Aluehallitus, kokous 29.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pirkanmaan hyvinvointialueen vuosien 2024-2025 hankintasuunnitelma

30525/2023

Valmistelija

 • Anniina Tirronen, HANKINTAJOHTAJA, anniina.tirronen@pirha.fi
 • Virva Palomäki, HANKINTAPÄÄLLIKKÖ, virva.palomaki@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluehallituksen tehtävänä on vastata järjestämisvastuun toteuttamisesta. Aluehallituksen päätösvaltaan kuuluu hyvinvointialuestrategiaa toteuttavista merkittävistä ohjelmista ja suunnitelmista päättäminen (10 a §) sekä hankintasuunnitelmasta päättäminen (62 b §).  

Julkisten hankintojen lainmukainen ja tuloksellinen toteuttaminen edellyttää vahvaa suunnitelmallisuutta hankintatoiminnassa. Hankintasuunnitelma kokoaa kaikki Pirkanmaan hyvinvointialueen merkittävät hankinnat yhteen dokumenttiin toimien keskeisenä hankintatoimintaa ohjaavana ja kuvaavana suunnitelmana. 

Hankintasuunnitelma on kaksivuotinen vuosille 2024–2025 ja se laaditaan tehtäväalueittain. Vuoden 2025 osalta suunnitelma on suuntaa antava ja tarkentuu vuoden 2024 aikana. Täsmentynyt vuoden 2025 hankintasuunnitelma tuodaan aluehallituksen käsiteltäväksi vuodenvaihteessa 2024–2025.

Hankintasuunnitelma perustuu tietoon palvelutarpeista ja -tavoitteista sekä järjestämistapalinjauksista. Siihen on koottuna kaikki suunnitellut kynnysarvon ylittävät hankinnat, olennaisiksi arvioidut pienhankinnat sekä muut keskeiset taloudellisia resursseja sitovat hankintatoimintaan liittyvät päätökset kuten optiopäätökset. Investoinnit esitetään hankinnan toteutusvuoden hankintasuunnitelmassa. Yksittäistä hankintaa koskevat tiedot kuten arvo tai hankinnan laajuus ovat alustavia arvioita, jotka tarkentuvat hankintaprosessin aikana. 

Hankintasuunnitelma toimii hankintatoiminnan ohjaamisen, koordinoinnin ja budjetoinnin tukena, mutta hankintasuunnitelman hyväksymistä tai muuttamista koskeva päätös ei ole sitova päätös määrärahan käytöstä, vaan hankinnasta päättävän vastuulla on varmistua siitä, että määräraha hankintaa varten on olemassa.

Hankintasuunnitelmaan arvioidut hankintojen vuosittaiset kokonaisarvot ovat Sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluhankintojen osalta 180,0 milj. euroa, Pelastuspalvelujen hankintojen osalta 4,0 milj. euroa, ICT-hankinnat sekä Kiinteistöt ja tilahallinnan hankinnat sisältävien tukipalveluhankintojen osalta 159,9 milj. euroa sekä Konserni- ja tukipalvelujen hallinnon hankintojen osalta 6,2 milj. euroa. Hankintoina toteutuvien laiteinvestointien osalta kokonaisarvoksi on arvioitu 22,5 milj. euroa. Yhteishankintayksikön toteuttamat hankinnat ovat lähtökohtaisesti useamman toimijan yhteishankintoja, eikä Pirkanmaan hyvinvointialueen osuutta ole tässä vaiheessa eroteltu.

Hankintasuunnitelman sisältämistä investoinneista on päätetty Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa. Aluevaltuusto on hyväksynyt 5.6.2023 kokouksessaan investointisuunnitelman vuosille 2024–2027 sekä 4.12.2023 vuosille 2025–2028.  

Hankintasuunnitelman valmistelua on koordinoitu Strategisen ohjauksen ja järjestämisen Hankinnan toimialueelta, ja valmistelu on tapahtunut tiiviissä yhteistyössä tehtäväalueiden kanssa. Hankintasuunnitelma on käsitelty Konsernipalvelujen johtoryhmässä, Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtoryhmässä, Pelastuspalvelujen johtoryhmässä, Tukipalvelujen johtoryhmässä, Hyvinvointialueen johtoryhmässä sekä aluehallituksen iltakoulussa 30.11.23.

