Aluehallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 269 Valtionavustus -hankkeiden siirto hyvinvointialueelle

592/2022

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, vuokko.ylinen@pirha.fi
 • Eeva Halme, kehittämispäällikkö, eeva.halme@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunki ja Ylöjärven kaupunki hallinnoivat tai ovat osatoteuttajina useissa eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan liittyvissä hankkeissa. Hankkeiden rahoittajina ovat sosiaali- ja terveysministeriö, Pirkanmaan liitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kela.

Valtioavustuspäätösten ja muiden rahoituspäätösten mukaan nykyiset hankkeiden hallinnoijat ja osatoteuttajat voivat käyttää rahoitusta 31.12.2022 saakka. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle, rahoituksia on oikeutettu käyttämään vain Pirkanmaan hyvinvointialue edellyttäen, että avustus siirretään valtionapuviranomaisen päätöksellä avustuksen saajan hakemuksesta ja hyvinvointialueen suostumuksella (toimielimen päätös) hyvinvointialueen käytettäväksi.

Pirkanmaan sairaanhoitoiiri (PSHP) hakee Pirkanmaan hyvinvointialueen suostumusta seuraavien hankkeiden ja valtionosuuksien siirtämiseksi hyvinvointialueelle.

 1. Palliatiivisen hoidon palveluiden tuottaminen ja laadun parantamisen ohjelma

STM on myöntänyt (VN/18139/2021) hakemuksen mukaisesti PSHP:lle  valtionavustusta 1,0 milj. euroa käytettäväksi 1.11.2021-31.12.2023 palliatiivisen hoidon palvelujen tuottamisen ja laadun parantamisen ohjelmaan. Hankerahoitus on täysimääräinen (100 %)

 1. Pakolaisten mielenterveystyön vahvistaminen sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä (PASEK) -hankkeen jatko

PSHP:lle myönnettiin 27.6.2022  valtionavustusta 90 246 euroa Pakolaisten mielenterveystyön vahvistaminen sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä (PASEK) -hankkeen jatkokaudelle.  Valtionavustus täydentää 17.12.2020 hankkeelle myönnettyä valtionavustusta (VN/17806/2020). Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi aikavälillä 1.12.2022-30.6.2023.Hankkeen kokonaiskustannusarvioon 112 807 €, josta Taysin osahankkeen kustannusarvio 39 467 € ja sen mukainen omarahoitusosuus (20 %) 7893 €. 

 1. Sisä-Suomen yhteistyöalueen sote-keskusten psykososiaaliset menetelmät ja tukirakenteet (PsySos) -hanke

PSHP:lle on myönnetty 20.12.2021 valtionavustusta (VN/28714/2021) 1 676 000 euroa, jakautuen psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa koskeviin koordinointitehtäviin 1 296 000 euroa, ja lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus) koskeviin koordinointitehtäviin 380 000 euroa. Myönnetyllä avustuksella voidaan kattaa enintään 80 prosenttia hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista, jolloin omarahoitusosuus vuonna 2023 on 154 462 €.

 1. Valtionavustuksen myöntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskusten toiminnan nopeutettuun käynnistämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 11.10.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiirille hankeavustuksena (VN/23487/2022) yhteensä 1 019 731 euroa valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskuksen toiminnan nopeutettuun käynnistykseen. Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi aikavälillä 1.5.2022-31.12.2022 syntyviin kustannuksiin. Koska päätös on saatu vasta lokakuussa ei hankkeen alkuperäinen aikataulu ole mahdollista toteuttaa. Tämän vuoksi haetaan rahoituksen käytön siirtoa hyvinvointialueelle järjestämisvastuun siirtyessä 1.1.2023 ja samalla haetaan hankkeelle jatkoaikaa.

 1. Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla, KUPPI-hanke

Tampereen kaupungin sivistystoimi hallinnoin kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla hanketta (THL 1031/9.02.02/2021). Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta 1.1.2021-31.10.2023 yhteensä 348 000 euroa ja lisäksi on hallinnoijan ja osatoteuttajien omavastuu 154 125 euroa.  PSHP:n  omavastuuosuus vuodelle 2023 on 2300 € ja se voidaan kattaa työpanoksena.

 1. Valtionavustus Suomen kestävän kasvun hankkeille, Pirkanmaalla HOPPU

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on hakenut Suomen kestävän kasvun rahoituksesta hankerahoituksesta vuodelle 2022. Päätöksen (VN/5398/2022) mukaan rahoitus on 1868 800 euroa, ei omavastuuta ja se on käytettävissä 31.12.2022 mennessä syntyneisiin kustannuksiin ja lisäksi hankkeen raportointiin ja hallinnollisiin menoihin 1.1.2023-30.4.2023 väliseltä ajalta.

