Aluehallitus, kokous 6.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistyöalueen tutkimustoimikunnan nimeäminen

1042/2023

Valmistelija

 • Aila Kätkä, Aila.Katka@pirha.fi

Perustelut

Terveydenhuoltolain  61 §:n  mukaan sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet ja tavoitteet nelivuotiskausittain yhteistyössä yhteistyöalueiden tutkimustoimikuntien kanssa.

Yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen valtio myöntää rahoitusta yhteistyöalueiden tutkimustoimikunnille, jotka päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille. Yhteistyöalueiden tutkimustoimikunnille rahoitusta maksetaan sosiaali- ja terveysministeriön neljäksi vuodeksi kerrallaan tekemän päätöksen mukaisesti. Ministeriön päätös perustuu lain mukaan tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella. 

Lain mukaan yhteistyöalueen hyvinvointialueiden on perustettava alueelleen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on monitieteinen edustus yhteistyöalueen terveydenhuollon toimintayksiköistä. Tutkimustoimikunta päättää hakemusten perusteella tutkimusrahoituksen myöntämisestä yhteistyöalueellaan. Terveyden tutkimuksen rahoitusta voivat hakea terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä hyvinvointialue, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja.

Yhteistyöalueen tutkimustoimikuntaan on pyydetty ilmoittamaan suostumuksensa tehtävään antaneet jäsenet ja varajäsenet yhteistyöalueen hyvinvointialueilta (Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueilta) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (375/2022) säädetyiltä palvelujen tuottajilta ja lisäksi Tampereen yliopistosta.

Palkkiot

Toimikunnan jäsenille esitetään maksettavaksi kokouspalkkiot hyvinvointialueen palkkiosäännön mukaisesti.

Yhteistyöalueen tutkimustoimikunnan jäseniksi, varajäseniksi ja esittelijäksi esitetyt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • nimetä Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistyöalueen tutkimustoimikuntaan jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle 2023-2025 seuraavasti:
Jäsen Varajäsen

tutkimus- ja kehitysjohtaja Kati Kristiansson, Pirkanmaan hyvinvointialue

konsernipalvelujohtaja Juhani Sand, Pirkanmaan hyvinvointialue

johtajaylilääkäri, lääketieteen professiojohtaja Kirsti Kähärä, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

ylilääkäri, professori Onni Niemelä, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

ylilääkäri Mikko Järvisalo, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

erikoislääkäri Jussi Kosola, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo, Pirkanmaan hyvinvointialue

sairaalapalvelulinjan johtajaylilääkäri Eija Tomás, Pirkanmaan hyvinvointialue

vastaava hoitotyön johtaja Kaija Leino, Pirkanmaan hyvinvointialue

hoitotyön johtaja Elina Mattila, Pirkanmaan hyvinvointialue

vastaava sosiaalihuollon johtaja Minna Kuusela, Pirkanmaan hyvinvointialue

johtava sosiaalityöntekijä Anni Vanhala, Pirkanmaan hyvinvointialue

avopalvelujen palvelulinjajohtaja Eeva Torppa-Saarinen, Pirkanmaan hyvinvointialue

toimialuejohtaja, terveyspalvelut ja opiskeluhuolto Tuire Sannisto, Pirkanmaan hyvinvointialue

arviointiylilääkäri Anna-Kaisa Parkkila, Pirkanmaan hyvinvointialue

sairaalapalvelulinjan hallintoylilääkäri Suvi Liimatainen, Pirkanmaan hyvinvointialue

toimitusjohtaja Ari Miettinen, Fimlab Laboratoriot Oy

lääketieteellinen johtaja Anu Mustila, Fimlab Laboratoriot Oy

dekaani, professori Seppo Parkkila, Tampereen yliopisto (Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta)

professori Eija Paavilainen, Tampereen yliopisto (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri Pasi Lehto, TAYS Sydänkeskus Oy

lääketieteellinen johtaja, ylilääkäri Markku Eskola, TAYS Sydänkeskus Oy

osastonylilääkäri Timo Puolakka, Tekonivelsairaala Coxa Oy

ylilääkäri Jyrki Nieminen, Tekonivelsairaala Coxa Oy

 • nimetä toimikunnan asiantuntijajäseneksi ja esittelijäksi tutkimusjohtaja Tarja Laitisen, Pirkanmaan hyvinvointialue,
   
 • nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi tutkimus- ja kehitysjohtaja Kati Kristianssonin, Pirkanmaan hyvinvointialue, ja varapuheenjohtajaksi johtajaylilääkäri, lääketieteen professiojohtaja Kirsti Kähärän, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue,
   
 • että toimikunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiot hyvinvointialueen palkkiosäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo

Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12,​ 3. krs,​ kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 -​ 14.30.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.