Aluehallitus, kokous 6.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Hyvinvointialueen valtuustoaloiteprosessin käsittely 2023

92/2023

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi
  • Vilma Kiilunen, Hallintolakimies, Vilma.Kiilunen@pirha.fi

Perustelut

Aluehallitus on hyväksynyt 8.8.2022 § 161 toimintamallin vuonna 2022 jätetyille aloitteille. Toimintamallin mukaisesti osa jätetyistä aloitteista on käsitelty talousarvioarviovalmistelun ja strategiavalmistelun yhteydessä. Muihin aloitteisiin vastataan vuonna 2023. 

Valtuustoaloitteiden käsittelytapaan esitetään seuraavat periaatteet vuodesta 2023 eteenpäin. 

Aluevaltuuston kokouksessa jätetyt aloitteet käsitellään konsernpalvelujen johtoryhmässä aluevaltuuston kokousta seuraavalla viikolla. Johtoryhmä linjaa aloitteen jatkovalmistelun ja antaa mahdolliset ohjeet tarvittaessa talousarviovalmisteluun siirtämisestä, mikäli aloite kuuluu talousarviokäsittelyyn. Mikäli valmistelua tehdään useammalla tehtäväalueella, nimetään päävastuullinen valmistelija vastaamaan kokonaisuudesta.

Viranhaltijat valmistelevat aloitteeseen vastauksen. Jaoston päätösvaltaan kuuluviin asioihin liittyvät aloitevastaukset käsitellään jaostossa. Konsernipalvelujen johtoryhmä ohjeistaa tarvittaessa pyytämään lausunnon valiokunnalta tai vaikuttamistoimielimeltä. Vastaus valmistellaan viimeistään 6 - 8 kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä ja viedään sitä mukaa päätöksentekoon.    

Aluehallituksen linjattavaksi ehdotetaan jätettävän se, missä tapauksissa valmisteltu aloitevastaus etenee aluehallituksesta aluevaltuustolle. Päätöksentekomallit vaihtelevat tältä osin. Kunnissa on malleja, joissa edellytetään, että aloitteen takana on tietty määrä valtuutettuja tai että aloite on valtuustoryhmän nimissä tehty, jotta se etenisi säännönmukaisesti aluehallituksesta aluevaltuustoon. On myös malleja, joissa kaikki aloitevastukset viedään hallituksesta valtuustolle tiedoksi. Aluehallitukselle esitettävä pohjaesitys sisältää, että kaikki aloitevastaukset viedään tiedoksi aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Asiaa on käsitelty hyvinvointialueen johtoryhmässä sekä konsernipalvelujen johtoryhmässä.

Aloitteiden käsittelyprosessi on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää 

  • merkitä tiedoksi liitteessä esitetyn aloitteiden käsittelyprosessin,
     
  • linjata, että kaikki valtuustoaloitteet viedään aluevaltuuston käsittelyyn.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tehtäväalueiden johtoryhmät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).