Aluehallitus, kokous 29.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön päivittäminen

33/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi
Vilma Kiilunen, HALLINTOLAKIMIES, vilma.kiilunen@pirha.fi
Miia Luukko, HALLINTOPALVELUJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen hallintosääntöä on päivitetty edellisen kerran aluevaltuustossa 5.6.2023. Muutokset tulivat voimaan 1.8.2023. Tämän jälkeen on tullut esille useita muutostarpeita, joita on valmisteltu virkavalmistelussa loppusyksystä 2023 ja alkuvuodesta 2024. 

Valmistelussa on ollut mukana myös  21 aluevaltuutetun 6.11.2023 jättämä pyyntö päivittää hallintosääntöä ennen talousarvion käsittelyä/hyväksymistä niin, että palveluverkko- ja palveluiden saatavuutta koskevat päätökset kuuluvat aluevaltuuston toimivaltaan. 

Palveluverkkoon liittyvä päätösvalta jakautuu voimassa olevassa hallintosäännössä seuraavasti: aluevaltuusto päättää hyvinvointialuestrategiasta sekä palveluverkon kehittämisen periaatteista. Aluevaltuusto päättää myös lakiin perustuen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta sekä investointiohjelmasta. Aluehallitus päättää hyvinvointistrategiaa toteuttavista merkittävistä ohjelmista ja suunnitelmista. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelujen verkoston suunnittelu perustuu strategian ja kehittämisen periaatteiden lisäksi aluehallituksen hyväksymään strategian toimeenpano-ohjelmaan. Palvelukohtaisten suunnitelmien valmistelu on edennyt aluehallituksen valmistelupäätösten kautta siten, että ensimmäiset muutoksenhakukelpoiset päätökset palvelujen verkostosta on tehty aluehallituksessa 20.11.2023. Päätöksiä on syksyllä 2023 edeltänyt koko henkilöstöä koskeva yhteistoimintamenettely, jonka tuloksisista on aluehallitus päättänyt  20.11.2023. Päätetyt palveluverkosuunnitelmat on saatettu aluevaltuuston tiedoksi muutetun talousarvion käsittelyn yhteydessä 15.1.2023. Palveluverkostosta päättäminen ei ole yksi päätös, vaan useiden eritasoisten ja -sisältöisten ohjelmien ja suunnitelmien kokonaisuus. Päätösvallan ja juridisten vastuiden muuttaminen yhtäkkisesti loppusyksystä palvelujen verkostoon liittyvissä suunnitelmissa ei olisi tukenut ennakoivaa ja vakautta edistävää taloutta, toimintaa ja hallintoa. Aluevaltuusto ja -hallitus ovat toimineet lain ja voimassaolevan hallintosäännön pohjalta. Aluehallitus vastaa lain mukaan hyvinvointialueen taloudesta, toiminnasta ja taloudesta. 

Aluevaltuutettujen kirjeen valmisteluaikataulu on esitelty aluehallituksen iltakoulussa 30.11.23. Asiaa on valmisteltu siten, että tammikuussa toteutetaan laaja kommentointikierros, ja sen jälkeen aluehallitus käsittelee muutoksia 29.1. ja tekee ehdotuksen aluevaltuustolle 12.2.24. Palvelujen verkostoa koskevissa hallintosäännön kohdissa aluevaltuuston strategista ohjaus- ja päätösvaltaa palvelujen verkostosta vahvistetaan. 

