Aluehallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 264 Pirkanmaan hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen johtajan valinta

612/2022

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, vuokko.ylinen@pirha.fi

Perustelut

Aluehallitus perusti kokouksessaan 8.8.2022 § 160 hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen johtajan viran. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen. Virkaan 1.1.2023 alkaen valittu henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-aikaiseen virkasuhteeseen enintään 31.12.2022 saakka.

Kelpoisuusehtona on soveltuva yliopiston ylempi korkeakoulututkinto ja aikaisemmalla toiminnalla hankittu riittävä taito. Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, toimialan tuntemusta ja riittävää johtamiskokemusta. Eduksi katsotaan englannin kielen taito. Eduksi katsotaan lisäksi kyky hallita ja koordinoida laajoja kokonaisuuksia ja toimeenpanna uudistuksia.

Hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen johtajan virka on ollut sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä 23.9.-9.10.2022. Asetettuun määräaikaan mennessä virkaa haki kaksi henkilöä.  

Hakijoiden ansiovertailu sisältää virkaan ilmoittautuneet. Hakemusasiakirjat ja hakijayhteenveto on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan oheismateriaaliksi (salassa pidettävät). Palkkaliite on esityslistan liitteenä (ei julkaista yleisessä tietoverkossa). 

Esityksenä on, että  hakemuksiin perustuvan kokonaisarvion perusteella hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen johtajan virkaan valitaan Sari Nousiainen. 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 43 § mukaan aluehallitus ottaa virkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon palvelulinjajohtajat, integraatiojohtajan, hankintajohtajan, talousjohtajan, viestintäjohtajan, henkilöstöjohtajan, tietojohtajan, strategiajohtajan, hallintojohtajan sekä sisäisen tarkastuksen johtajan sekä tutkimus- ja kehitysjohtajan.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • valita kokonaisarvion perusteella hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen johtajan virkaan Sari Nousiaisen.
   
 • täyttää viran toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen. Virkaan 1.1.2023 alkaen valittu henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-aikaiseen virkasuhteeseen enintään 31.12.2022 saakka,
   
 • virassa ei käytetä koeaikaa, koska valittava henkilö on hoitanut vastaavaa tehtävää aikaisemmin,
   
 • hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen johtajan kokonaispalkasta liitteen mukaisesti,
   
 • virkavalinnan ehdollisuudesta, kunnes terveydentilaa koskeva selvitys on toimitettu. Toistaiseksi voimassa oleva viranhoitomääräys tehdään, kun ehdollisen valinnan kohteena oleva henkilö on toimittanut terveydellisiä edellytyksiä koskevan selvityksen, ja valintapäätös on lainvoimainen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.