Aluevaltuusto, kokous 4.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pöytäkirjan tarkastajat

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastamisesta annetaan tarpeelliset määräykset hallintosäännössä.

Hallintosäännön 114 §:n mukaan aluevaltuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään hyvinvointialuelain 112 §:ssä. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti. Aluevaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi jokaisessa kokouksessa tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei aluevaltuusto jonkin asian kohdalla päätä toisin.

Aluevaltuusto on kokouksessaan 8.3.2022 § 18 päättänyt, että aluevaltuuston pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivuilla kolmantena (3) päivänä kokouksesta, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tästä kokouksesta laadittu pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Arto Grönroos ja Olga Haapa-aho. Varalla ovat Milka Hanhela ja Mauri Heiska. 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin ovat Arto Grönroos ja Olga Haapa-aho. Varalla ovat Milka Hanhela ja Mauri Heiska. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).