Aluehallitus, kokous 29.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Henkilöstövuokrauksen hankinta vuosille 2024–2026

13543/2023

Valmistelija

 • Anna Lahti, SUUNNITTELIJA, anna.p.lahti@pirha.fi
 • Anniina Tirronen, HANKINTAJOHTAJA, anniina.tirronen@pirha.fi

Perustelut

Valmistelijan yhteystiedot 
Hankinta-asiantuntija Pia Ritari, 040 651 79 21, pia.ritari@tuomi.fi; suunnittelija Anna Lahti, 044 473 9746, anna.p.lahti@pirha.fi


Hankinnan kuvaus

Tämä hankintapäätös koskee henkilöstövuokrauksen dynaamisen hankintajärjestelmän kaltaisen menettelyn sisäistä kilpailutusta Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Pirkanmaan hyvinvointialue lähetti dynaamisen kaltaisen hankintajärjestelmän osallistumispyynnön 3.10.2023 julkaistavaksi HILMA-palveluun (Hilma-numero 2023-000552).

Osallistumispyynnöllä hankintajärjestelmän alustavaksi kestoksi ilmoitettiin
48 kuukautta. Hankintajärjestelmän perustamisvaihe päättyi 3.11.2023 klo 12.00 ja sen jälkeen siirryttiin hankintajärjestelmän hankintavaiheeseen. 

Tuomi Logistiikka Oy lähetti Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta 27.11.2023 julkaistavaksi HILMA-palveluun hankintailmoituksen ”Sisäinen kilpailutus (DPS): Henkilöstövuokraus vuosille 2024–2026”. Hankinnan kohteena on henkilöstövuokrauspalvelu Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tarjouspyyntöön lähetettiin julkaistavaksi korjausilmoitus 8.12.2023, jolla hankintayksikkö korjasi tarjouspyynnön liitettä 4 Kertoimet ja lisät sekä liitteen 2 Palvelukuvaus kohtaa 5.2. Lääkehoidon osaamisen varmistaminen.

Sopimuskausi on 1.3.2024-28.2.2026. Hankinnan kohteena olevia palveluita siirtyy hankintasopimuksen piiriin sitä mukaa kun Tilaajan aikaisemmat sopimukset päättyvät. Sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassa olevalla optiokaudella. Tilaaja tekee option käytöstä erillisen päätöksen.

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalvelujen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä on hankintalain 109 § mukainen menettely. Tarjouspyyntö liitteineen oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka. 

Hankinta jaettiin osa-alueisiin seuraavasti:

Osa-alue 1: Geriatrian erikoislääkäri: Pohjoinen alue
Osa-alue 2: Geriatrian erikoislääkäri: Eteläinen alue
Osa-alue 3: Geriatrian erikoislääkäri: Läntinen alue
Osa-alue 4: Hammaslääkäri: Pohjoinen alue
Osa-alue 5. Hammaslääkäri: Eteläinen alue
Osa-alue 6. Hammaslääkäri: Läntinen alue
Osa-alue 7. Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri: Pohjoinen alue
Osa-alue 8. Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri: Eteläinen alue
Osa-alue 9. Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri: Läntinen alue
Osa-alue 10. Lääkäri: Pohjoinen alue
Osa-alue 11. Lääkäri: Eteläinen alue
Osa-alue 12. Lääkäri: Läntinen alue
Osa-alue 13. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri: Pohjoinen alue
Osa-alue 14. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri: Eteläinen alue
Osa-alue 15. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri: Läntinen alue
Osa-alue 16. Suukirurgian erikoishammaslääkäri: Pohjoinen alue
Osa-alue 17. Suukirurgian erikoishammaslääkäri: Eteläinen alue
Osa-alue 18. Suukirurgian erikoishammaslääkäri: Läntinen alue
Osa-alue 19. Yleislääketieteen erikoislääkäri: Pohjoinen alue
Osa-alue 20. Yleislääketieteen erikoislääkäri: Eteläinen alue
Osa-alue 21. Yleislääketieteen erikoislääkäri: Läntinen alue
Osa-alue 22. Ohjaaja
Osa-alue 23. Psykologi
Osa-alue 24. Puheterapeutti
Osa-alue 25. Sairaalahuoltaja / laitoshuoltaja
Osa-alue 26. Suuhygienisti
Osa-alue 27. Toimintaterapeutti
Osa-alue 28. Hoiva-avustaja
Osa-alue 29. Lähihoitaja
Osa-alue 30. Sairaanhoitaja
Osa-alue 31. Suun terveydenhuoltoon suuntautunut lähihoitaja 


Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta noin 30 000 000 euroa ja noin 120 000 000 euroa sopimuskauden aikana sisältäen option. Hankinta ei sisällä määrä- tai vähimmäisostovelvoitetta.   

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 16 §:n mukainen perustelu

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa ja siihen sisältyvässä palvelustrategiassa asetetaan muun ohella palvelujen järjestämistä linjaavat tavoitteet ja palveluiden verkoston periaatteet. Hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Tilaaja on huomioinut hankintaa määritellessään järjestämislain (612/2021) vaatimukset palveluiden järjestämisvastuusta ja asiakkaiden palveluiden yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hankinta täyttää järjestämislain 12 §:ssä asetetut edellytykset palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta. 

Tilaaja varmistaa palveluntuottajan kanssa tehtävällä sopimuksella järjestämislain 15 §:ssä asetetut vaatimukset. Sopimuskaudella tilaaja seuraa palvelun tuottamista ja sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Tilaaja on varautunut palveluiden jatkuvuuden hallintaan sekä potentiaalisimpiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. 

Saadut tarjoukset

Tarjouksen jätti määräaikaan 18.12.2023 klo 12.00 mennessä 77 markkinatoimijaa. Tarjoajat osa-alueittain on kuvattu päätöksen liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa (liite 1).

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista. Hankintalain 114 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Suurin osa hankintamenettelyä koskevista soveltuvuusvaatimuksista tarkistettiin jo osana ehdokkaiden osallistumishakemusten hyväksymistä. Valituilta ehdokkailta tarkistettiin esimerkiksi tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset sekä muiden osallistumispyynnöllä asetettujen soveltuvuusvaatimusten täyttyminen. 

Kaikki tarjoajat ovat tarjouksissaan vakuuttaneet täyttävänsä tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset kokonaisuudessaan. Tilaaja tarkistaa soveltuvuusvaatimusten täyttymisen viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, mukaan lukien vaaditut rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko-otteen.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintalain 113 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja. 

Hankintayksikkö toimitti täsmennyspyynnön 28.12.2023 seuraaville tarjoajille: 

 • Korppi Hr Oy (3279159–9) koskien tarjouksen teknistä virhettä
 • Kotipalvelu Mehiläinen Oy (1926203–5) koskien tarjoajan oikeudellista muotoa
 • Terveytesi Palvelut Oy (3134980–3) koskien tarjoajan oikeudellista muotoa


Tarjoajat toimittivat hyväksytyn selvityksen määräaikaan mennessä. Täsmennyspyyntö koski sellaisia tarjouksen tietoja, joilla ei ollut vaikutusta tarjousten vertailuun.

Hankintalain 96 §:n mukaisesti hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa. 

Hankintayksikkö toimitti selvityspyynnöt 5.1.2024 ja 8.1.2024 seuraaville seitsemälle (7) tarjoajalle koskien poikkeuksellisen alhaista hintaa. 