Henkilöstöä koskevassa päätöksenteossa on syksyn 2023 aikana valmisteltu erillisessä työryhmässä eritasoisten päätösten ja ratkaisujen vastuumatriisia. Matriisi on julkaistu marraskuun lopulla Intrassa. Henkilöstöpalveluissa on valmistelussa suuri määrä henkilöstöön liittyvien tehtävien ja toimintojen prosessikuvauksia, jotka tukevat päätöksenteon ja toimivaltojen selkeyttämistä. Tässä vaiheessa hallintosääntöön lisätään säännös, jonka mukaan työ- ja virkaehtosopimuksiin liittyvät neuvotteluvaltuudet ja päätösvalta muissa harkinnanvaraisissa asioissa määräytyy. Tätä päätösvaltaa hyvinvointialuejohtaja voi delegoida edelleen. Hallintosääntöä päivitetään tarvittaessa myöhemmin edellä mainitun prosessityön perusteella.  

Hankinta-asioissa tehdään täydennyksiä tässä vaiheessa pääasiassa hankintojen ohjausta koskeviin hallintosäännön kohtiin sekä vahvistetaan hankintapäätöksiä tekevien viranomaisten vastuuta ostopalvelusopimusten talousseurannasta. 

Hallintosääntöä päivitetään lisäksi lainsäädännöstä tulevien velvoitteiden takia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki (voimaan 1.1.2024) edellyttää tarkennuksia hallintosääntöön. 

Asuntolainsäädännön (aravarajoituslaki 4d §, laki vuokra-asuntolainojen ja laki asunto-oikeustalolainojen korkotuesta 11d §, voimaan 1.9.2023) mukaisesti hyvinvointialue valvoo niiden valtion tuella rakennettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalintoja, joiden asumispalveluiden järjestämisestä hyvinvointialue vastaa. Hyvinvointialue valvoo esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asukasvalintaa sellaisissa ARA-kohteissa, joissa tarjotaan asumispalveluita. Valvontavastuu koskee kaikkia hyvinvointialueen alueella olevia erityisryhmien asuntoja, ei vain niitä, joista hyvinvointialue ostaa palveluja. Asuntojen käyttäjäryhmä määrittää sen, kenelle valvontavastuu kuuluu. Kuntien valvontavastuulle jäävät edelleen muun muassa opiskelija-asuntojen asukasvalintojen valvontavastuu.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännössä ei ole tällä hetkellä määritetty toimivaltaa ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintoja koskevissa viranomaistehtävissä. Toistaiseksi toimivaltaa on käyttänyt yleistoimivallan perusteella aluehallitus ja tämän vuoksi nyt esitetään toimivallan määrittelemistä asiakkuus- ja laatujaostolle. 

Vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen toimivaltasäännökset on tarkastettu ja hallintosääntöön tehdään tarvittavat muutokset myös niiden osalta. 

Muutettu hallintosääntö tulee voimaan 1.3.2024.  

Ehdotetut muutokset hallintosääntöön sekä palveluverkoston päätöksentekoa koskeva esitys ovat oheismateriaalina. Hallintosääntöön esitettävät muutokset julkaistuvat yleisölle myöhemmin aluehallituksen esityslistan julkaisun yhteydessä 24.1.2024. 

Ehdotus

Esittelijä

Taru Kuosmanen, SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA, taru.kuosmanen@pirha.fi

Asiakkuus- ja laatujaosto päättää

 • käydä keskustelun esitettyjen hallintosääntömuutosten pohjalta ja antaa tarvittaessa kommentit. 

Päätös

Asiakkuus- ja laatujaosto päätti

 • käydä keskustelun esitettyjen hallintosääntömuutosten pohjalta ja kommentoida seuraavaa: "Jaostolla ei ole uusien tehtäviensä suhteen huomautettavaa. Jaosto kuitenkin huomauttaa, että kokonaan uuden tehtäväkokonaisuuden omaksuminen saattaa lisätä kokous- ja koulutustarpeita suhteessa aikaisemmin suunniteltuun. Lisäksi jaosto antaa kommenttinaan hallitukselle pohdittavaksi, missä määrin jaoston nykyinen tehtävänkuva ja sen hoitamiseen valitut instrumentit tosiasiallisesti mahdollistavat asiakaskokemuksen välittämisen hallituksen käyttöön."

