Aluehallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 262 Hyvinvointialueen pelastustoimen hoitotason ensihoitajien virkojen perustaminen

588/2022

Valmistelija

  • Mika Kontio, Pelastusjohtaja, Mika.Kontio@pirha.fi
  • Teemu-Taavetti Toivonen, Valmistelukokonaisuuden johtaja, Teemu-Taavetti.Toivonen@pirha.fi

Perustelut

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöstä on valmisteltu osana hyvinvointialueen toiminnallista ja taloudellista suunnittelua hallintosäännön kuvaamalla tavalla. Hyvinvointialuejohtajan päätöksellä 272/2022 yksityisen sektorin palvelusopimuksia jatketaan optiolla vuodelle 2023, lukuun ottamatta Jämsä-Kuhmoisten alueen sopimusta. Jämsän kaupunki siirtyy 1.1.2023 lukien Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestämisvastuun piiriin ja Kuhmoisten ensihoidon palvelutuotanto siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi.

Kuhmoisten alueen ensihoitopalvelujen järjestämiseksi on tarve perustaa toiminnassa tarvittavat kuusi (6) hoitotason ensihoitajan virkaa täytettäväksi 1.1.2023 alkaen. Virkojen kustannusvaikutus on huomioitu pelastuspalvelut-palvelulinjan vuoden 2023 taloussuunnittelussa.

Valtioneuvoston myöntämällä valtionapupäätöksellä on kullekin viidelle yliopistosairaanhoitopiirille hankittu monitoimiambulanssi, joka soveltuu infektiovaarallisen tai muutoin hoidollisesti vaativien potilaiden siirtokuljetuksiin. Monitoimiambulanssin toiminta-alue on yhteistyöalue (Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme). Yksikön valmiusajasta päätetään yhteistyöalueen järjestämissopimuksessa.

Monitoimiambulanssin toiminnan käynnistämiseksi osana hyvinvointialueen ensihoitopalveluita on tarve perustaa toiminnassa tarvittavat kuusi (6) hoitotason ensihoitajan virkaa täytettäväksi 1.1.2023 alkaen. Virkojen kustannusvaikutus on huomioitu pelastuspalvelut-palvelulinjan vuoden 2023 taloussuunnittelussa.

Kelpoisuusehtona on laillistettu sairaanhoitaja ja sen lisäksi ensihoidon asetuksessa 585/2017 8 § edellytetty ensihoitopalvelun yksikön henkilöstön pätevyys sekä voimassa oleva valtakunnallinen LOVE-todistus ja vähintään C1-luokan voimassa oleva ajokortti. Virkaan valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys. Virkaan valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä ensihoitajien virkojen perustamisen ja vahvistaa kelpoisuusehdot esitetyn mukaisesti,
     
  • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.