 • Visio Health Oy (3303350–3)
 • Hoiwa Oy (3122829–4)
 • Medipower Oy (2047032–5)
 • Hoivateho Palvelut Oy (3101316–2)
 • Kotikeikka Oy (3157006–5)
 • Kotihoito JMK Oy
 • Tähtihoiva Oy (3096425–7)


Visio Health Oy (3303350–3), Hoiwa Oy (3122829-4) ja Medipower Oy (2047032-5) toimittivat hyväksyttävän selvityksen määräaikaan mennessä.

Poikkeuksellisen alhaisen hinnan perusteella seuraavien tarjoajien osatarjoukset suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina: 

 • Hoivateho Palvelut Oy (3101316-2) osatarjoukset 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14 ja 15. 
 • Kotikeikka Oy (3157006-5) osatarjoukset 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20 ja 21
 • Kotihoito JMK Oy (3251057-4) osatarjoukset 1, 2 ,3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 
 • Tähtihoiva Oy (3096425-7) osatarjoukset 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13 ja 14. 


Hankintayksikkö on arvioinut edellä mainittujen neljän (4) tarjoajan toimittamien selvitysten pohjalta, että tarjouksen jättämisessä on tapahtunut virhe eikä tarjoaja näin ollen pysty tarjouksessa antamillaan hinnoilla tuottamaan tarjouspyynnön mukaista palvelua. Tarjouksen olennaisia ehtoja ei voi tarjousten jättöajan päätyttyä muuttaa, joten hankintayksikkö joutuu hylkäämään edellä mainitut osatarjoukset tarjouspyynnön vastaisina.

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Tarjouspyynnössä ilmoitettuna valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena on halvin hinta. Tarjousten vertailuperusteena käytettiin halvinta hintaa, koska laatu huomioitiin osana vähimmäisvaatimuksia. Tilaaja on sisällyttänyt sopimukseen palvelulle asetetut tavoitteet ja asettanut palvelua koskevat ehdottomat laatuvaatimukset sellaisiksi, että ne yhdessä takaavat laadukkaan palvelun.

Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti Tilaaja valitsee kaikki soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät ja tarjouspyynnön mukaiset ja tarjouspyynnössä määritetyn hintaleikkurin sekä kattohinnan alittavat tarjoajat osa-aluekohtaisesti tarjousten vertailuun. 

Tarjouspyynnön osa-alueissa 1–26 ennen tarjousten lopullista vertailua sovelletaan tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti hintaleikkuria. Hintaleikkuri laskettiin osatarjouskohtaisesti seuraavalla tavalla: tarjotuista tuntihinnoista laskettiin keskiarvo, ja mikäli yksittäisen tarjouksen tuntihinta osatarjouksessa ylitti osatarjouksessa kaikkien tarjousten keskiarvon vähintään 30 %:lla, osatarjous ei tule valituksi tarjousten vertailuun. 

Seuraavat osatarjoukset suljetaan tarjouskilpailusta, koska osatarjouksen hinta ylitti kyseessä olevan osa-alueen kaikkien tarjousten keskiarvon vähintään 30 %:lla:

 • Leluco Oy (2896156-7) osatarjoukset 1, 2, 3, 17, 26 
 • Medivida Oy (2124172-7) osatarjoukset 1, 2, 3, 19, 20, 21, 23
 • Hyvän hoidon palvelut Oy (3009328-7) osatarjoukset 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18   
 • Lääkärisi Palvelut Oy (3311879-3) osatarjoukset 5, 6 
 • Mehiläinen Terveyspalvelut Oy (1723156-9) osatarjoukset 7, 8
 • Coronaria Hammaslääkärit Oy (2908910-9) osatarjoukset 7, 8, 9 
 • Barona Sote Oy (3163285-2) osatarjoukset 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 25   
 • Kotihammas Oy (2547260-2) osatarjoukset 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18    
 • Teampa Henkilöstöpalvelut Oy (2472750-3) osatarjous 10
 • Välitysklinikka Oy (3260207-3) osatarjous 10 
 • Medistaff Oy (2961604-4) osatarjoukset 10, 11, 12, 22, 24, 25, 26 
 • Tompan-Palvelu Oy (2751552-2) osatarjous 11 
 • Terveystalo Julkiset Palvelut Oy (1625174-4) osatarjoukset 13, 14, 15  
 • Solo Health Oy (3085392-8) osatarjoukset 16, 17, 18, 23, 24   
 • Spider Med Oy (3155019-5) osatarjoukset 16, 17, 18
 • Sofita Oy (2909865-4) osatarjous 22 
 • Medimanageri Oy (3012404-7) osatarjoukset 22, 25, 26
 • Pulssi Henkilöstöflow Oy (3259239-7) osatarjous 24 
 • Coronaria Contextia Oy (1824918-9) osatarjous 24 
 • Pihlajalinna Terveys Oy (2303024-5) osatarjous 24
 • Hoiwa Oy (3122829-4) osatarjous 25 
 • Tukea Arjessa Oy (3251766-1) osatarjoukset 25 ja 26 