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana hallintopalvelujohtaja Miia Luukkoa, joka poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Puheenjohtaja Anna Kontula esitti jaoston kommentiksi: "Jaostolla ei ole uusien tehtäviensä suhteen huomautettavaa. Jaosto kuitenkin huomauttaa, että kokonaan uuden tehtäväkokonaisuuden omaksuminen saattaa lisätä kokous- ja koulutustarpeita suhteessa aikaisemmin suunniteltuun. Lisäksi jaosto antaa kommenttinaan hallitukselle pohdittavaksi, missä määrin jaoston nykyinen tehtävänkuva ja sen hoitamiseen valitut instrumentit tosiasiallisesti mahdollistavat asiakaskokemuksen välittämisen hallituksen käyttöön." Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Valmistelija

Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi
Vilma Kiilunen, HALLINTOLAKIMIES, vilma.kiilunen@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen hallintosääntöä on päivitetty edellisen kerran aluevaltuustossa 5.6.2023. Muutokset tulivat voimaan 1.8.2023. Tämän jälkeen on tullut esille useita muutostarpeita, joita on valmisteltu virkavalmistelussa loppusyksystä 2023 ja alkuvuodesta 2024. 

Valmistelussa on ollut mukana myös 21 aluevaltuutetun 6.11.2023 jättämä pyyntö päivittää hallintosääntöä ennen talousarvion käsittelyä/hyväksymistä niin, että palveluverkko- ja palveluiden saatavuutta koskevat päätökset kuuluvat aluevaltuuston toimivaltaan. 

Palveluverkkoon liittyvä päätösvalta jakautuu voimassa olevassa hallintosäännössä seuraavasti: aluevaltuusto päättää hyvinvointialuestrategiasta sekä palveluverkon kehittämisen periaatteista. Aluevaltuusto päättää myös lakiin perustuen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta sekä investointiohjelmasta. Aluehallitus päättää hyvinvointistrategiaa toteuttavista merkittävistä ohjelmista ja suunnitelmista. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelujen verkoston suunnittelu perustuu strategian ja kehittämisen periaatteiden lisäksi aluehallituksen hyväksymään strategian toimeenpano-ohjelmaan. Palvelukohtaisten suunnitelmien valmistelu on edennyt aluehallituksen valmistelupäätösten kautta siten, että ensimmäiset muutoksenhakukelpoiset päätökset palvelujen verkostosta on tehty aluehallituksessa 20.11.2023. Päätöksiä on syksyllä 2023 edeltänyt koko henkilöstöä koskeva yhteistoimintamenettely, jonka tuloksisista on aluehallitus päättänyt  20.11.2023. Päätetyt palveluverkkosuunnitelmat on saatettu aluevaltuuston tiedoksi muutetun talousarvion käsittelyn yhteydessä 15.1.2023. Palveluverkostosta päättäminen ei ole yksi päätös, vaan useiden eritasoisten ja -sisältöisten ohjelmien ja suunnitelmien kokonaisuus. Päätösvallan ja juridisten vastuiden muuttaminen yhtäkkisesti loppusyksystä palvelujen verkostoon liittyvissä suunnitelmissa ei olisi tukenut ennakoivaa ja vakautta edistävää taloutta, toimintaa ja hallintoa. Aluevaltuusto ja -hallitus ovat toimineet lain ja voimassaolevan hallintosäännön pohjalta. Aluehallitus vastaa lain mukaan hyvinvointialueen taloudesta, toiminnasta ja taloudesta. 

Aluevaltuutettujen kirjeen valmisteluaikataulu on esitelty aluehallituksen iltakoulussa 30.11.23. Asiaa on valmisteltu siten, että tammikuussa toteutetaan laaja kommentointikierros, ja sen jälkeen aluehallitus käsittelee muutoksia 29.1. ja tekee ehdotuksen aluevaltuustolle 12.2.24. Palvelujen verkostoa koskevissa hallintosäännön kohdissa aluevaltuuston strategista ohjaus- ja päätösvaltaa palvelujen verkostosta vahvistetaan. 

