Aluehallitus, kokous 29.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Tays Tukisäätiön sääntömuutoksen hyväksyminen

30981/2023

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi

Perustelut

Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön hallituksen pöytäkirjan 9/2023 mukaan tukisäätiö on 14.12.2023 hyväksynyt sääntömuutos -luonnoksen ja päättänyt lähettää sen Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen hyväksyttäväksi. Aluehallituksen hyväksynnän jälkeen tukisäätiö toimittaa sääntömuutokset Patentti- ja rekisterihallitukselle vahvistettavaksi. 

Sääntömuutoksessa säätiön toimiala laajenee kattamaan Tampereen yliopistollisen sairaalan toiminnan lisäksi Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnan sekä sosiaalihuollon ja pelastustoimen toimintaan liittyvän tutkimuksen ja opetuksen sekä näiden tehtäväalojen henkilöstön ammatillisen osaamisen edistämisen. Myös säätiön hallituksen kokoonpanoon esitetään muutoksia. 

Tukisäätiön nimen ja kotipaikan (1 §), säätiön tarkoituksen toteuttamisen (3 §) ja hallituksen kokoonpanon muuttaminen (6 §) edellyttävät Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen suostumusta.  

Tukisäätiön säännöt muutosmerkintöineen sekä tukisäätiön hallituksen päätösote 14.12.2023 ovat liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää 

 • hyväksyä Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön sr liitteessä esitetyt sääntömuutokset sekä 
   
 • tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Lassi Kaleva, Hanna Laine, Jari Andersson, Milka Hanhela, Tapio Visakorpi ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta, Tays tukisäätiön hallituksen jäsenyys) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Kokouskäsittely

Varajäsenet Mikko Aaltonen ja Iida Leino saapuivat kokoukseen § 26 käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
www.pirha.fi/sahkoinen-asiointi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.