Aluehallitus, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusmalli

523/2022

Valmistelija

  • Tanja Airaksinen, Johtava suunnittelija, Tanja.Airaksinen@pirha.fi
  • Tuukka Salkoaho, integraatiojohtaja, tuukka.salkoaho@pirha.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021) 7§:n mukaisesti hyvinvointialueen on edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 

Sotesäätiöitä Pirkanmaalla toimii vuoden 2019 tilastojen mukaan 42. Vuoden 2017/2018 myönnettyjen yleisavustusten mukaan Pirkanmaalla avustuksia myönnetään keskimäärin 2-19€/asukas. Noin 65% sote-järjestöistä Pirkanmaalla hakee vuosittain taloudellista avustusta kunnalta. Kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen ja yhdistysten sekä hyvinvointialueen järjestöavustusmalli pohjautuu vuosittaiselle neuvottelulle hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta sekä valtuustokausittain järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien tukemisen periaatteista ja työnjaosta.

Hyvinvointialueelle siirtyvät avustettavaksi sen lakisääteisiä tehtäviä tukeva ja täydentävä järjestölähtöinen toiminta. Tällainen toiminta sisältää sote-palveluiden kiinteän tukitoiminnan, potilas-, vammais-, omais- ja kriisityötä tekevät järjestöt, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuen, sote-järjestöjen verkostojärjestöt ja hyvinvointialueen asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan silloin kun toiminta on alueellisesti tai ylikunnallisesti kattavaa, sekä pelastusalan.  

Asiaa on käsitelty aikaisemmin sote- johtoryhmässä 7.9.2022, hyvinvointialueen johtoryhmässä 13.9.2022 sekä aluehallituksen iltakoulussa 13.10.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • vahvistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusmallin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen avustusten yleisistä periaatteista esityksen mukaisesti 

Päätös

Aluehallitus päätti

  • vahvistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusmallin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen avustusten yleiset periaatteet kokouksessa tehdyin muutoksin.

Esteellisyys

  • Leena Kostiainen ja Marina Erhola ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 7 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 12.11-12.30. Esteellisyydet todettiin. 

Kokouskäsittely

Esittelijä ja hänen 1. varahenkilönsä ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa. Hyvinvointialuejohtajan 2. varahenkilö sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen siirtyi toimimaan esittelijänä pykälän käsittelyn ajan. 

Kuultiin asiantuntijana pykälän käsittelyn aikana johtava suunnittelija Tanja Airaksista, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti Avustustoiminnan yleiset periaatteet- liitettä seuraavasti: sivu 2 viimeisessä lauseessa ja sivu 3 kohdassa 3 virke "Avustusta ei myönnetä uskonnon, ideologian tai politiikan harjoittamiseen tai edellä mainittujen aatteellisen sanoman levittämiseen."  muutetaan muotoon: "Avustusta ei myönnetä uskonnon tai puoluepolitiikan harjoittamiseen." 

Lauri Lyly poistui kokouksesta kokonaan § 252 käsittelyn aikana.

 

 

Tiedoksi

Salkoaho Tuukka

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.