Henkilöstöä koskevassa päätöksenteossa on syksyn 2023 aikana valmisteltu erillisessä työryhmässä eritasoisten päätösten ja ratkaisujen vastuumatriisia. Matriisi on julkaistu marraskuun lopulla Intrassa. Henkilöstöpalveluissa on valmistelussa suuri määrä henkilöstöön liittyvien tehtävien ja toimintojen prosessikuvauksia, jotka tukevat päätöksenteon ja toimivaltojen selkeyttämistä. Tässä vaiheessa hallintosääntöön lisätään säännös, jonka mukaan työ- ja virkaehtosopimuksiin liittyvät neuvotteluvaltuudet ja päätösvalta muissa harkinnanvaraisissa asioissa määräytyy. Tätä päätösvaltaa hyvinvointialuejohtaja voi delegoida edelleen. Hallintosääntöä päivitetään tarvittaessa myöhemmin edellä mainitun prosessityön perusteella.  

Hankinta-asioissa tehdään täydennyksiä tässä vaiheessa pääasiassa hankintojen ohjausta koskeviin hallintosäännön kohtiin sekä vahvistetaan hankintapäätöksiä tekevien viranomaisten vastuuta ostopalvelusopimusten talousseurannasta. 

Hallintosääntöä päivitetään lisäksi lainsäädännöstä tulevien velvoitteiden takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki (voimaan 1.1.2024) edellyttää tarkennuksia hallintosääntöön. Asuntolainsäädäntöön sisältyy säädöksiä, joiden mukaan hyvinvointialue valvoo sen järjestämisvastuulla olevien asumispalvelujen asiakkaiden asukasvalintoja ara -rahoitteisiin kohteisiin ja päättää näiden asukasvalintojen kriteereistä. Nämä tehtävät on lisätty hallintosääntöön. Vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen toimivaltasäännökset on tarkastettu ja hallintosääntöön tehdään tarvittavat muutokset myös niiden osalta. 

Muutettu hallintosääntö tulee voimaan 1.3.2024.  

Ehdotetut muutokset hallintosääntöön sekä palveluverkoston päätöksentekoa koskeva esitys ovat oheismateriaalina. Hallintosääntöön esitettävät muutokset julkaistuvat yleisölle myöhemmin aluehallituksen esityslistan julkaisun yhteydessä 24.1.2024. 

Ehdotus

Esittelijä

Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Yhteistoimintaelin päättää

 • käydä keskustelun hallintosääntöön esitettävistä muutoksista ja antaa tarvittaessa kommentit valmisteluun. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina hallintojohtaja Vuokko Ylistä ja hallintolakimies Vilma Kiilusta, jotka poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Järjestöt toimittavat kirjalliset kommenttinsa hallintosääntömuutoksista pöytäkirjan liitteeksi.

Valmistelija

Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi
Vilma Kiilunen, HALLINTOLAKIMIES, vilma.kiilunen@pirha.fi
Miia Luukko, HALLINTOPALVELUJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen hallintosääntöä on päivitetty edellisen kerran aluevaltuustossa 5.6.2023. Muutokset tulivat voimaan 1.8.2023. Tämän jälkeen on tullut esille useita muutostarpeita, joita on valmisteltu virkavalmistelussa loppusyksystä 2023 ja alkuvuodesta 2024. 

Valmistelussa on ollut mukana myös 21 aluevaltuutetun 6.11.2023 jättämä pyyntö päivittää hallintosääntöä ennen talousarvion käsittelyä/hyväksymistä niin, että palveluverkko- ja palveluiden saatavuutta koskevat päätökset kuuluvat aluevaltuuston toimivaltaan. 

