Aluehallitus, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Sosiaali- ja terveydenhuollon vammaispalvelun asiakasmaksutarkistukset

225/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katja Marika Uitus-Mäntylä, Johtava suunnittelija, katja.uitus-mantyla@pirha.fi
Minna Luoto, Kehittämispäällikkö, minna.luoto@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.8.2022 (§ 95) Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen.

Päätöksen selosteessa oli kirjattuna, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutaksat täydentyvät syksyn 2022 aikana. Tukipalveluihin kuuluvista ateria- ja siivouspalveluista perittävien asiakasmaksujen sekä sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista perittävien maksujen suuruus on ilmoitettu tulevan päätettäviksi palveluntuottajien hinnoittelun selvittyä. Lisäksi vammaispalvelulain kokonaisuudistuksen aikataulu ei ole ollut päätöksentekoajankohtana varmuudella selvillä, minkä vuoksi myös vammaispalvelun asiakasmaksut on ilmoitettu tulevan päätettäviksi myöhemmin. Vammaispalvelulain uudistus on esityksen (HE  191/2022) mukaan tulossa voimaan 1.1.2023 alkaen.

Valtuuston tekemän päätöksen jälkeen on lisäksi tullut valmistelussa esille eräitä muita sosiaali- ja terveydenhuollossa perittäviä asiakasmaksuja, jotka tulee päättää käyttöön otettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Jo vahvistettuun Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksudokumenttiin on lisäksi tehty muutamia maksukorjauksia lakiperusteiden tarkastuksen jälkeen sekä myös teknisluonteisia korjauksia, joilla on esimerkiksi tarkennettu maksun soveltamista tai muutettu maksusta käytettävää nimikettä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin esitettävät uudet maksut, tehdyt korjaukset jo aiemmin hyväksyttyihin asiakasmaksuihin sekä teknisluonteiset tarkennukset on koottu päätöksen liitteenä olevaa esitykseen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muutokset (Liite 1). Kaikki esitetyt lisäykset ja muutokset on päivitetty Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut -asiakirjaan (Liite 2).

Liitteet

Liite 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen lisäykset ja muutokset

Liite 2 Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali-​ ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 lukien

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

 • hyväksyy sosiaali-​ ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut liitteen ”Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali-​ ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 lukien” mukaisesti,
   
 • valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakasmaksuasiakirjaan mahdolliset teknisluonteiset korjaukset.

Päätös

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

 • hyväksyy sosiaali-​ ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut liitteen ”Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali-​ ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 lukien” mukaisesti,
   
 • valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakasmaksuasiakirjaan mahdolliset teknisluonteiset korjaukset.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina § 289 aikana sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta, kehittämispäällikkö Minna Luotoa ja johtava suunnitelija Katja Uitus-Mäntylää, jotka poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkittiin teknisenä korjauksena ”Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali-​ ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 lukien” -liitteeseen: 

Kansilehti: Aluehallitus käsitellyt maksut 16.6., ei 16.2. 

Kohta 10. Laboratorio ja kuvantamistutkimukset: lisättiin teksti ”CD-levylle potilaan pyynnöstä tallennetuista kuvista peritään 20 euron maksu.”

Kohta 25.4. Peseytymispalvelut: "Lisäksi tarvittavista kuljetuksista peritään erillinen kuljetusmaksu sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun omavastuuosuuksien mukaan." muutetaan kuulumaan seuraavasti "Lisäksi tarvittavista kuljetuksista peritään erillinen kuljetusmaksu 3,60 €/yhdensuuntainen matka."

Merkittiin, että Lauri Lyly poistui kokouksesta kokonaan § 289 käsittelyn aikana.

