Aluehallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 Hyvinvointialueelle siirtyvien virkojen perustaminen

606/2022

Valmistelija

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen henkilöstön palvelusuhteen muodosta säädetään laissa Hyvinvointialueesta (211/2021). Lain 92 §:n mukaan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa hyvinvointialueeseen.

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten perustetaan virka.

Hyvinvointialuelain  93 §:n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää aluevaltuusto tai hyvinvointialueen hallintosäännössä määrätty muu toimielin.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 33 §:n mukaan aluehallitus päättää virkojen perustamisesta muiden kuin hyvinvointialuejohtajan osalta.

Osana henkilöstön vastaanottamista tulee Pirkanmaan hyvinvointialueen perustaa kaikki tarvittavat virat koskien siirtyviä viranhaltijoita. Valmistelu pohjautuu luovuttavien organisaatioiden elokuun 2022 tiedonkeruussa ilmoittamiin tietoihin. Virkojen kelpoisuusehdot siirtyvät sellaisinaan liikkeenluovutuksen periaatteella.

Elokuun 2022 jälkeen tapahtuneet muutokset on pyydetty ilmoittamaan erikseen sekä pitäytymään ilmoittamispäivän jälkeen tehtävistä muutoksista. Vastuu tietojen oikeellisuudesta on luovuttavilla organisaatioilla.

Lisäksi virkaluettelon laadinnassa on huomioitu, mikäli luovuttavasta organisaatiosta siirtyvä viranhaltija on valittu hyvinvointialueelle perustettuun uuteen virkaan eikä perustetta luovuttavan organisaation viralle ole enää olemassa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • osana henkilöstön vastaanottamista perustaa virat oheisen liitteen mukaisesti,
     
  • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.