Aluehallitus, kokous 29.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontasuunnitelma 2024 -2025

29481/2023

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katja Uitus-Mäntylä, PALVELUPÄÄLLIKKÖ, katja.uitus-mantyla@pirha.fi

Perustelut

Taustaa

Pirkanmaan hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa vuonna 2023 hyväksyttiin Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa 16.1.2023, § 9 osana Pirkanmaan omavalvontaohjelmaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvontasuunnitelma vuodelle 2023-2024.

Ensimmäinen toimintavuosi on osoittanut tarpeen päivittää hyväksytty suunnitelma vastaamaan paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa Pirkanmaan hyvinvointialueella. Lisäksi 1.1.2024 voimaan tuleva uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta tuo muutoksia valvonnan toteuttamiseen. Laki kumoaa aiemmin voimassa olleen lain yksityisistä sosiaalipalveluista sekä lain yksityisestä terveydenhuollosta. Jatkossa hyvinvointialueen järjestämisvastuuseen kuuluvasta sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta ja ohjauksesta säädetään laissa hyvinvointialueesta (611/2021), laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) sekä laissa sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023).

Palvelunjärjestäjän on varmistettava omavalvonnalla sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviensä lainmukainen hoitaminen. Palvelunjärjestäjän on valvottava toimintaansa siten, että sosiaali- ja terveydenhuolto on sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaista kuin asiakkaiden ja potilaiden tarve ja turvallisuus edellyttävät. Palvelunjärjestäjän on otettava toiminnassaan huomioon, että sosiaalihuollon asiakkaiden ja potilaiden palvelut toteutetaan yhdenvertaisesti. Palvelunjärjestäjän ohjaus ja valvonta kohdistuu sekä hyvinvointialueen omaan palvelutuotantoon että yksityisesti tuotettuihin palveluihin (ml. alihankkijoiden toiminta).

Pirkanmaan hyvinvointialueella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon valvonnasta ja ohjauksesta vastaa valvonta- ja asiamiesvastaavatoiminnan vastuualue. 

Valvontasuunnitelma 2024-2025 on laadittu olemassa oleva valvontaresurssi huomioon ottaen. Terveydenhuollon suunnitelmallisen valvonnan käynnistämiseksi on saatu vuodelle 2024 kaksi virkaa. Jotta valvonnasta muodostuu pidemmälle aikavälille toimiva kokonaisuus, valvontasuunnitelma laaditaan seuraaville kahdelle vuodelle. Ensimmäisen vuoden osalta suunnitelman toteuttamisen ennuste on tarkempi. Jälkimmäisen vuoden osalta suunnitelma on suuntaa antava ja tarvittaessa sitä päivitetään.  Päivittämisen tarpeeseen vaikuttavat esimerkiksi yksiköihin tai palvelukokonaisuuksiin kohdistuvat erilaista palautteet ja epäkohtailmoitukset.

Valvonnan painopisteet ja valvontakohteet

Palveluyksiköiden valvontatarve on arvioitu palvelujen mahdollisten riskien perusteella neljään luokkaan. Korkeimman riskin palveluyksiköt tulisi tarkastaa vuosittain, keskimääräisen riskin yksiköt joka toinen vuosi, matalan riskin yksiköt joka kolmas vuosi ja pienimmän riskin yksiköt tarvittaessa muistutusten, kanteluiden tai muiden herätteiden perusteella.

Korkeimman riskiluokan kohteita ovat ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa antavat palveluyksiköt sekä kotisairaalatoiminta. Keskimääräisen riskin palveluyksiköitä ovat esimerkiksi kotihoito, yhteisöllisen asumisen yksiköt, vastaanottotoiminta ja sosiaalityön palvelut.  Matalan riskin yksiköitä ovat esimerkiksi neuvolat ja päivätoiminta. Pienimmän riskin yksiköitä ovat ne, joissa ammattilainen antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa asiakkaalle tai potilaalle. Näitä ovat muun muassa psykologin ja työterveyshoitajan vastaanotto.

Suunnitelmallista valvontaa voidaan toteuttaa riskiluokituksen mukaisesti siten, että se kohdistuu pääasiassa korkeimman ja osittain keskimääräisen riskin palveluyksiköihin.  Muiden yksiköiden osalta valvonta tapahtuu ensi sijassa toiminnassa ilmenneiden epäkohtien tai valvontatoimenpiteitä edellyttävien palautteiden perusteella.

