Aluehallitus, kokous 6.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävät maksut 1.1.2023 alkaen

692/2022

Valmistelija

  • Kirsi Kohonen, Kirsi.Kohonen@pirha.fi

Perustelut

Alueelliset lääketieteelliset tutkimuseettiset toimikunnat vastaavat lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (tutkimuslaki), biopankkilain, kudoslain ja lääkinnällisiä laitteita koskevan lainsäädännön edellyttämästä eettisestä arvioinnista. Alueelliset lääketieteelliset tutkimuseettiset toimikunnat käsittelevät kliinisten lääketutkimusten muutoksia 31.1.2025 asti.

Tutkimuslain mukaisesti hyvinvointialue voi periä lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan antamasta lausunnosta maksun. Maksun perimisessä on sovellettava valtion maksuperustelain 6 §:ssä säädettyjä perusteita.

Alueellisten lääketieteellisten tutkimuseettisten toimikuntien on tullut 31.1.2022 lähtien soveltaa omia maksupäätöksiään muiden kuin kliinisten lääketutkimusten osalta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista (1171/2020) on voimassa 31.3.2023 saakka. Alueelliset eettiset toimikunnat soveltavat sitä asetuksen voimassaolon ajan lääketutkimusten muutoksista perittäviin maksuihin.  

Alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittäviksi maksuiksi 1.1.2023 alkaen esitetään samansuuruisia maksuja kuin STM:n asetuksessa (1171/2020). Asetusta sovelletaan 31.3.2023 asti lääketutkimusten muutoksiin. Tämän jälkeen lääketutkimusten muutoksiin on tarkoitus soveltaa alla esitettyä maksua tutkimussuunnitelman muutoksesta.

Esitetään, että alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta perii antamistaan lausunnoista seuraavat maksut:

1)  uusi lääketieteellinen tutkimus 2 850 euroa;

2) tutkimussuunnitelman muutos 900 euroa.

Edellä tarkoitettua maksua ei peritä ilman ulkopuolista rahoitusta tai julkisen terveydenhuollon toimintayksikön, korkeakoulun, tutkimuslaitoksen tai muun julkisen tai yleishyödyllisen yhteisön rahoituksella toteutettavasta tutkijalähtöisestä tutkimuksesta annetusta lausunnosta. Selvitys rahoituksesta on liitettävä tutkimussuunnitelmaan.

Esitetään, että alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta perii biopankkilain ja kudoslain nojalla antamastaan lausunnosta seuraavat maksut:

1) näytteiden siirto biopankkiin 2 850 euroa.

Edellä tarkoitettua maksua ei peritä, jos lausuntoa pyytää julkisen terveydenhuollon toimintayksikkö, korkeakoulu, tutkimuslaitos tai muu julkisella tai yleishyödyllisellä rahoituksella toimiva yksikkö tai yhteisö.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • että alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta perii antamistaan lausunnoista seuraavat maksut:

    1) uusi lääketieteellinen tutkimus 2 850 euroa;

2) tutkimussuunnitelman muutos 900 euroa

edellä tarkoitettua maksua ei peritä ilman ulkopuolista rahoitusta tai julkisen terveydenhuollon toimintayksikön, korkeakoulun, tutkimuslaitoksen tai muun julkisen tai yleishyödyllisen yhteisön rahoituksella toteutettavasta tutkijalähtöisestä tutkimuksesta annetusta lausunnosta. Selvitys rahoituksesta on liitettävä tutkimussuunnitelmaan.
 

  • että alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta perii biopankkilain ja kudoslain nojalla antamastaan lausunnosta seuraavat maksut:

1) näytteiden siirto biopankkiin 2 850 euroa

edellä tarkoitettua maksua ei peritä, jos lausuntoa pyytää julkisen terveydenhuollon toimintayksikkö, korkeakoulu, tutkimuslaitos tai muu julkisella tai yleishyödyllisellä rahoituksella toimiva yksikkö tai yhteisö.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo

Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12,​ 3. krs,​ kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 -​ 14.30.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.