Erja Pelkonen teki muutosehdotuksen: Palvelumaksut kohta 17.2. Perusterveydenhuollon toimenpidemaksut (Sivulla 13/26) ”Maksua ei peritä rintamaveteraaneilta hampaiden tarkastuksesta eikä ehkäisevästä hoidosta. Proteettisesta hoidosta heiltä ei peritä toimenpidemaksuja, mutta hammastekniset kustannukset peritään.” Esitän, että hammasteknisiä kustannuksia ei peritä rintamaveteraaneilta. Joakim Vigelius ja Hanna Laine kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Pelkosen ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin muutosehdotus yksimielisesti.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle asiakasmaksujen hyväksymistä edellä mainituin muutoksin. Hyväksytyt muutokset on kirjattu pöytäkirjan liitteenä olevaan asiakasmaksu liitteeseen.

Perustelut

Asian esittelyteksti on aluehallituksen käsittelyssä 21.11.2022 § 289.

Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 lukien on liitteenä. Kaikki esitetyt lisäykset ja muutokset on päivitetty Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut -asiakirjaan, joka on liitteenä.

Koontia uuden vammaispalvelulain mukaisista tilapäishoidon maksuista Pirkanmaan kuntien alueella sekä liikkumisen tuen asiakasmaksukonseptit hyvinvointialueella on tallennettu oheismateriaaliksi sähköiseen kokoustyötilaan. 

 

Ehdotus

Aluehallituksen ehdotus:

aluevaltuusto päättää

 • hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut liitteen ”Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 lukien” mukaisesti,
   
 • valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakasmaksuasiakirjaan mahdolliset teknisluonteiset korjaukset.

Päätös

Aluevaltuusto päätti

 • hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut kokouksessa korjatun liitteen ”Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 lukien” mukaisesti,
   
 • valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakasmaksuasiakirjaan mahdolliset teknisluonteiset korjaukset.

Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti toivomusponnen: "Asiakasmaksutason vaikutuksia seurataan ja tulevaisuudessa asiakasmaksuja voidaan alentaa tai osasta niistä voidaan luopua, mikäli sen katsotaan olevan ennaltaehkäisyn tai hoidon oikea-aikaisuuden kannalta tarpeellista tai muusta syystä taloudellisesti kannattavaa".

 

 

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että aluehallituksen käsittelyssä 21.11.2022 olleesta asiakasmaksu -asiakirjasta on jäänyt kohdasta Vammaispalvelut, lyhytaikainen hoito tai asumispalvelu, euromäärät kokonaan pois. Lyhytaikainen hoito tai asumispalvelu yli 16 v - 33 euroa/vrk ja alle 16 v - 18 e/vrk. Puheenjohtaja esitti, että valtuusto hyväksyy, että myös puuttuvat vammaispalvelun maksut otetaan käsittelyyn. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuutettu Kukka Kunnari (ps) teki seuraavan toivomusponnen: "Asiakasmaksutason vaikutuksia seurataan ja tulevaisuudessa asiakasmaksuja voidaan alentaa tai osasta niistä voidaan luopua, mikäli sen katsotaan olevan ennaltaehkäisyn tai hoidon oikea-aikaisuuden kannalta tarpeellista tai muusta syystä taloudellisesti kannattavaa". 

Valtuutetut Olga Haapa-aho, Hanna Laine, Jenni Jokinen, Henri Backman, Milka Hanhela, Hanna Laine, Tiina Wesslin ja Lassi Kaleva kannattivat Kunnarin ponsiesitystä.

Puheenjohtaja totesi, että aluehallituksen ehdotus tuli aluevaltuuston päätökseksi, sisältäen vammaispalvelun maksut.

Puheenjohtaja tiedusteli Kunnarin (ps) toivomusponnen kannatusta ja totesi, että se on hyväksytty yksimielisesti.

Merkittiin, että valtuutettu Antti Ivanoff poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen. Valtuuston vahvuus 77 valtuutettua. 

 

 

 

Valmistelija

 • Tuulikki Parikka, tuulikki.parikka@pirha.fi

Perustelut

Asiakasmaksulain (734/1992) 1 §:n mukaisesti hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.  Asiakasmaksuasetuksessa (912/1992) säädetään palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä. Asetuksen 33 a §:n mukaan asetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti käyttäen kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. 