Hintaleikkurin perusteella hylätyt tarjousten osat on korostettu hankintapäätöksen liitteessä 1 punaisella fontin värillä.

Tarjousten vertailussa tarjoajat asetettiin etusijajärjestykseen halvimman hinnan perusteella siten, että edullisimman tarjoushinnan tarjonnut tarjoaja on etusijajärjestyksessä ensimmäisenä ja muut tarjoajat arkituntihintansa osoittamassa järjestyksessä.

Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti tasatilanteessa sijajärjestys ratkaistaan arpomalla. Kyseisten tarjousten osalta lopullinen etusijajärjestys ratkaistiin arvonnan perusteella 12.1.2024. Saman etusijan saaneet tarjoukset ja niiden etusijajärjestyksen arvonta on kuvattu tarkemmin hankintapäätöksen liitteenä kaksi (2) olevassa arvontapöytäkirjassa. 

Tarjousvertailu on kuvattu hankintapäätöksen liitteessä yksi (1) vertailutaulukko. Vertailutaulukossa etusijat on kirjattu tarjousvertailun ja toteutetun arvonnan mukaisesti. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Toimielimen päätösesitys perusteluineen vertailuliitteitä lukuun ottamatta tulee julkiseksi Pirkanmaan hyvinvointialueen päätöksenteon avoimuutta koskevien ohjeiden mukaisesti esityslistan julkaisun myötä. Päätös liitteineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomi.fi.

Sopimuksen omistaja ja vastuuhenkilö
Sopimuksen omistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtäväalue ja vastuuhenkilöinä toimivat avopalveluiden palvelulinjajohtaja Eeva Torppa-Saarinen, sairaalapalveluiden palvelulinjajohtaja Juha Kinnunen, lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelulinjajohtaja Titta Pelttari, ikäihmisten ja vammaisten palveluiden palvelulinjajohtaja Päivi Tryyki sekä tukipalveluiden tehtäväalueelta palvelutuotantojohtaja Petteri Paavola. Tehtävää hoitavan henkilön vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin tehtävän haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle. Sopimuksen omistaja voi lisätä vastuuhenkilöitä tarvittaessa sopimuksen käytön laajentuessa.

