden 2023 alussa. Vammais- ja vanhusneuvostot on nimetty koko valtuustokaudelle 2022 - 2025. 

Pirkanmaalla on toiminut Pirkanmaan liiton tuella maakunnallinen nuorisovaltuusto, joka toimii vielä tammikuun 2023 ajan. Kuntia on pyydetty nimeämään edustajat  hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon. Pyyntö on tehty samalla asukaslukuun perustuvalla periaatteella, jolla myös vammais- ja vanhusneuvostot on nimetty. Osa kunnista pyysi lisäaikaa nimeämiselle nuorisovaltuuston osalta, joten sen perustaminen ja jäsenten nimeäminen menee tammikuulle. Pirkanmaan liiton kanssa on valmisteltu yhteistyösopimus nuorisovaltuuston toimintaedellytyksien jatkamiseen. Sopimus käsitellään samalla kertaa nuorisovaltuuston nimeämisen kanssa tammikuussa 2023. Nuorisovaltuuston toimikausi voi olla valtuustokautta lyhyempi. Nuorisovaltuustolle itselleen jätetään nimettäväksi tietty määrä edustajia. 

Aluehallitus sai iltakoulussa 8.12. tilannekatsauksen vaikuttamistoimielinten valmistelutilanteesta. Iltakoulun lähetekeskustelussa todettiin, että aluevaltuuston puheenjohtajatoimikunta käsittelee vaikuttamistoimielinten kokouspalkkioiden tasoa ja muiden kulujen korvaamista ennenkuin aluehallitus tekee niistä päätöksen. 

Aluehallitukselle tuodaan tammikuussa päätettäväksi nuorisovaltuuston perustaminen, jäsenten ja varajäsenten nimeäminen sekä kaikkien kolmen  vaikuttamistoimielimen kokouspalkkioiden määrittäminen  ja muiden kulujen korvaamisen periaatteet. 

Liitteenä on iltakoulussa 8.12. ollut esitys vaikuttamistoimielinten valmistelutilanteesta. 

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • täydentää hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanot kuntien esitysten mukaisesti,
   
 • merkitä nuorisovaltuuston valmistelutilanteen tiedoksi.   

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Jarmo Takala poistui kokouksesta kokonaan § 319 käsittelyn aikana.

 

Valmistelija

 • Katri Lindberg, Suunnittelija, Katri.Lindberg@pirha.fi
 • Vilma Kiilunen, Hallintolakimies, Vilma.Kiilunen@pirha.fi

Perustelut

Asian taustaa

Aluehallitus on 29.8.2022 § 174 päättänyt perustaa Pirkanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet. Vaikuttamistoimielimiä alueella ovat vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto. Vanhus- ja vammaisneuvostojen jäsenet on päätetty aluehallituksessa 10.10.2022 § 223 sekä 19.12.2022 § 319.

Aluehallitus päättää vaikuttamistoimielimien toimintaedellytyksistä. (Halllintosääntö 11 luku)

Yhteistyössä vaikuttamistoimielinten kanssa valmistellaan niiden työskentelyn tueksi työjärjestys. Työjärjestyksen hyväksyy aluehallitus. Vaikuttamistoimielimien palkkiotasoja on käsitelty alustavasti aluevaltuuston puheenjohtajatoimikunnassa 13.1.2023. 

Talousarviossa vaikuttamistoimielimielle varattujen määrärahojen puitteissa palkkiot ja kustannusten korvaukset esitetään määriteltäväksi seuraavasti:  

Kokouspalkkiot:

1. Vanhusneuvosto 50 euroa

2. Vammaisneuvosto 50 euroa

3. Nuorisovaltuusto 50 euroa

Vaikuttamistoimielinten puheenjohtajille kokouspalkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna. 

Matkakustannukset korvataan hallintosäännön liitteenä olevan palkkiosäännön mukaisesti. Kokouspalkkioiden ja matkakustannuksien suorittamisessa noudatetaan muutoin hallintosäännön liitteenä olevaa palkkiosääntöä soveltuvin osin.   

Ansiomenetystä tai oman laitteen ja tietoliikenneyhteyksien käyttökustannuksista ei suoriteta korvausta. Jos jäsenen osallistuminen kokoukseen vamman tai muun vaikean sairauden vuoksi edellyttää henkilökohtaista apua, niin tästä aiheutuneet kustannukset korvataan. Vaikuttamistoimielinten jäsenillä tulee olla tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet toimintaan.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • vaikuttamistoimielinten kokouspalkkiot ja muiden kustannusten korvausperiaatteet esittelytekstin mukaisesti. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Johanna Loukaskorpi teki muutosehdotuksen: Kokouspalkkiot tulisi korottaa 100 euroon. Hanna Laine ja Olga Haapa-aho kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta oli kannatettu, joten siitä on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: pohjaehdotus JAA ja Loukaskorven muutosehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 7 JAA- ääntä ja 6 EI- ääntä. Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen hyväksytyksi äänin 7 - 6.

 

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 54%

  Katariina Pylsy, Marko Jarva, Erja Pelkonen, Leena Kostiainen, Joakim Vigelius, Jari Andersson, Kari-Matti Hiltunen

 • Ei 6 kpl 46%

  Johanna Loukaskorpi, Pekka Järvinen, Olga Haapa-aho, Arja Laitinen, Hanna Laine, Jouni Sirén


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo

Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12,​ 3. krs,​ kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 -​ 14.30.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.