Aluehallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 266 Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniohje

487/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserni tulee muodostumaan hyvinvointialueesta ja sen tytäryhteisöistä. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella on määräysvalta yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sillä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavassa toimielimestä. Lisäksi hyvinvointialueen toiminnan kokonaisuuteen kuuluu useita muita yhteisöjä, joissa hyvinvointialueen omistus on alle puolet tai hyvinvointialue nimittää vähemmistön hallituksesta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostavat Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia, konserniohje ja sen sisältämät omistajaohjauksen periaatteet.

Konserniohje ja omistajaohjauksen periaatteet ovat hyvinvointialueen johtamisen välineitä. Ne kuvaavat osaltaan aluevaltuuston näkemystä siitä, kuinka hyvinvointialuekonsernin kokonaisuutta johdetaan ja tavoitellaan hyvinvointialuekonsernin kokonaisetua.

Konserniohjeella mahdollistetaan konserniin kuuluvien yhteisöjen ohjauksen yhtenäistäminen, toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen sekä hyvinvointialueen konserniyhteisöstä saaman tiedonkulun tehostaminen.

Omistajaohjauksen periaatteet puolestaan määrittelevät missä toiminnoissa hyvinvointialue on mukana omistajana. Näillä periaatteilla pyritään turvaamaan hyvinvointialueen päätöksenteon systemaattisuus ja pitkäjänteisyys.

Hyvinvointialuelain mukaan aluevaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on valmistella osaltaan esitys näistä.

Hyvinvointialueen hallintosääntöä on kehitetty asteittain ja tämä kehitystyö jatkuu yhä. Mikäli aluevaltuusto päättää tehdä muutoksia hallintosääntöön ja tällä olisi vaikutusta konserniohjeen sisältöön, sisällytetään kyseiset muutokset konserniohjeeseen teknisinä korjauksina.  

Ehdotus

Esittelijä

Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

  • hyväksyä osaltaan liitteenä olevan konserniohjeen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin esittelijän tekemillä muutoksilla.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti konserniohjeen sisältöä seuraavasti: 

kohta 1. Hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteet

Pirkanmaan hyvinvointialue voi omistaa yhtiöitä, joita se tarvitsee suoraan tai välillisesti palvelujen järjestämiseen.. Lause kuulumaan seuraavasti: Pirkanmaan hyvinvointialue voi omistaa osakkeita yhtiöistä, joita se tarvitsee suoraan tai välillisesti palvelujen järjestämiseen.

Kohta 5. Säätiöiden asema palveluntuottajina

Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniin kuuluu jatkossa vain yksi säätiö, Tays Tukisäätiö, jonka tehtävänä on muu kuin varsinaisen sotepalvelun tuottaminen.  Lause kuulumaan seuraavasti: Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniin kuuluu tällä hetkellä vain yksi säätiö, Tays Tukisäätiö, jonka tehtävänä on muu kuin varsinaisen sotepalvelun tuottaminen.

Kohta 9. Hyvinvointialuekonsernin valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Kohta 9.1 Konsernin valvonta, kolmas kappale: Arvioinnin riippumattomuuden varmistamiseksi tarkastuslautakunnan jäseniä ei tule nimittää tytäryhteisöjen ja säätiöiden hallitukseen. Lause kuulumaan seuraavasti: Arvioinnin riippumattomuuden varmistamiseksi tarkastuslautakunnan jäseniä ei tule nimittää tytäryhteisöjen tai määräysvallassa olevien säätiöiden hallitukseen.

 

Valmistelija

  • Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pirha.fi

Perustelut

Asian esittely konserni- ja toimitilajaoston 13.10.2022 kokouksella § 35.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä osaltaan liitteenä olevan konserniohjeen,
     
  • esittää aluvaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy konserniohjeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Lauri Lyly poistui kokouksesta kokonaan § 266 aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.