 1. Lastenasiaintalo / Barnahus-hanke

PSHP:lle on myönnetty valtionavustusta (VN/21913/2021-STM-6) Lastenasiaintalon / Barnahus-hankkeeseen vuosille 1.1.2022-31.12.2023 yhteensä 1250 000 €. Hankkeen tavoitteena on kehittää lapsiin kohdistuvaan väkivaltaepäilyssä lapsiystävällinen, monialainen ja tietoperustainen tutkintaprosessiin liittyvä malli.

 1.1.2023 valtionavustusta, 470 000 €, voi käyttää vain Pirkanmaan hyvinvointialue ja osatoteuttajat Kanta-Hämeen hyvinvointialue sekä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue. Hankkeessa ei ole omavastuuosuutta.  

 1. Työote-hanke

PSHP on osatoteuttajana Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaan ja STM:n rahoittamassa (VN/24288/2020) TYÖOTE-hankkeessa 2020-30.9.2023. Avustusta saa käyttää vain Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Työterveyslaitoksen ja Itä-Suomen yliopiston kustannuksiin.

Hankkeen tavoitteena on juurruttaa kaikkiin Manner-Suomen sairaanhoitopiireihin, jatkossa hyvinvointialueille, Keski-Suomen OTE-kärkihankkeessa luotu ns. Keski-Suomen malli vuoden 2023 loppuun mennessä.

Hankkeen arvioidut kustannukset ovat ensi vuodelle 1.1.2023-30.9.2023 12 000 €.

 1. Samassa repussa hanke

PSHP on saanut STM:n rahoituspäätöksellä (VN/27906/2021-STM-4) valtionavustusta päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseksi. Hankerahoitusta on käytettävissä 1.1.2022-31.12.2023 syntyviin menoihin ja 1.1.2024-30.4.2024 hankkeen raportointiin. Siirtyvä valtionosuus vuodelle 2023 olisi 317 000 €.

Tampereen kaupunki hakee Pirkanmaan hyvinvointialueen suostumusta seuraavien hankkeiden ja valtionosuuksien siirtämiseksi hyvinvointialueelle.

 1. Liki- hanke

Liki-​hanke toteutetaan ajalla 16.6.2021 -​ 31.8.2023 Tampereen Evankelis-​Luterilaisessa Seurakuntayhtymässä ja osatoteuttajana toimii tällä hetkellä Tampereen Aikuisten sosiaalipalvelut.  Projektia rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (EURA 2014/11374/09 02 01 01/2021/KESELY) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 6.8.2021 päätöksellä. Rahoitus on käytettävissä 31.8.2023 saakka.

Hyvinvointialueelle siirtyvä valtionavustus 1.1.2023-31.8.2023 on noin 36 420 € josta omavastuu on noin 7 284 €.

 1. Linja 20-hanke

Linja 20 -hanke on Tampere Missio ry:n Diakonissalaitoksen säätiön sekä Tampereen ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttama työllisyyden ja osallisuuden edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke, jossa kohderyhmänä ovat 18-29 -vuotiaat nuoret aikuiset. Tampere Missio ry toimii hankkeen hallinnoijana. Hankeaika on 1.9.2020-31.8.2023

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 827 961 euroa. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (EURA 2014/9796/09 02 0202/2020/KESELY) on myöntänyt Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta hankkeen kokonaiskustannuksiin 662 370 euroa. Hyvinvointialueelle siirtyvä omavastuuosuus on 34 000 euroa.

 1. Asumisen tuen hanke (Asumisen tukea nopeasti, joustavasti ja lähelläsi)

Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä jatkorahoitus (VN/15696/2022) vuosille 2022-2023 saatiin nimellä Asumisen tuen hanke. Asumisen tuen jatkohankkeen kokonaiskustannusarvio on 489 500 euroa, joka on tarkoitettu käytettäväksi ajalla 1.10.2022 – 31.12.2023. STM:n hankeavustus on 80 % ja hyvinvointialueelle siirtyvä valtionosuus on 313 280 euroa ja omavastuuosuus 79 120 euroa.

 1. GHW AKKE (Growth from Health and Wellbeing)

’Growth from Health and Wellbeing – testaus- ja innovaatioympäristöt TKI-tukena yrityksille’ (GWH-AKKE) -hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK) ja sen osatoteuttajina ovat Tampereen korkeakoulusäätiö (TAU) ja Tampereen kaupunki. Hanke toteutetaan yhteishankkeena.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 374 980 euroa. Pirkanmaan liitto (PL/126/04.03.02.02.00/2020) on myöntänyt hankkeelle rahoitusta yhteensä 299 984 euroa. Rahoittajan osuus on 80 % ja hanketoteuttajien omavastuuosuus 20 % kustannuksista. Rahoitus on tarkoitettu käytettäväksi ajalla 1.4.2022 – 31.12.2023.Hyvinvointialueelle siirtyvä valtionavustus on noin 40 000 euroa ja omavastuu noin 8 000 euroa. 