Hankintaa valmistellut työryhmä

Hankinnan valmistelussa toimi nimetty ohjausryhmä, johon kuuluivat Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palveluiden toimialuejohtaja Mari Ollinpoika, ikäihmisten kotona asumista tukevien palveluiden vastuualuejohtaja Sirkku Miettinen, ikäihmisten asumisen palveluiden vastuualuejohtaja Mervi Saari, vammaisten palveluiden toimialuejohtaja Tuulikki Parikka, vammaisten asumispalveluiden ja päiväaikaisen toiminnan vastuualuejohtaja Marjaana Räsänen, lähisairaaloiden toimialuejohtaja Sanna Mäki, lähipalvelusairaaloiden vastuualuejohtaja Anne Kantola, kampussairaaloiden ja kotisairaalapalveluiden vastuualuejohtaja Jaana Heinäkallio, vastaanottotoiminnan toimialuejohtaja Sari Mäkinen, vastaanottopalveluiden vastuualuejohtaja Mauri Jokinen, suun terveydenhuollon toimialuejohtaja Minna Luoto, terveyspalveluiden ja opiskeluhuollon toimialuejohtaja Tuire Sannisto, opiskeluhuollon vastuualuejohtaja Marja Nurmi-Vuorinen, neuvoloiden ja kehitystä tukevien palveluiden vastuualuejohtaja Tarja Soukko, palveluesimies Elina Virtakoivu (osastopalvelut), ostopalvelupäälliköt Marjut Keskivinkka, Anna Mustonen, Marjut Schroderus ja Elisa Sivula, HR-Palvelupäällikkö Teija Liimatainen, vuokratyövoiman koordinaattori Tiina Heikkinen, hankintajohtaja Anniina Tirronen, hankintapäällikkö Virva Palomäki, analyytikko Emma Reponen, suunnittelija Anna Lahti sekä Tuomi Logistiikka Oy:n hankinta-asiantuntija Pia Ritari.

Päätöstoimivalta
Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 § mukaan aluehallitus päättää palveluhankinnoista, joiden arvo ylittää 30 miljoonaa euroa. Oikeus tilauksen tekemiseen palvelusopimuksen perusteella määräytyy hallinto- ja toimintasääntöjen sekä hankinta- ja sopimushallintaohjeiden mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 1. sulkea seuraavien tarjoajien osatarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina:
  • Hoivateho Palvelut Oy (3101316-2) osatarjoukset 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14 ja 15. 
  • Kotikeikka Oy (3157006-5) osatarjoukset 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20 ja 21
  • Kotihoito JMK Oy (3251057-4) osatarjoukset 1, 2 ,3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 
  • Tähtihoiva Oy (3096425-7) osatarjoukset 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13 ja 14. 
    
 2. valita palveluntuottajiksi liitteessä 1 Vertailutaulukko esitetyt tarjoajat. Etusijajärjestys noudattaa hankintapäätöksen liitteessä 1 esitettyä järjestystä,
   
 3. että sopimuksen vastuuhenkilöiksi nimetään avopalveluiden palvelulinjajohtaja Eeva Torppa-Saarinen, sairaalapalveluiden palvelulinjajohtaja Juha Kinnunen, lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelulinjajohtaja Titta Pelttari, ikäihmisten ja vammaisten palveluiden palvelulinjajohtaja Päivi Tryyki sekä tukipalveluiden tehtäväalueelta palvelutuotantojohtaja Petteri Paavola,
   
 4. tarkastaa pykälän kokouksessa.


Sopimus hankinnasta syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Arja Laitinen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta, HL 28 § 1 mom 7 kohta, Hyvinvointiala HALI ry:n toimitusjohtaja, yleisjääviys) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana hankintajohtaja Anniina Tirrosta.

Kokouksessa oli läsnä suunnittelija Anna Lahti.

Varajäsen Ulla Kampman poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen. 

Tiedoksi

Hankintaa valmistellut työryhmä Tarjoajat Eeva Torppa-Saarinen Juha Kinnunen Titta Pelttari Päivi Tryyki Petteri Paavola Taru Kuosmanen Paula Paavilainen Palveluhankinnat, Pirkanmaan hyvinvointialue / palveluhankinnat@pirha.fi Tuomi Logistiikka Oy / hankintapalvelut@tuomi.fi  

Muutoksenhaku

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen jäljempänä ilmoitetun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti 

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Vaatimus osoitetaan päätöksen tehneelle toimielimelle. Vaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo
Postiosoite: PL 272, 33101 Tampere 
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi 

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
 2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
 3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
   

Tiedoksianto sähköisesti 

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
   

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi