Aluehallitus, kokous 29.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Valtuustoryhmien toimintatuen periaatteiden täydentäminen

50/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Hirvelä, hallinnon valmistelukokonaisuuden johtaja, Heli.Hirvela@pirha.fi

Perustelut

Laki hyvinvointialueesta mahdollistaa valtuustoryhmän toiminnan tukemisen (§ 27 611/2021) silloin kun valtuutetut ovat muodostaneet valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän voi muodostaa yksikin valtuutettu. Valtuustoryhmien muodostamisessa tulee noudattaa hallintosäännön määräyksiä. Hyvinvointialue voi tukea taloudellisesti valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tuen avulla hyvinvointialue pyrkii talousarvion puitteissa parantamaan valtuustoryhmien toimintaedellytyksiä.  

Tuki voidaan myöntää määrättyihin käyttötarkoituksiin ja tuen myönnetty määrä valtuustoryhmittäin tulee ilmoittaa hyvinvointialueen tilinpäätöksessä.  

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet seuraavasti:  

 1. Pirkanmaan hyvinvointialue myöntää tukea valtuustoryhmien toimintaan vuosittain enintään talousarviossa varattujen määrärahojen verran.   

 1. Tuen suuruuteen vaikuttaa valtuustoryhmän koko siten, että ryhmälle myönnettävän tuen enimmäismäärä vuodessa on talousarviossa varattu määräraha jaettuna valtuutettujen määrällä kerrottuna valtuustoryhmässä olevien valtuutettujen lukumäärällä. Tukea myönnettäessä valtuutettujen lukumäärä valtuustoryhmissä määräytyy vaalivuonna ensimmäisen järjestäytymisilmoituksen mukaan (normaalisti kesäkuu).     

 1. Tukea haetaan kerran vuodessa, paitsi niinä vuosina jolloin valtuustokausi vaihtuu. Tällöin tukea haetaan kahdesti vuodessa. Tukea haetaan hyvinvointialueen laatimalla hakulomakkeella, jossa tulee olla eriteltynä tuen käyttötarkoitus ja arvioidut kustannukset. Tuen käytöstä edellisellä maksukaudella tulee antaa aina selvitys ennen uuden tuen myöntämistä. Mikäli tuen saaja ei anna määräaikaan mennessä hyväksyttävää selvitystä, tuki voidaan periä takaisin. Jos tukea ei ole käytetty kokonaisuudessaan myönnettyyn tarkoitukseen, tuen myöntänyt viranhaltija voi periä maksetun tuen tai osan siitä takaisin tai vähentää seuraavan vuoden tuesta maksetun tuen tai osan siitä. Aluehallitus saa vuosittain raportin tuen käytöstä. 

 2. Tuesta ja takaisinperinnästä päättää hallintosäännössä määrätty viranhaltija aluehallituksen määräämien periaatteiden mukaisesti yhdenvertaisuusperiaatteita noudattaen.  

 3. Myönnettävän tuen osalta sisäisen toiminnan hyväksyttäviä kustannuksia ovat 

esimerkiksi:

 • valtuustoryhmän toimintaa tukevan sihteerin tai muun henkilöstön palkkakustannukset ja muut tehtävään liittyvät välittömät kulut 

 • valtuustoryhmän toimintaa tukevien sisäisten tilaisuuksien kustannukset (seminaarit, suunnittelutilaisuudet, tilakustannukset, tarjoilut, jne.) 

 • valtuustoryhmän jäsenten tai toimintaa tukevan henkilöstön koulutuskustannukset silloin kun koulutus liittyy valtuustoryhmän toimintaedellytysten parantamiseen (esim. viestintään liittyvät koulutukset) 

 • valtuustoryhmän toiminnan kannalta välttämättömien laitteiden hankinta- ja ylläpitokustannukset (kamera, laitteisto, ohjelmistot, jne.), jos valtuustoryhmän käyttöön annetut laitteet eivät ole riittäviä. 

 • tilaisuuden tulee lähtökohtaisesti liittyä koko valtuustoryhmän toimintaan ja maksettavan tuen tulee olla oikeassa suhteessa hankittuun palveluun tai tuotteen kustannuksiin nähden.  

 • asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävien toimenpiteiden osalta hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi: 

  • asukkaille avointen tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät kustannukset (tilavuokrat, pienimuotoiset tarjoilut, tilaisuuteen liittyvä materiaali) edellyttäen, ettei osallistumista tilaisuuteen ole erikseen rajattu 

  • asukkaille suunnatun viestinnän ja tiedottamisen kustannukset, kun ilmoitus ja viestintä liittyvät hyvinvointialueen toimintaan (tilaisuuksista tiedottaminen, valtuustoryhmien näkyvyyden lisääminen) 

      6. Tarvittaessa aluehallitus antaa tarkempia tulkintaohjeita.

Vuonna 2022 valtuustoryhmän ensimmäisen tuen maksukausi on poikkeuksellisesti 1.3. - 31.12.2022 ja valtuustoryhmien koko määräytyy ensimmäisen valtuustoryhmien ilmoituksen mukaisesti (maaliskuu). Vuoden 2022 tuki maksetaan kymmeneltä kuukaudelta. Yksilöidyt tukihakemukset on toimitettava hyvinvointialueelle 25.3.2022 mennessä erillisellä hakulomakkeella. Vuoden 2022 tuki saadaan valtiolta ja valtio voi rahoituksessaan asettaa lisäehtoja sen käyttötarkoitukseen.   

Ehdotus

Esittelijä

Jukka Alasentie, MUUTOSJOHTAJA, jukka.alasentie@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet esittelytekstin mukaisesti.