 1. Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kelan kuntoutuspalveluiden yhdyspinnoilla

Kela on myöntänyt Tampereen kaupungille rahoitusta Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kelan kuntoutuspalveluiden yhdyspinnoilla -kehittämishankkeen toteuttamiseen. Hankkeen kokonaisrahoitus on 300 000 euroa ja rahoitus on tarkoitettu käytettäväksi 19.11.2020-31.5.2023 välisenä aikana syntyviin kustannuksiin.  Arvio vuonna 2023 toteutuvista menoista on 43 133 euroa. Hankkeessa ei ole omavastuuosuutta.  

 1. DigiDia - Digitaalista osaamista diabetesta sairastavien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien kansalaisten toimintakyvyn tueksi -hanke

Digitaalista osaamista diabetesta sairastavien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien kansalaisten toimintakyvyn tueksi, DigiDia -hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK) ja sen osatoteuttajina ovat Tampereen kaupunki, Suomen Diabetesliitto ry ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 525 486 euroa. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt (EURA 2014/12170/09 02 01 01/2021/KESELY) rahoitusta hankkeen kokonaiskustannuksiin 420 389 euroa 26.10.2021 tekemällään päätöksellä. Osapuolten omarahoitusosuus on yhteensä 105 097 euroa. Rahoitus on tarkoitettu käytettäväksi ajalla 1.10.2022 – 31.8.2023. Hyvinvointialueelle siirtyvä valtionavustus on 16 848 euroa ja omavastuu 4 212 euroa.

Ylöjärven kaupunki hakee Pirkanmaan hyvinvointialueen suostumusta POIMI-hankkeen valtionosuuden siirtämiseksi hyvinvointialueelle.

Ylöjärven kaupunki hallinnoi Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittamaa POIMI-hanketta (VN/16255/2022). Kaupunki on hakenut hankerahoituksen käytön jatkoa 1.1.2023-30.6.2023. Vuoden 2023 budjetti on 86 000 €, joka koostuu omavastuusta 17 200 € ja valtionrahoituksesta 68 800 €.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla matalalla kynnyksellä palveluohjausta, tukea ja koulutusta mielenterveyteen, päihdekäyttöön, korona-ahdistukseen tai sosiaalisiin kysymyksiin liittyen hankkeessa perustetulla MIELIKIOSKILLA.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää, että

 • Pirkanmaan hyvinvointialue antaa suostumuksensa vastaanottaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hankkeisiin liittyvät vastuut ja velvollisuudet 1.1.2023 alkaen,
   
 • Pirkanmaan hyvinvointialue antaa suostumuksensa vastaanottaa Tampereen kaupungin hankkeisiin liittyvät vastuut ja velvollisuudet 1.1.2023 alkaen,
   
 • Pirkanmaan hyvinvointialue antaa suostumuksensa Ylöjärven kaupungin hallinnoiman MIELIKIOSKI-hankkeen siirtämisestä 1.1.2023 alkaen,
   
 • hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan antamaan suostumus hyvinvointialueen puolesta muiden mahdollisten loppuvuodesta 2022 esille tulevien hankkeiden vastaanottamisesta hyvinvointialueelle. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Leena Kostianen, Pekka Järvinen, Ulla Kampman ja Olga Haapa-aho ilmoittivat olevansa esteellisiä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osalta Ulla Kampman ja Olga Haapa-aho ilmoittivat olevansa esteellisiä Tampereen kaupungin osalta, Erja Pelkonen ilmoitti olevansa esteellinen Ylöjärven kaupungin osalta ja Miko Bergbom ilmoitti olevansa esteellinen Sastamalan kaupungin osalta. Esteelliset (HL 28 § 1 mom 5 kohta) poistuivat kokouksesta ko. kunnan hankkeiden käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.     

Kokouskäsittely

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hankkeiden siirto, Tampereen kaupungin hankkeiden siirto ja Ylöjärven kaupungin hankkeiden siirto käsiteltiin kukin erikseen.

Pöytäkirjantarkastajana § 269 aikana toimii varapöytäkirjantarkastaja Arja Laitinen, Pekka Järvisen ollessa esteellinen.

Merkittiin, että Anna-Kaisa Ikonen saapui kokoukseen § 269 aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.