Aluevaltuusto, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Pöytäkirjan tarkastajat

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastamisesta annetaan tarpeelliset määräykset hallintosäännössä.

Hallintosäännön 114 §:n mukaan aluevaltuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään hyvinvointialuelain 112 §:ssä. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti. Aluevaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi jokaisessa kokouksessa tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei aluevaltuusto jonkin asian kohdalla päätä toisin.

Aluevaltuusto on kokouksessaan 8.3.2022 § 18 päättänyt, että aluevaltuuston pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivuilla kolmantena (3) päivänä kokouksesta, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tästä kokouksesta laadittu pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Lassi Kaleva ja Ulla Kampman. Varalla ovat Jari Kinnunen ja Anna Kontula.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lassi Kaleva ja Miia Kinnari. Varalle valittiin Anitta Korpio ja Riitta Kuismanen.