Palveluverkkoon liittyvä päätösvalta jakautuu voimassa olevassa hallintosäännössä seuraavasti: aluevaltuusto päättää hyvinvointialuestrategiasta sekä palveluverkon kehittämisen periaatteista. Aluevaltuusto päättää myös lakiin perustuen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta sekä investointiohjelmasta. Aluehallitus päättää hyvinvointistrategiaa toteuttavista merkittävistä ohjelmista ja suunnitelmista. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelujen verkoston suunnittelu perustuu strategian ja kehittämisen periaatteiden lisäksi aluehallituksen hyväksymään strategian toimeenpano-ohjelmaan. Palvelukohtaisten suunnitelmien valmistelu on edennyt aluehallituksen valmistelupäätösten kautta siten, että ensimmäiset muutoksenhakukelpoiset päätökset palvelujen verkostosta on tehty aluehallituksessa 20.11.2023. Päätöksiä on syksyllä 2023 edeltänyt  koko henkilöstöä koskeva yhteistoimintamenettely, jonka tuloksisista on aluehallitus päättänyt  20.11.2023. Päätetyt palveluverkkosuunnitelmat on saatettu aluevaltuuston tiedoksi muutetun talousarvion käsittelyn yhteydessä 15.1.2023. Palveluverkostosta päättäminen ei ole yksi päätös, vaan useiden eritasoisten ja -sisältöisten ohjelmien ja suunnitelmien kokonaisuus. Päätösvallan ja juridisten vastuiden muuttaminen yhtäkkisesti loppusyksystä palvelujen verkostoon liittyvissä suunnitelmissa ei olisi tukenut ennakoivaa ja vakautta edistävää taloutta, toimintaa ja hallintoa. Aluevaltuusto ja -hallitus ovat toimineet lain ja voimassaolevan hallintosäännön pohjalta. Aluehallitus vastaa lain mukaan hyvinvointialueen taloudesta, toiminnasta ja taloudesta. 

Aluevaltuutettujen kirjeen valmisteluaikataulu on esitelty aluehallituksen iltakoulussa 30.11.23.  Asiaa on valmisteltu siten, että tammikuussa toteutetaan laaja kommentointikierros, ja sen jälkeen aluehallitus käsittelee muutoksia 29.1. ja tekee ehdotuksen aluevaltuustolle 12.2.24. Palvelujen verkostoa koskevissa hallintosäännön kohdissa aluevaltuuston strategista ohjaus- ja päätösvaltaa palvelujen verkostosta vahvistetaan. 

Henkilöstöä koskevassa päätöksenteossa on syksyn 2023 aikana valmisteltu erillisessä työryhmässä eritasoisten päätösten ja ratkaisujen vastuumatriisia. Matriisi on julkaistu marraskuun lopulla Intrassa. Henkilöstöpalveluissa on valmistelussa suuri määrä henkilöstöön liittyvien tehtävien ja toimintojen prosessikuvauksia, jotka tukevat päätöksenteon ja toimivaltojen selkeyttämistä. Tässä vaiheessa hallintosääntöön lisätään säännös, jonka mukaan työ- ja virkaehtosopimuksiin liittyvät neuvotteluvaltuudet ja päätösvalta muissa harkinnanvaraisissa asioissa määräytyy. Tätä päätösvaltaa hyvinvointialuejohtaja voi delegoida edelleen. Hallintosääntöä päivitetään tarvittaessa myöhemmin edellä mainitun prosessityön perusteella.  

Hankinta-asioissa tehdään täydennyksiä tässä vaiheessa pääasiassa hankintojen ohjausta koskeviin hallintosäännön kohtiin sekä vahvistetaan hankintapäätöksiä tekevien viranomaisten vastuuta ostopalvelusopimusten talousseurannasta. 

