Aluehallitus, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Valtuustoaloite ohjelmistoavusteiseen, keskitettyyn työvuorosuunnitteluun siirtymisen keskeyttäminen - Pirkanmaan vasemmiston aluevaltuustoryhmä

91/2022

Valmistelija

 • Anne Markkula, kehittämispäällikkö, anne.markkula@pirha.fi
 • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan vasemmiston aluevaltuustoryhmä jätti aluevaltuustossa  5.12.2022 aloitteen keskitetyn työvuorosuunnittelun keskeyttämisestä.

Aloite on lähetetty henkilöstöpalvelujen vastuualueelle valmisteltavaksi. Henkilöstöpalvelujen selvitys on liitteenä. 

Työvuorosuunnittelu on hyvinvointialueen operatiivista työnantajatoimintaa. Työvuorosuunnittelun toteuttamista ohjaavat hyvinvointialueella asiakkaiden tarpeet, henkilöstömitoitusta koskeva lainsäädäntö ja osaavan henkilöstön riittävyyden varmistaminen palvelutuotannon tarpeisiin oikeudenmukaisesti ja vaikuttavasti.

Työvuorosuunnittelun uudistamisen tarve on tunnistettu. Suurimpia haasteita nykytilanteessa ovat työvuorosuunnitteluun kuluva työaika, runsas manuaalinen ja päällekkäinen työ, sekä toisistaan irralliset tietojärjestelmät, joilla hoidetaan prosessin eri vaiheita.

Ohjelmistoavusteisen työvuorosuunnittelujärjestelmän käyttöönottamisella ja optimointiin perustuvalla työvuorosuunnittelulla tavoitellaan toiminnan tuloksellisuutta, palvelun laatua ja turvallisuutta sekä henkilöstön työssä jaksamista. Ohjelmistoavusteisuus ei poista työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.  Onnistuakseen se edellyttää esihenkilöltä hyvää pohjatyötä. Ohjelmistoavusteinen työvuorosuunnittelu vapauttaa työvuorosuunnittelijoiden työaikaa perustehtävään ja arjen johtamistyöhön. Samanaikaisesti työvoimanhallinnan prosesseista tulee tasalaatuisia ja systemaattisia tiedolla johtamisen prosesseja, joiden keskiössä on asiakas.

Ohjelmistoavusteisen työvoimanhallinnan järjestelmähankinnan toteuttamiseen ja käyttöönottoon on myönnetty hyvinvointialueelle rahoitus kestävän kasvun ohjelmasta (RRP), jonka hankesuunnitelman Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 10.10.2022 hyväksynyt vuosille 2023–2025. Hankesuunnitelman Investointi 4 osa-alue uudet digitaaliset innovaatiot, sisältää ohjelma-avusteisen työvuorosuunnittelun. Hyvinvointialueelle on myönnetty järjestelmän hankintaan ja käyttöönottoprosessiin RRP rahoitusta joulukuussa 2022 saadun rahoituspäätöksen mukaan yhteensä 0,7 M€ vuosille 2023–2025. Järjestelmä kilpailutetaan hallituksen päättämän hankesuunnitelman mukaisesti vuoden 2023 aikana ja järjestelmän käyttöönotto toteutetaan vuosina 2024–2025.

Työvuorosuunnittelun onnistumisen edellytys on, että sekä esihenkilöt että henkilöstö otetaan vahvasti mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Työvuorosuunnittelun uudistamistyötä on tehty kunnissa ja tehdään hyvinvointialueella hyvässä yhteistyössä henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa. Asiaa on esitelty viimeisen vuoden aikana useaan kertaan henkilöstöfoorumeissa, yhteistoimintaelimissä sekä henkilöstöjaostossa. Hyvinvointialueen yhteistoimintaelimen henkilöstöedustajille pidettiin yhteinen tilaisuus 11.1.2023. Muutoksessa mukana olevissa yksiköissä henkilöstön kokemuksia kuullaan säännöllisesti ja he osallistuvat uudistamistyöhön aktiivisesti. Lisäksi jo mukana olevien yksiköiden henkilöstönedustajien ja esihenkilöiden kanssa on ollut säännölliset tapaamiset, jotka on koettu hyväksi ja niitä jatketaan. 

Henkiöstöpalvelujen vastauksen mukaan ohjelmistoavusteisen työvuorosuunnittelun järjestelmähankinnan ja työvuorosuunnittelun prosessien uudistamisen keskeyttämiselle ei ole perusteita. 

Aluehallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä aluevaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja aluehallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita aluevaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Aluevaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. (Hallintosääntö 119 §)

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että

 • se merkitsee vasemmiston aluevaltuustoryhmän aloitteen ja henkilöstöpalveluiden lausunnon tiedoksi ja että 
   
 • aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin,
   
 • lisäksi aluehallitus edellyttää, että varmistetaan henkilöstön mahdollisuudet osallistua automaattisen työvuorosuunnittelun prosessien uudistamiseen.

Päätös

Aluehallitus päätti 

 • edellyttää, että varmistetaan henkilöstön mahdollisuudet osallistua ohjelmistoavusteisen työvuorosuunnittelun uudistamiseen,
   
 • esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto  merkitsee vasemmiston aluevaltuustoryhmän aloitteen ja henkilöstöpalveluiden lausunnon tiedoksi ja että ohjelmistoavusteisen työvuorosuunnittelun valmistelua jatketaan.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana § 23 henkilöstöjohtaja Taina Niirasta, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:

Aluehallitus päättää 

 • edellyttää, että varmistetaan henkilöstön mahdollisuudet osallistua ohjelmistoavusteisen työvuorosuunnittelun uudistamiseen,
   
 • esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto  merkitsee vasemmiston aluevaltuustoryhmän aloitteen ja henkilöstöpalveluiden lausunnon tiedoksi ja että ohjelmistoavusteisen työvuorosuunnittelun valmistelua jatketaan.

 

Merkittiin, että Jarmo Takala, Marko Jarva ja Johanna Loukaskorpi poistuivat kokouksesta kokonaan § 23 käsittelyn aikana.

Merkittiin, että varajäsen Ulla Kampman saapui kokoukseen § 23  käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).