Aluehallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 267 Y-talon maanvuokrasopimuksesta päättäminen

532/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Toivakka, vs. hallintojohtaja, maria.toivakka@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti 9.5.2022 jatkaa lasten-​ ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen suunnittelua Tays Keskussairaalan Y-​talon tontille ja käynnistää hankesuunnitelman valmistelun investointipäätöstä varten. Hanke sisältyy Pirkanmaan hyvinvointialueen vuosien 2023-2026 investointisuunnitelmaan, jonka aluevaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 3.10.2022.

Uudisrakennuksen myötä lasten- ja nuorisopsykiatrian tilat saadaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja modernia psykiatrista hoitoa. Perusteina rakennuksen sijoittelulle ovat olleet mm. nykyistä rauhallisempi sijainti, mahdollisuus ulkoilupihojen rakentamiseen, synergiaetu lähellä sijaitsevan aikuispsykiatrian T-​rakennuksen kanssa sekä mahdollisuus tunneliyhteyden avulla tehokkaaseen sisälogistiikkaan.

Tays Keskussairaalan Y-talon maanvuokrasopimus on voimassa 31.12.2048 asti. Uudisrakennus edellyttää Kiinteistö Oy Kissanmaan Y-talon kanssa tehdyn maanvuokrasopimuksen ennen aikaista päättämisestä ja tontilla sijaitsevan rakennuksen lunastamista sekä purkamista. Sopimus maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta on liitteenä.

Rakennuksen lunastushinnaksi esitetään 5 000 000 euroa. Hinta perustuu osapuolten neuvotteluihin ja ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioihin. Lunastushintaa koskevat arviot perustuvat rakennuksen tekniseen- ja markkina-arvoon. Arviot ovat sopimuksen liitteenä.

Sopimus on ehdollinen ja edellyttää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston hyväksyntää, Pirkanmaan hyvinvointialueen toimivaltaisen elimen hyväksyntää ja rakennuksen nykyisten asukkaiden vuokrasopimusten päättämistä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on 3.10.2022 päättänyt esittää sopimuksen hyväksymistä sairaanhoitopiirin valtuustolle.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 39 §:n mukaisesti sairaanhoitopiiri ei voi päättää asioista, joilla olisi merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia vaikutuksia, paitsi jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyyden vuoksi lykätä tai jos hyvinvointialue antaa päätökselle suostumuksen.

Ehdotus

Konserni- ja toimitilajaosto päättää 

 • hyväksyä, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri solmii sopimuksen Tays keskussairaalan Y-talon tontin maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta.

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päättää 

 • hyväksyä osaltaan, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri solmii sopimuksen Tays keskussairaalan Y-talon tontin maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta, ja
 • antaa asian aluehallituksen päätettäväksi.

Esteellisyys

Juhani Sand esteellisyys todettiin hallintolain 28 §: n 5) kohdan perusteella. Sand poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Juhani Sand poistui kokouksesta klo 18:44 (esteellisyysilmoitus). Asian esittelijäksi siirtyi Pasi Virtanen.

Merkittiin, että kiinteistöjohtaja Petri Laurikka kuultiin asiantuntijana kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

 • hyväksyä osaltaan, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri solmii sopimuksen Tays keskussairaalan Y-talon tontin maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta, ja
 • antaa asian aluehallituksen päätettäväksi.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Valmistelija

 • Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pirha.fi
 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, vuokko.ylinen@pirha.fi

Perustelut

Asian käsittely konserni- ja toimitilajaoston 13.10.2022 kokouksessa § 41.

Voimaanpanolain (616/2021) mukaan erikoissairaanhoitolain 7 §:ssä mainittujen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023.

Edellä tarkoitetun kuntayhtymän varat, velat ja sitoumukset liitetään siihen hyvinvointialueeseen, jonka alueeseen kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat.  

Edellä 20 §:ssä tarkoitettujen sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien on tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys:

1) kuntayhtymän omaisuudesta;

2) hyvinvointialueen vastuulle siirtyvistä veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista; sekä

3) sellaisista olennaisissa omaisuuserissä, sopimuksissa ja vastuissa tapahtuneista ja tiedossa olevista muutoksista sekä toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene viimeisimmästä tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä.

Hyvinvointialueella on oikeus saada käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisätietoja ja asiakirjoja.

Edellä 20 §:ssä tarkoitetun kuntayhtymän viranomainen ei voi 21 §:ssä tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen päättää asioista, joilla olisi merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia vaikutuksia, paitsi jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyyden vuoksi lykätä tai jos hyvinvointialue antaa päätökselle suostumuksen.

Esitetään, että aluehallitus päättää Y-talon tontin vuokraa koskevasta asiasta sen jälkeen, kun sopimus on siirtynyt hyvinvointialueelle. Pykälän liitteet ovat valmisteluvaiheessa ei julkisia. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • merkitä tiedoksi konserni- ja toimitilajaoston päätöksen,
   
 • siirtää Y-talon tontin maanvuokrasopimuksesta päättämisen 1.1.2023 jälkeen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Esteellisyys

 • Leena Kostiainen ja Pekka Järvinen ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 11.03-11.09. Esteellisyydet todettiin. 

Kokouskäsittely

Aluehallitus päätti tarkastaa pykälän kokouksessa.

Merkittiin, että varajäsen Atanas Aleksovski saapui kokoukseen § 267 käsittelyn ajaksi. 

Merkittiin, että Anna-Kaisa Ikonen poistui kokouksesta § 267 aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).