Aluehallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 268 Julkisuuslain mukainen ratkaisuvalta

559/2022

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, vuokko.ylinen@pirha.fi

Perustelut

Julkisuuslain 14 §:n viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Tiedon asiakirjan sisällöstä antaa se viranomaisen henkilöstöön kuuluva, jolle viranomainen on tämän tehtävän määrännyt tai jolle se hänen asemansa ja tehtäviensä vuoksi muuten kuuluu.

Aluevaltuusto voi hallintosäännössään antaa tässä laissa tarkoitettuna viranomaisena toimivalle hyvinvointialueen toimielimelle oikeuden siirtää päättämässään laajuudessa asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 

Jos tietoja ei voida antaa, tietojen pyytäjällä on oikeus saada asiassa muutoksenhakukelpoinen päätös. 

Aluehallitus hyväksyi 24.10.2022 § 254 hyvinvointialueen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikan. Asiakirjassa on määritelty henkilötietojen käsittelyprosessit ja vastuuhenkilöt. Julkisuuslain mukaista päätösvaltaa käyttävät viranhaltijat määritellään tietosuoja- ja tietoturvapolitiikan linjauksia vastaavasti seuraavasti:

Terveydenhuollon potilastietojen osalta hyvinvointialueen vastaava johtajaylilääkäri. 

Sosiaalihuollon asiakastietojen osalta hyvinvointialueen vastaava sosiaalijohtaja.

Henkilöstötietojen osalta henkilöstöjohtaja.

Hallintotoiminnan tietojen osalta hallintojohtaja. 

Pelastuspalvelutietojen osalta (poislukien ensihoidon potilastiedot) pelastusjohtaja 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää, että

Julkisuuslain 14 §:n mukaista päätösvaltaa hyvinvointialueella käyttävät seuraavat viranhaltijat: 

Terveydenhuollon potilastietojen osalta hyvinvointialueen vastaava johtajaylilääkäri

Sosiaalihuollon asiakastietojen osalta hyvinvointialueen vastaava sosiaalijohtaja

Henkilöstötietojen osalta henkilöstöjohtaja

Hallintotoiminnan tietojen osalta hallintojohtaja 

Pelastuspalvelutietojen osalta (poislukien ensihoidon potilastiedot) pelastusjohtaja 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.