Aluehallitus, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Yksilöasioiden jaoston esittelijöiden nimeäminen, lisäys

233/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi
Vilma Kiilunen, Hallintolakimies, Vilma.Kiilunen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen toimielinrakenteeseen kuuluvat aluevaltuusto, aluehallitus ja sen jaostot, aluevaalilautakunta sekä tarkastuslautakunta.

Hallintosäännön 9 §:n mukaan aluehallituksella on aluehallituksella on neljä jaostoa; asiakkuus- ja laatujaosto, henkilöstöjaosto, sekä konserni- ja toimitilajaosto sekä yksilöasioiden jaosto. Jokaisessa jaostossa on yksitoista (11) aluehallituksen valitsemaa jäsentä lukuunottamatta yksilöasioiden jaostoa, jossa on seitsemän (7) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Aluehallitus valitsee jaoston puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan aluehallituksen jäsenistä ja varajäsenistä.

Hallintosäännön 136 §:n mukaan esittelijöistä aluehallituksen jaostoissa päättää aluehallitus nimittäessään jaostojen jäsenet.

Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-palvelut jakautuvat neljään eri palvelulinjaan: 1) Avopalveluihin, 2) Lasten nuorten ja perheiden palveluihin, 3) Sairaalapalveluihin sekä 4) Ikäihmisten ja vammaisten palveluihin. Esittelijät yksilöasioiden jaostoon esitetään nimettäväksi palvelulinjoittain.

1) Avopalvelujen palvelulinjan esittelijöiksi esitetään:

- sosiaalityöntekijä Sini Seppälä, työikäisten sosiaalityön ja -ohjauksen vastuuyksikkö
- palvelupäällikkö Mari Selin-Kivenvuori, työikäisten sosiaalityön ja -ohjauksen vastuuyksikkö
- johtava sosiaalityöntekijä Terhikki Ahonen, työikäisten sosiaalityön ja -ohjauksen vastuuyksikkö

2) Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjalta esittelijöiksi esitetään:

- sosiaalityön johtaja, Hanna Lähteenmäki, lastensuojelu

3) Sairaalapalveluiden palvelulinja esittelijöiksi esitetään:

- ei nimetä esittelijää tältä palvelulinjalta

4) Ikäihmisten ja vammaisten palvelulinja esittelijöiksi esitetään:

- vastuualuejohtaja Kaisa Taimi
- vastuualuejohtaja Sonja Vuorela
- vastuualuejohtaja Mervi Saari

Esittelijöiden keskinäisestä työnjaosto päättää sosiaali- ja terveysjohtaja toimintasäännössään. Viranhaltijan varahenkilö toimii myös esittelijän varahenkilönä.

Mikäli edellä esitettyjen viranhaltijoiden virkanimikkeet muuttuvat vuoden 2023 aikana, aluehallitukselle esitetään, että se valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan päättämään yksilöasioiden esittelijöistä vuoden 2023 aikana.

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • nimittää yksilöasioiden jaoston esittelijät tekstissä mainitun mukaisesti,
   
 • nimitykset astuvat voimaan 1.1.2023 alkaen,
   
 • valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan päättämään tarvittaessa yksilöasioiden esittelijöistä uudelleen vuoden 2023 aikana. Aluehallitusta informoidaan mahdollisista muutoksista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Vilma Kiilunen, Hallintolakimies, Vilma.Kiilunen@pirha.fi

Perustelut

Aluehallitus on päättänyt yksilöäasioiden jaoston esittelijöistä 19.12.2022 § 313.

On ilmennyt tarve lisätä esittelijä lasten,​ nuorten ja perheiden palvelulinjalle sosiaalityön johtaja Hanna Lähteenmäen lisäksi. Esittelijäksi ehdotetaan lisättävän palvelulinjajohtaja Titta Pelttarin.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • nimittää yksilöasioiden jaoston esittelijäksi lasten,​ nuorten ja perheiden palvelulinjalle sosiaalityön johtaja Hanna Lähteenmäen lisäksi palvelulinjajohtaja Titta Pelttarin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo

Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12,​ 3. krs,​ kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 -​ 14.30.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.