Päätös

Aluehallitus päätti

 • hyväksyä valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet esittelijän kokouksessa esittelytekstiin tekemin muutoksin.

Kokouskäsittely

Esittelijä teki esittelytekstiin seuraavan muutoksen koskien valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteita : Kohta 3: Virke "Tukea haetaan kerran vuodessa maksukaudella 1.6. - 31.5." muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Tukea haetaan kerran vuodessa, paitsi niinä vuosina jolloin valtuustokausi vaihtuu. Tällöin tukea haetaan kahdesti vuodessa." Kohdan loppuun lisätään viimeiseksi lauseeksi: "Aluehallitus saa vuosittain raportin tuen käytöstä".

Lisäksi esittelijä teki esittelytekstiin seuraavan muutoksen: Esittelytekstin viimeisen kappaleen ensimmäisessä virkkeessä määritelty ensimmäisen tuen maksukausi "1.3.2022-31.12.2023" muutetaan kuulumaan seuraavasti:  "1.3.-31.12.2022".

 

Valmistelija

Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi

Perustelut

Asian esittely aluehallituksen 24.4.2023 kokouksen § 104.

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteiden 2. kohdan täydennyksen esittelytekstin mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi
 • Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteista 10.3.2022 § 10 ja 2.5.2023 § 114. Valtuustoryhmien toimintatukea on myönnetty vuosien 2022-2023 aikana hyvinvointialueen valmistelun ajalle saadusta VM:n valtionavustuksesta (VN/14629/2021), jonka käyttöaika on päättynyt viime tilikauteen. Vuodelta 2022 käyttämättä jäänyttä tukea on voinut käyttää ylivuotisesti 31.12.2023 saakka mutta vuonna 2023 myönnettyä tukea ei voi käyttää enää vuonna 2024, vaan kustannusten on tullut syntyä suoriteperusteisesti viimeistään 31.12.2023.

Vuoden 2024 talousarviovalmistelun yhteydessä on keskusteltu tilintarkastajan kanssa valtuustoryhmien toimintatuen periaatteiden päivittämisestä. Periaatteita on tarpeellista päivittää ennen hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätöksen valmistumista ja vuoden 2024 tuen myöntämistä valtuustoryhmille, jotta tuki tulee käsitellyksi oikein hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Vuonna 2024 myönnettävän tuen kohdalla tukikelpoisten kustannusten tulee syntyä suoriteperusteisesti viimeistään 31.12.2024.

Tilintarkastajan kanssa käydyn keskustelun perusteella valtuustoryhmien toimintatuen periaatteisiin ehdotetaan tehtäväksi kolme (A-C) muutosta:

A) Lisätään kokonaan uusi periaate

Valtuustoryhmien toimintatuki ei ole puoluetukea.

B) Voimassa oleva periaate 3.

Tukea haetaan kerran vuodessa, paitsi niinä vuosina jolloin valtuustokausi vaihtuu. Tällöin tukea haetaan kahdesti vuodessa. Tukea haetaan hyvinvointialueen laatimalla hakulomakkeella, jossa tulee olla eriteltynä tuen käyttötarkoitus ja arvioidut kustannukset. Tuen käytöstä edellisellä maksukaudella tulee antaa aina selvitys ennen uuden tuen myöntämistä. Mikäli tuen saaja ei anna määräaikaan mennessä hyväksyttävää selvitystä, tuki voidaan periä takaisin. Jos tukea ei ole käytetty kokonaisuudessaan myönnettyyn tarkoitukseen, tuen myöntänyt viranhaltija voi periä maksetun tuen tai osan siitä takaisin tai vähentää seuraavan vuoden tuesta maksetun tuen tai osan siitä. Aluehallitus saa vuosittain raportin tuen käytöstä. 

B) Päivitetty periaate 3.

Tukea haetaan kerran vuodessa, paitsi niinä vuosina jolloin valtuustokausi vaihtuu. Tällöin tukea haetaan kahdesti vuodessa. Tukea haetaan hyvinvointialueen laatimalla hakulomakkeella, jossa tulee olla eriteltynä tuen käyttötarkoitus ja arvioidut kustannukset. Tuen käytöstä edellisellä maksukaudella tulee antaa aina selvitys ennen uuden tuen myöntämistä. Mikäli tuen saaja ei anna määräaikaan mennessä hyväksyttävää selvitystä, tuki peritään takaisin. Jos tukea ei ole käytetty kokonaisuudessaan myönnettyyn tarkoitukseen, tuen myöntänyt viranhaltija perii käyttämättä jääneen tuen vuosittain takaisin hyvinvointialueen tilinpäätösaikataulun mukaisesti. Aluehallitus saa vuosittain raportin tuen käytöstä.

C) Voimassa oleva periaatteen 5. alakohta

Valtuustoryhmän toimintaa tukevien sisäisten tilaisuuksien kustannukset (seminaarit, suunnittelutilaisuudet, tilakustannukset, tarjoilut, jne.)

C) Päivitetty periaatteen 5. alakohta

Valtuustoryhmän toimintaa tukevien sisäisten tilaisuuksien kohtuulliset kustannukset (seminaarit, suunnittelutilaisuudet, tilakustannukset, tarjoilut, jne.)

 

Valtuustoryhmän toimintatuen periaatteet ovat koottu esityslistan liitteeksi. Kohdat, joihin ehdotetaan muutoksia, on merkitty liitteeseen keltaisella.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä valtuustoryhmien toimintatuen periaatteiden päivittämisen esittelytekstin ja liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
www.pirha.fi/sahkoinen-asiointi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.