Hyvinvointialueen tulee periä asiakkailta yhtenevät asiakasmaksut asiakkaan kotikunnasta riippumatta.

Esitys vammaispalveluista vuonna 2023 perittävistä asiakasmaksuista on valmisteltu vammaispalvelun valmistelussa mukana olevien asiantuntijoiden toimesta. Aiemmin 5.12.2022 § 134 valtuuston käsittelyssä olleet maksut on jouduttu uudelleen valmistelemaan, sillä vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistuksen voimaantulo on lykkääntynyt. Asiakasmaksut tulee vahvistaa voimassa olevan vammaispalvelulain sekä kehitysvammaisten erityishuoltolainsäädännön mukaisina. Täydennykset valtuuston 5.12.2022 tekemään päätökseen koskevat ensisijaisesti kehitysvammaisten erityishuoltona myönnettäviä palveluja, koska kyseisen lain kumoutuminen on viivästynyt.

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella toteutettu erityishuolto sekä erityishuollon matkat ovat maksuttomia. Erityishuollolla tarkoitetaan kehitysvammalain mukaista hoitoa, huolenpitoa ja ohjausta sekä muita palveluja. Maksuttomuus perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Kehitysvammaisen henkilön ylläpidosta voidaan periä maksu. Poikkeuksena ovat alle 16-vuotiaalle annettava osittainen ylläpito ja kehitysvammalaissa tarkoitettu opetusta saavan lapsen osittainen ylläpito sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa annetusta ylläpidosta voidaan periä asiakasmaksulain 7 c §:n mukaisesti määräytyvä maksu. Maksu määräytyy maksukyvyn mukaan. Lyhytaikaisessa laitoshoidossa annetusta ylläpidosta taas voidaan periä asiakasmaksuasetuksen 12 §:n mukainen maksu ja erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta asiakasmaksuasetuksen 14 §:n mukainen maksu. Kehitysvammaisten erityishuollosta perittävät perhehoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 734/1992 4 §:n 2 momentin mukaan. Täten asiakasmaksu on riippuvainen siitä, saako henkilö perhehoidon erityishuoltona vai ei. Jos perhehoito on sisällytetty kehitysvammaisen henkilön erityishuolto-ohjelmaan, on erityishuolto maksutonta, mutta ylläpidosta voidaan periä maksu. Ylläpitomaksun suuruutta ei ole määritelty laissa.

Hyvinvointialueen on huolehdittava erityishuollon saamiseksi välttämättömistä kuljetuksista tai niistä aiheutuvista kustannuksista. Nämä erityishuollon matkat ovat asiakkaalle maksuttomia. Niistä ei peritä omavastuuta.

Täydennyksenä kuljetuspalvelujen asiakasmaksuihin on lisätty hallituksen 21.11.2022, § 285 käsittelemät kuljetuspalvelujen omavastuiden poikkeukset: 

 • lapsi 7–16 vuotta 50 % aikuisen asiakasmaksusta, nuori 17–24 vuotta 75 % aikuisen asiakasmaksusta;
 • työmatkoissa asiakasmaksu olisi 50 % aikuisen asiakasmaksusta;
 • opiskelumatkoissa asiakasmaksu olisi 0 euroa;
 • työ- ja päivätoiminnan sekä työllistymistä tukevan toiminnan asiakasmaksu olisi 0 euroa 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

 • hyväksyy vammaispalveluista perittävät asiakasmaksut liitteen ”Vammaispalvelujen asiakasmaksujen lisäykset ja muutokset” mukaisesti 1.3.2023 alkaen,
   
 • valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakasmaksuasiakirjaan mahdolliset teknisluonteiset korjaukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina § 22 aikana sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta ja palvelupäällikkö Anna Mustosta, jotka poistuivat ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että Lauri Lyly ja Anna-Kaisa Ikonen poistuivat kokouksesta kokonaan § 22 aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).