Hankintojen on perustuttava välttämättömään, objektiivisesti perusteltavaan tarpeeseen ja sitä varten varattuun määrärahaan. Hankintojen tulee olla Pirkanmaan hyvinvointialueen ja alueen asukkaiden edun mukaisia: suunnitelmallisesti toteutettuja, taloudellisia, laadukkaita ja vaikuttavia. Lisäksi on huomioitava hankintatoiminnan vaikutukset alueen elinkeinoelämään ja markkinoiden toimintaan sekä mahdollisuudet vastuullisuuden edistämiseen.

Hankinnan kohteeseen liittyvä lainsäädäntö tulee tunnistaa ja huomioida. Hankinnoissa on noudatettava tasapuolisuuden, syrjimättömyyden, avoimen toiminnan ja suhteellisuuden periaatteita. Lisäksi noudatetaan hallintolain 2 luvun mukaisia hallinnon oikeusperiaatteita ja hyvän hallinnon perusteita.

Hallintosäännön päivityksen yhteydessä esitetään, että hyväksytyssä hankintasuunnitelmassa esitettyjen hankintojen osalta viranhaltijalla, joka tekee hankintapäätöksen, on oikeus käynnistää hankinta (aloittaa tarjouskilpailu) noudattaen talousarvion, taloussuunnitelman ja investointisuunnitelman asettamia rajoja. Aluehallitus määrittää, mistä strategisesti merkittävistä hankintasuunnitelman hankinnoista se tekee käynnistämispäätöksen ennen tarjousten pyytämistä. Hankintasuunnitelmaan on merkitty ne hankinnat, joiden osalta on arvioitu käynnistämispäätöksen tekeminen aiheelliseksi.

Aluehallitukselle tuodaan helmikuun kokoukseen päätettäväksi tuotantotapa-analyysien kohteet. Tuotantotapa-analyysien kohteiksi valitaan strategisesti merkittäviä palvelukokonaisuuksia. Tuotantotapa-analyysien kohteet poimitaan osittain hankintasuunnitelmalta. Vuonna 2023 tuotantotapa-analyysit tehtiin ensihoidosta, mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluista, ikäihmisten asumispalveluista sekä kevennettynä aikuispotilaiden suun terveydenhuollosta.

Liitteenä hankintasuunnitelma vuosille 2024-2025. Oheismateriaalina hankintasuunnitelma vuosille 2024-2025 (sis. arvion yksittäisen hankinnan vuosiarvosta) (salassa pidettävä, julkisuuslain 24 § 17 kohta).

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen vuosien 2024–2025 hankintasuunnitelman,
 • että se tulee tekemään käynnistämispäätöksen seuraavista hankinnoista: 
  • Ikäihmisten ympärivuorokautisen asumisen hankinta
  • Vammaisten asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminnan palvelut
  • Perhekeskus allianssi, 
 • oikeuttaa tehtäväalueen johtajan tekemään tarvittaessa omaa tehtäväaluettaan koskevat, toiminnan kannalta välttämättömät muutokset vuoden 2024–2025 hankintasuunnitelmaan hankintaoikeuksien puitteissa,
   
 • oikeuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään tarvittaessa useampaa tehtäväaluetta koskevat, toiminnan kannalta välttämättömät muutokset vuoden 2024–2025 hankintasuunnitelmaan hankintaoikeuksien puitteissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Arja Laitinen ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28 § 1 mom 5 kohta, HL 28 § 1 mom 7 kohta, Hyvinvointiala HALI ry:n toimitusjohtaja, yleisjääviys) ja poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Kokouskäsittely

Jäsen Arja Laitinen otti paikkansa kokouksessa.

Kuultiin asiantuntijana hankintajohtaja Anniina Tirrosta ja hankintapäällikkö Virva Palomäkeä.

Varajäsen Ulla Kampman saapui kokoukseen päätöksenteon ajaksi. 

Tiedoksi

Hyvinvointialueen verkkosivut ja intra, tiedottaminen hyvinvointialuekonsernissa, Anniina Tirronen, Virva Palomäki, Leila Haakana, Anni Kurvinen, Taru Kuosmanen, Mika Kontio, Pirkko Lindström, Pasi Lehmus, Petri Laurikka, Titta Pelttari, Arto Ranta, Eeva Torppa-Saarinen, Päivi Tryyki, Juha Kinnunen, Pekka Erola, Petteri Paavola, Taina Niiranen, Kati Kristiansson, Marjut Schroderus, Marjut Keskivinkka, Anna Mustonen, Elisa Sivula, Tuure Marku / Tuomi Logistiikka Oy, Annika Temonen / Tuomi Logistiikka Oy 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
www.pirha.fi/sahkoinen-asiointi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.