Valvonnan painopisteenä on omavalvontasuunnitelmien toteutuminen seuraavilla osa-alueilla:

 • palveluprosessin riskien tunnistaminen, poistaminen ja ennalta ehkäisy
 • henkilöstön riittävyys, kelpoisuus ja ammatillisen osaamisen ylläpitäminen
 • lääkehoitosuunnitelmien riittävyys ja toteuttaminen
 • asiakkaan aseman ja oikeuksien toteutuminen
 • kirjaamisen laadun varmistaminen

Vuoden 2024 suunnitelmallisen valvonnan toteuttaminen:

 • ympärivuorokautista sosiaalihuollon palvelua tuottavat yksiköt  
 • kotihoito (ml. yhteisöllinen asuminen) 2024-2025  
 • ikääntyneiden palveluohjaus  
 • lastensuojelun avohuollon sosiaalityö
 • työikäisten palvelut:
 • yhteisöllinen asuminen 
 • tukiasuminen tukiasumisyksikössä 
 • henkilökohtainen apu 
 • terveydenhuollon korkean riskin palveluyksiköt (kampussairaalat, lähisairaalat, kotisairaalatoiminta)
 • lasten-, nuorten- ja aikuispsykiatrian avohoito
   

Vuoden 2025 suunnitelmallisen valvonnan toteuttaminen:

 • ympärivuorokautista sosiaalihuollon palvelua tuottavat yksiköt 
 • kotihoito (ml. yhteisöllinen asuminen) jatkuu vuodelta 2024 
 • vammaisten ja mielenterveys-/päihdeasiakkaiden asiakasohjaus 
 • vammaispalveluiden sosiaalityö
 • kehitysvammaisten ja vammaisten päivätoiminta, perhehoito ja tuettu asuminen
 • terveydenhuollon korkean riskin palveluyksiköt (kampussairaalat, lähisairaalat, kotisairaalatoiminta)
 • suun terveydenhuolto

Valvonnan painopisteet voivat vaihdella eri valvontatapahtumissa. Painopisteisiin vaikuttavat esimerkiksi aiemmat palveluyksiköstä tehdyt valvontahavainnot sekä yksikköön mahdollisesti kohdentuneet palautteet ja epäkohtailmoitukset.

Valvontasuunnitelma sisältää lisäksi hyvinvointialueen tehtäviin kuuluvan lääkelain 71 §:n mukaisen rajattujen lääkevarastojen tarkastustehtävän hoitamisen.

Toimivalta

Pirhassa vastuu palvelunjärjestäjän omavalvontaohjelman toimeenpanosta kuuluu strategiselle ohjaukselle. Tukipalvelut laatii järjestäjän tehtävän toimeenpanoa varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvontasuunnitelman ja toteuttaa valvontaa.

Aluehallitus hyväksyy valvontasuunnitelman. Valvontasuunnitelma viedään aluehallituksen käsittelyyn asiakkuus- ja laatujaoston kautta. Suunnitelman toteutumista seuraa asiakkuus- ja laatujaosto.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvontasuunnitelma 2024-2025 on jaoston esityksen liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA, arto.ranta@pirha.fi

Asiakkuus- ja laatujaosto päättää

 • puoltaa liitteenä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontasuunnitelman 2024-2025 hyväksymistä, ja
 • toimittaa sen aluehallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Asiakkuus- ja laatujaosto päätti

 • puoltaa liitteenä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontasuunnitelman 2024-2025 hyväksymistä, ja
 • toimittaa sen aluehallitukselle hyväksyttäväksi.
 • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Lisäksi jaosto huomauttaa, että valvonnan henkilöstöresurssi ei näillä näkymin riitä suunnitelman toteutukseen.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana palvelupäällikkö Katja Uitus-Mäntylää, joka poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen. 