Hallintosääntöä päivitetään lisäksi lainsäädännöstä tulevien velvoitteiden takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki (voimaan 1.1.2024) edellyttää tarkennuksia hallintosääntöön. Asuntolainsäädäntöön sisältyy säädöksiä, joiden mukaan hyvinvointialue valvoo sen järjestämisvastuulla olevien asumispalvelujen asiakkaiden asukasvalintoja ara -rahoitteisiin kohteisiin ja päättää näiden asukasvalintojen kriteerestä. Nämä tehtävät on lisätty hallintosääntöön. Vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen toimivaltasäännökset on tarkastettu ja hallintosääntöön tehdään tarvittavat muutokset myös niiden osalta. 

Muutettu hallintosääntö tulee voimaan 1.3.2024.  

Ehdotetut muutokset hallintosääntöön sekä palveluverkoston päätöksentekoa koskeva esitys ovat oheismateriaalina. Hallintosääntöön esitettävät muutokset julkaistuvat yleisölle myöhemmin aluehallituksen esityslistan julkaisun yhteydessä 24.1.2024. 

Ehdotus

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päättää

 • käydä keskustelun hallintosäännön muutosesitysten pohjalta ja antaa tarvittaessa kommentit valmisteluun. 

Päätös

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päätti

 • todeta kannanottonaan, että valiokunta ei pysty muodostamaan yhteistä kantaa. Osa valiokunnasta pitää muutosehdotuksia hyvinä ja osa katsoo, ettei niillä vielä lisätä valtuuston toimivaltaa 3.11.2023 esitetyn pyynnön mukaisesti. Valiokunta toivoo, että valtuuston ja hallituksen roolien päätäntävallan seurantaa jatketaan myös tulevaisuudessa. Lisäksi valiokunta toteaa, että yksittäiset valiokunnan jäsenet voivat toimittaa kommenttinsa valmisteluun, mutta niitä ei toimiteta valiokunnan nimissä.

 

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina hallintojohtaja Vuokko Ylistä ja hallintolakimies Vilma Kiilusta, jotka poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Valiokunta keskusteli hallintosäännön muutosesityksestä erityisesti sen osalta lisäävätkö esitykset aluevaltuuston toimivaltaa ja vastaako esitys aluevaltuutettujen 3.11.2023 jättämään pyyntöön asian käsittelemiseksi valtuustossa.  

Jani Kivelä, Katja Kotalampi ja Maija-Sofia Ulmanen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Valiokunta päätti tarkastaa pykälän kokouksessa.

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi
 • Vilma Kiilunen, HALLINTOLAKIMIES, vilma.kiilunen@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen hallintosääntöä on päivitetty edellisen kerran aluevaltuustossa 5.6.2023. Muutokset tulivat voimaan 1.8.2023. Tämän jälkeen on tullut esille useita muutostarpeita, joita on valmisteltu virkavalmistelussa loppusyksystä 2023 ja alkuvuodesta 2024. 

Valmistelussa on ollut mukana myös aluevaltuustossa 6.11.2023 jätetty pyyntö päivittää hallintosääntöä ennen talousarvion käsittelyä/hyväksymistä niin, että palveluverkko- ja palveluiden saatavuutta koskevat päätökset kuuluvat aluevaltuuston toimivaltaan. Pyynnön valmistelun aikataulua on käsitelty aluehallituksen iltakoulussa 30.11.2023 ja sen mukaisesti muutokset on valmisteltu aluevaltuuston 12.2.2024 käsittelyä varten. 

