Aluehallitus, kokous 6.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen

Perustelut

Hyvinvointialuelain 97§:n mukaan aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja ja hallintosäännössä määrätty hyvinvointialueen viranhaltija voivat ottaa aluehallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty aluehallituksen alaisen viranomaisen tai aluehallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 9 luvun mukaan asian ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi voi päättää aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja. 

Hallintosäännön 10 luvun mukaan aluehallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava aluehallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista aluehallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävissä sähköisessä kokoustyötilassa (Pirre).

Hyvinvointialuejohtaja
Rakentaminen:
§ 25/2023 I80193 VALS, Jäteaseman rakentaminen, 25.01.2023
Yleishallinto:
§ 23/2023 Päihteitä käyttävien äitien palveluiden turvaaminen Pirkanmaalla -valtionavustuksen siirto Pirkanmaan hyvinvointialueelle, 25.01.2023

Hankintajohtaja
§ 1/2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen hankintaohje, 30.01.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • että ei käytä otto-oikeutta hyvinvointialuejohtajan ja hankintajohtajan edellä mainittuihin ajalla 25.-30.1.2023 tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).