Puheenjohtaja Anna Kontula esitti jaoston kommentiksi: "Jaosto huomauttaa, että valvonnan henkilöstöresurssi ei näillä näkymin riitä suunnitelman toteutukseen." Hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelijä ehdotti, että pykälä tarkastetaan kokouksessa. Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Valmistelija

 • Katja Uitus-Mäntylä, PALVELUPÄÄLLIKKÖ, katja.uitus-mantyla@pirha.fi
 • Miia Luukko, HALLINTOPALVELUJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi

Perustelut

Taustaa

Pirkanmaan hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa vuonna 2023 hyväksyttiin Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa 16.1.2023, § 9 osana Pirkanmaan omavalvontaohjelmaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvontasuunnitelma vuodelle 2023-2024.

Ensimmäinen toimintavuosi on osoittanut tarpeen päivittää hyväksytty suunnitelma vastaamaan paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa Pirkanmaan hyvinvointialueella. Lisäksi 1.1.2024 voimaan tuleva uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta tuo muutoksia valvonnan toteuttamiseen. Laki kumoaa aiemmin voimassa olleen lain yksityisistä sosiaalipalveluista sekä lain yksityisestä terveydenhuollosta. Jatkossa hyvinvointialueen järjestämisvastuuseen kuuluvasta sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta ja ohjauksesta säädetään laissa hyvinvointialueesta (611/2021), laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) sekä laissa sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023).

Palvelunjärjestäjän on varmistettava omavalvonnalla sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviensä lainmukainen hoitaminen. Palvelunjärjestäjän on valvottava toimintaansa siten, että sosiaali- ja terveydenhuolto on sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaista kuin asiakkaiden ja potilaiden tarve ja turvallisuus edellyttävät. Palvelunjärjestäjän on otettava toiminnassaan huomioon, että sosiaalihuollon asiakkaiden ja potilaiden palvelut toteutetaan yhdenvertaisesti. Palvelunjärjestäjän ohjaus ja valvonta kohdistuu sekä hyvinvointialueen omaan palvelutuotantoon että yksityisesti tuotettuihin palveluihin (ml. alihankkijoiden toiminta).

Pirkanmaan hyvinvointialueella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon valvonnasta ja ohjauksesta vastaa valvonta- ja asiamiesvastaavatoiminnan vastuualue. 

Valvontasuunnitelma 2024-2025 on laadittu olemassa oleva valvontaresurssi huomioon ottaen. Terveydenhuollon suunnitelmallisen valvonnan käynnistämiseksi on saatu vuodelle 2024 kaksi virkaa. Jotta valvonnasta muodostuu pidemmälle aikavälille toimiva kokonaisuus, valvontasuunnitelma laaditaan seuraaville kahdelle vuodelle. Ensimmäisen vuoden osalta suunnitelman toteuttamisen ennuste on tarkempi. Jälkimmäisen vuoden osalta suunnitelma on suuntaa antava ja tarvittaessa sitä päivitetään.  Päivittämisen tarpeeseen vaikuttavat esimerkiksi yksiköihin tai palvelukokonaisuuksiin kohdistuvat erilaista palautteet ja epäkohtailmoitukset.

Valvonnan painopisteet ja valvontakohteet

Palveluyksiköiden valvontatarve on arvioitu palvelujen mahdollisten riskien perusteella neljään luokkaan. Korkeimman riskin palveluyksiköt tulisi tarkastaa vuosittain, keskimääräisen riskin yksiköt joka toinen vuosi, matalan riskin yksiköt joka kolmas vuosi ja pienimmän riskin yksiköt tarvittaessa muistutusten, kanteluiden tai muiden herätteiden perusteella.

Korkeimman riskiluokan kohteita ovat ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa antavat palveluyksiköt sekä kotisairaalatoiminta. Keskimääräisen riskin palveluyksiköitä ovat esimerkiksi kotihoito, yhteisöllisen asumisen yksiköt, vastaanottotoiminta ja sosiaalityön palvelut.  Matalan riskin yksiköitä ovat esimerkiksi neuvolat ja päivätoiminta. Pienimmän riskin yksiköitä ovat ne, joissa ammattilainen antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa asiakkaalle tai potilaalle. Näitä ovat muun muassa psykologin ja työterveyshoitajan vastaanotto.

Suunnitelmallista valvontaa voidaan toteuttaa riskiluokituksen mukaisesti siten, että se kohdistuu pääasiassa korkeimman ja osittain keskimääräisen riskin palveluyksiköihin. Terveydenhuollon korkean riskin yksiköiden valvonta tapahtuu käytettävissä oleva resurssi huomioiden käytännössä joka toinen vuosi.