Palvelujen verkostoon liittyvä päätösvalta jakautuu voimassa olevassa hallintosäännössä seuraavasti: aluevaltuusto päättää hyvinvointialuestrategiasta sekä palveluverkon kehittämisen periaatteista. Aluevaltuusto päättää myös talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta sekä investointiohjelmasta. Aluehallitus päättää hyvinvointistrategiaa toteuttavista merkittävistä ohjelmista ja suunnitelmista. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelujen verkoston suunnittelu perustuu strategian ja kehittämisen periaatteiden lisäksi aluehallituksen hyväksymään strategian toimeenpano-ohjelmaan. Palvelukohtaisten suunnitelmien valmistelu on edennyt aluehallituksen valmistelupäätösten kautta siten, että ensimmäiset muutoksenhakukelpoiset päätökset palvelujen verkostosta on tehty aluehallituksessa 20.11.2023. Päätöksiä on syksyllä 2023 edeltänyt koko henkilöstöä koskeva yhteistoimintamenettely, jonka tuloksisista on aluehallitus päättänyt 20.11.2023. Päätetyt palvelujen verkostoa koskevat suunnitelmat on saatettu aluevaltuuston tiedoksi 15.1.2024. Palvelujen verkostosta päättäminen ei ole yksi päätös, vaan useiden eritasoisten ja -sisältöisten ohjelmien ja suunnitelmien kokonaisuus. Päätösvallan ja juridisten vastuiden muuttaminen yhtäkkisesti loppusyksystä palvelujen verkostoon liittyvissä suunnitelmissa ei olisi tukenut ennakoivaa ja vakautta edistävää taloutta, toimintaa ja hallintoa. Aluevaltuusto ja -hallitus ovat toimineet lain ja voimassaolevan hallintosäännön pohjalta. Aluehallitus vastaa lain mukaan hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Aluehallitus vastaa lisäksi hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta ja järjestämisvastuun toteuttamisesta.  

Aluevaltuuston päätösvalta palvelujen verkoston periaatteista pohjautuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislain 11 §:ään sekä strategiaan ja palvelustrategiaan. Strategisesti merkittävät ohjelmat määrittelevät edelleen pitkän aikavälin tavoitteita palvelujen verkoston suunnittelulle, päätöksenteolle ja toimeenpanolle. Strategisiin ohjelmiin kirjatut tavoitteet ja niiden vaikutukset voivat heijastua koko hyvinvointialueelle tai koskea suurinta osaa alueen asukkaista tai palvelujen käyttäjistä. Aluevaltuusto seuraa tavoitteiden toteutumista osavuosikatsausten ja tilinpäätös- ja toimintakertomustietojen pohjalta. Myös erillisraportointi aluevaltuustolle voi tulla kysymykseen kuten aluehallitus päätti IKI2035- ohjelman hyväksymisen yhteydessä.  

Hallintosääntömuutoksista keskusteltiin useissa johtoryhmissä, yhteistoimintaelimessä, asiakkuus- ja laatujaostossa sekä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnassa ja keskustelujen pohjalta muutoksia on valmistelussa tarkennettu.

Yhteenvetona keskusteluista ja kommenteista voidaan todeta, että esitettyjä hallintosäännön muutoksia sekä palvelujen verkoston että muiden kohtien osalta pidetään pääosin kannatettavina. Palvelujen verkostoa koskeviin muutosehdotuksiin kriittisesti suhtautuvat kiinnittivät huomiota siihen, ovatko muutokset tarpeeksi laajoja ja merkittäviä aluevaltuuston päätösvallan kannalta. Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta esitti toivomuksen, että aluevaltuuston ja -hallituksen roolien ja päätösvaltojen seurantaa jatketaan tulevaisuudessa. 

Palvelujen verkostoa koskevissa hallintosäännön kohdissa aluevaltuuston ohjaus- ja päätösvaltaa palvelujen verkostosta vahvistetaan. Aluevaltuuston päätösvaltaan kuuluisivat palvelujen verkoston merkittävät ohjelmat ja niiden muuttaminen. Lisäksi aluehallituksen päätösvaltaan kuuluvista palvelukohtaisista suunnitelmista tulisi aluevaltuustossa käydä lähetekeskustelu, jonka kautta aluevaltuusto ohjaisi valmistelua.  

