Aluehallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen myöntämisen perusteet 1.1.2023 lukien

543/2022

Valmistelija

  • Kaisa Bragge, Johtava suunnittelija, Kaisa.Bragge@pirha.fi
  • Eeva Torppa-Saarinen, Avopalvelulinjan johtaja, Eeva.Torppa-Saarinen@pirha.fi

Perustelut

Asumispalvelujen järjestäminen perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Asumispalvelua järjestetään sosiaalihuoltolain 21 §:n ja 21 a, b, c §:n perusteella niille henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista ja kiireellistä apua.

Asumispalvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaista vuokrasopimukseen perustuvaa asumispalvelua, jossa asukas saa yksilöllisten tarpeidensa mukaista hoito ja huolenpitoa sekä jatkuvaa apua päivittäisiin toimintoihin. Asumispalvelut jaotellaan tilapäiseen asumispalveluun, tuettuun asumispalveluun, yhteisölliseen asumiseen ja ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Laitoshoitoa myönnetään vain erityisen painavin perustein.

Asumispalvelujen myöntämisen perusteita valmisteltiin työryhmässä, jossa oli mukana Pirkanmaan luovuttavien organisaatioiden työntekijöitä Kangasalta, Lempäälästä ja Tampereelta. Työryhmään on ollut mahdollista osallistua halutessaan mistä tahansa Pirkanmaan kunnasta. Asumispalvelujen myöntämisen perusteita on aiemmin kunnissa määritelty lähinnä palvelukuvauksissa ja kilpailutukseen liittyvissä palvelumääritelmissä.

Asumispalvelujen myöntämisen perusteet on laadittu turvaamaan asiakkaiden tasavertainen kohtelu hyvinvointialueella, tukemaan asumispalveluihin hakeutumista ja tukemaan myöntämiseen liittyvää viranomaisten päätöksentekoa.

Liitteet:

LIITE 1 Asumispalvelujen myöntämisen perusteet

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä liitteen 1 mukaisesti päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen myöntämisen perusteet noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien.

Päätös

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä kokouksessa korjatun liitteen 1 mukaisesti päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen myöntämisen perusteet noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien.

 

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana § 265 aikana sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta ja johtava suunnittelija Kaisa Braggea, jotka poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Esittelijä teki korjauksen liitteeseen seuraavasti: sivu 3, viimeinen kappale, toinen lause; "Sellaisten asumispalvelujen tarvetta, jotka edellyttävät muuttamista, arvioidaan, mikäli kotiin annettavat palvelut (esim. tuettu asuminen omassa kodissa ja muut sosiaalihuollon palvelut) eivät riitä vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen tai asiakkaalla ei ole asuntoa."  muutetaan muotoon " Sellaisten asumispalvelujen tarvetta, jotka edellyttävät muuttamista, arvioidaan, mikäli kotiin annettavat palvelut (esim. tuettu asuminen omassa kodissa ja muut sosiaalihuollon palvelut) eivät riitä vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen tai asiakkaalla ei ole asuntoa tai muusta vastaavasta syystä."  

Merkittiin, että Johanna Loukaskorpi poistui kokouksesta kokonaan § 265 käsittelyn jälkeen.

Merkittiin, että varajäsen Ulla Kampman saapui kokoukseen § 265 käsitelyn jälkeen.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 10.33-10.40 § 265 käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Eeva Torppa-Saarinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.