Muiden kuin korkean ja keskimääräisen riskin yksiköiden osalta valvonta tapahtuu ensi sijassa toiminnassa ilmenneiden epäkohtien tai valvontatoimenpiteitä edellyttävien palautteiden perusteella. Valvontayksikkö saa tietoa epäkohdista muun muassa tulleista epäkohtailmoituksista, valvontaviranomaiselta, muistutuksista, kanteluista tai tiedotusvälineistä. 

Valvonnan painopisteenä on omavalvontasuunnitelmien toteutuminen seuraavilla osa-alueilla:

 • palveluprosessin riskien tunnistaminen, poistaminen ja ennalta ehkäisy
 • henkilöstön riittävyys, kelpoisuus ja ammatillisen osaamisen ylläpitäminen
 • lääkehoitosuunnitelmien riittävyys ja toteuttaminen
 • asiakkaan aseman ja oikeuksien toteutuminen
 • kirjaamisen laadun varmistaminen


Vuoden 2024 suunnitelmallisen valvonnan toteuttaminen:

 • ympärivuorokautista sosiaalihuollon palvelua tuottavat yksiköt  
 • kotihoito (ml. yhteisöllinen asuminen) 2024-2025  
 • ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjaus  
  • kotona asumista tukevien palveluiden asiakasohjaus
  • omaishoidon asiakasohjaus
  • asumisen asiakasohjaus
  • gerontologinen sosiaalityö
  • Kotitori, lähitori
 • lastensuojelun avohuollon sosiaalityö
 • työikäisten palvelut:
  • yhteisöllinen asuminen 
  • tukiasuminen tukiasumisyksikössä 
  • henkilökohtainen apu 
 • terveydenhuollon korkean riskin palveluyksiköt (erikoissairaanhoito, kampussairaalat, lähisairaalat, kotisairaalatoiminta) 2024-2025
 • lasten-, nuorten- ja aikuispsykiatrian avohoito
   

Vuoden 2025 suunnitelmallisen valvonnan toteuttaminen:

 • ympärivuorokautista sosiaalihuollon palvelua tuottavat yksiköt 
 • kotihoito (ml. yhteisöllinen asuminen) jatkuu vuodelta 2024 
 • vammaisten ja mielenterveys-/päihdeasiakkaiden asiakasohjaus 
 • vammaispalveluiden sosiaalityö
 • kehitysvammaisten ja vammaisten päivätoiminta, perhehoito ja tuettu asuminen
 • terveydenhuollon korkean riskin palveluyksiköt (erikoissairaanhoito, kampussairaalat, lähisairaalat, kotisairaalatoiminta) 2024-2025
 • suun terveydenhuolto


Valvonnan painopisteet voivat vaihdella eri valvontatapahtumissa. Painopisteisiin vaikuttavat esimerkiksi aiemmat palveluyksiköstä tehdyt valvontahavainnot sekä yksikköön mahdollisesti kohdentuneet palautteet ja epäkohtailmoitukset.

Valvontasuunnitelma sisältää lisäksi hyvinvointialueen tehtäviin kuuluvan lääkelain 71 §:n mukaisen rajattujen lääkevarastojen tarkastustehtävän hoitamisen.

Toimivalta

Pirhassa vastuu palvelunjärjestäjän omavalvontaohjelman toimeenpanosta kuuluu strategiselle ohjaukselle. Tukipalvelut laatii järjestäjän tehtävän toimeenpanoa varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvontasuunnitelman ja toteuttaa valvontaa.

Aluehallitus hyväksyy valvontasuunnitelman. Valvontasuunnitelma viedään aluehallituksen käsittelyyn asiakkuus- ja laatujaoston kautta. Suunnitelman toteutumista seuraa asiakkuus- ja laatujaosto.  

Asiakkuus- ja laatujaosto on käsitellyn sosiaali- ja terveydenhullon palvelujen valvontasuunnitelman 2024-2025 kokouksessaan 22.1.2024, § 6.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvontasuunnitelma 2024-2025 on aluehallituksen esityksen liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvontasuunnitelman 2024-2025.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina hallintopalvelujohtaja Miia Luukkoa ja palvelupäällikkö Katja Uitus-Mäntylää.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
www.pirha.fi/sahkoinen-asiointi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.