Henkilöstöasioista hallintosääntöön lisättäisiin säännökset virka- ja työehtosopimusten paikallisten neuvottelutulosten hyväksymisestä sekä palvelussuhderiitoihin liittyvien sovintosopimusten hyväksymisestä.  

Hankinta-asioissa esitetään täydennyksiä pääasiassa hankintojen ohjausta koskeviin kohtiin sekä korostetaan hankintapäätöksiä tekevien viranhaltijoiden vastuuta ostopalvelusopimusten talousseurannasta. 

Hallintosääntöä päivitetään lisäksi lainsäädännöstä tulevien velvoitteiden takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki (voimaan 1.1.2024) edellyttää tarkennuksia hallintosääntöön. Lisäksi asuntolainsäädäntöön sisältyy säädöksiä, joiden mukaan hyvinvointialue valvoo sen järjestämisvastuulla olevien asumispalvelujen asiakkaiden asukasvalintoja ara -rahoitteisiin kohteisiin ja päättää näiden asukasvalintojen kriteerestä. Nämä tehtävät on lisätty hallintosääntöön. Vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen toimivaltasäännökset on tarkastettu ja hallintosääntöön esitetään tarvittavat muutokset myös niiden osalta. 

Esityslistan liitteenä on

 • hallintosääntöön esitettävät muutokset (PP diaesitys) (liite 1)
 • hallintosäännön tekstiversio (liite 2)
 • pyyntö asian käsittelyyn aluevaltuustossa 3.11.2023 (liite 3).

Hallintosäännön tekstiversiossa poistettavat kohdat punaisella tekstillä ja yliviivattuna sekä lisätyt kohdat vihreällä. Hyväksytyt muutokset kirjataan aluevaltuuston käsittelyn jälkeen hallintosääntöön. 

Oheismateriaalina on

 • diaesitys palvelujen verkostoon liittyvien merkittävien ohjelmien ja päätösvallan määrittelystä
 • yhteenveto, joka sisältää toimielinten, tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan, hyvinvointialueen johtoryhmien ja viranhaltijoiden, Tehy ry:n ja Super ry:n ja yksittäisten muiden henkilöiden kommentit hallintosäännön muutosehdotuksista. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että 

 • aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteessä 1 esitetyt muutokset hallintosääntöön ja että muutokset tulevat voimaan 1.3.2024. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jäsen Katariina Pylsy teki muutosehdotuksen seuraaviin hallintosäännön kohtiin: 

"Sivu 13, 5 § kohta 16:
Palveluverkosta ja palveluiden saatavuuteen liittyvistä asioista.

Uutena kohtana lisäys sivulle 14, §:n 5 ja 6 väliin § 5a:
Aluevaltuusto voi lähetekeskustelun pohjalta delegoida aluehallitukselle toimivallan. Delegointipäätöksen jälkeen aluehallitus päättää.
1. Hyvinvointialuestrategiaa toteuttavista ohjelmista ja suunnitelmista, 2. Palvelukohtaisista palveluverkkosuunnitelmista."

Pylsy veti ehdotuksen pois.

Jäsen Katariina Pylsy teki uuden muutosehdotuksen seuraavaan hallintosäännön kohtaan:

"Sivu 13, 5 § kohta 16:
Palveluverkosta ja palveluiden saatavuuteen liittyvistä asioista."

Kannatus: Jouni Sirén.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Pohjaehdotus JAA, Pylsyn muutosehdotus EI. Hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 10 JAA- ääntä ja 3 EI- ääntä. Pohjaehdotus hyväksyttiin. 

Äänestystulokset

 • Jaa 10 kpl 77%

  Jari Andersson, Lassi Kaleva, Olga Haapa-aho, Pekka Järvinen, Leena Kostiainen, Marko Jarva, Kari-Matti Hiltunen, Sari Tanus, Hanna Laine, Arja Laitinen

 • Ei 3 kpl 23%

  Katariina Pylsy, Milka Hanhela, Jouni Sirén


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).