Asiakkuus- ja laatujaosto, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Erityisryhmien asumisen vuokrauksen periaatteet

12300/2024

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Kanto-Hannula, ASUNTOPALVELUPÄÄLLIKKÖ, tuija.kanto-hannula@pirha.fi
Paula Paavilainen, VASTAAVA HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, paula.paavilainen@pirha.fi
Miia Luukko, HALLINTOPALVELUJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi

Perustelut

Asian taustaa

Pirkanmaan hyvinvointialueelle on siirtynyt kunnilta vajaat 3000 erityisryhmien asukkaiden vuokrasopimusta. Vuokrasopimuksista 55 % prosenttia on ARA-rahoitteisia kohteita, joiden vuokria tulee ARA-lainsäädännön mukaisesti korottaa omakustannusperiaatteen mukaisesti.

Vapaarahoitteisten kohteiden (noin 1200 sopimusta) vuokrasopimusten ehdot ovat hyvin erilaisia ja kunnat ovat myös hallinnoineet vuokrasopimuksia eri tavoin. Sopimusten vuokrankorotusmekanismit vaihtelevat, vuokria on korotettu vaihtelevasti tai niitä ei ole korotettu pitkiin aikoihin, vaikka se sopimusehtojen mukaan olisikin ollut mahdollista. Osassa sopimuksista vuokrantarkistuksista päättää esim. kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta tai muu kunnan toimielin, jolloin tarkistusehtoa ei voida enää sellaisenaan soveltaa. Eroja on myös siinä, onko asukkaiden käyttämät yhteistilat jyvitetty asukkaiden vuokriin vai ei. Vuokrataso vaihtelee kohteittain ja myös kohteiden sisällä neliövuokrissa on merkittäviä eroja.

Asukkaiden yhdenvertainen kohtelu edellyttää vuokrauksen ehtojen yhtenäistämistä. Koska hyvinvointialueella ei ole oikeutta yksipuolisesti muuttaa vuokrasopimusten ehtoja, yhtenäistäminen on tehtävä irtisanomalla nykyiset vuokrasopimukset ja tekemällä uudet vuokrasopimukset asukkaiden kanssa. Tätä ennen on kuitenkin määriteltävä ne periaatteet, joita vuokrasopimuksia uusittaessa noudatetaan vapaarahoitteisten kohteiden osalta. 

Taloudellisesti on tärkeää saada asukasvuokrat vastaamaan mahdollisimman hyvin kohteesta hyvinvointialueelle aiheutuvia kustannuksia, eli vuokraa, jonka hyvinvointialue itse maksaa asunnoista ja asukkaiden käytössä olevista yhteistiloista kohteen omistajalle. Tätä periaatetta toteutettaessa on kuitenkin huomioitava, että mahdollisen vuokrankorotuksen tulee olla kohtuullinen. Tämän osalta esitetään, että vuokrankorotusta pidetään kohtuullisena, kun se ei ylitä 15 %:a vuodessa tai kun kuukausivuokraa korotetaan vuosittain enintään 100 euroa.. Jälkimmäistä euromääräistä korotusehtoa noudatetaan niissä kohteissa, joissa vuokrataso on poikkeuksellisen alhainen. Pääosassa vuokrasopimuksista riittää yksi korotus, jonka jälkeen vuokraa korotetaan ainoastaan elinkustannusindeksin noustessa. Joissakin kohteissa vuokrat ovat kuitenkin poikkeuksellisen alhaiset, jolloin korotuksia voidaan tehdä 2-3 kertaa.

Periaatteet tiivistetysti

 • Erityisryhmien asukkaiden vuokrasopimukset vapaarahoitteisissa kohteissa uusitaan irtisanomalla noudattaen huoneenvuokralaissa säädettyä kuuden kuukauden irtisanomisaikaa ja tarjoamalla asukkaalle uutta vuokrasopimusta, jolla asumista tutussa paikassa voi jatkaa.
 • Uusimisen yhteydessä vuokria korotetaan vastaamaan mahdollisimman hyvin hyvinvointialueelle aiheutuvia kustannuksia; kuitenkin enintään 15 % vuosittain tai enintään 100 euron vuosittainen korotus kuukausivuokraan.
 • Vuokrien enimmäismäärinä käytetään Kelan määrittelemiä enimmäisasumismenoja (vuonna 2024 Tampere 712€/kk, muut kunnat 624€/kk)
 • Vuokrankorotusehtona käytetään elinkustannusindeksiä.
 • Ararahoitteisissa kohteissa noudatetaan ara-lainsäädännön mukaista omakustannusvuokraa.

Asian valmistelusta ja päätöksenteosta

Erityisryhmien asukasvuokrasopimusten hallinnointi kuuluu tukipalvelujen toimintasäännön mukaisesti tilahallinta-vastuualueen tehtäviin. Tukipalvelujen tehtäväalueen johtoryhmä on joulukuussa 2023 asettanut työryhmän valmistelemaan asukasvuokrauksen periaatteita. Ryhmässä on ollut mukana edustus palvelutuotannosta, tilapalveluista sekä lakiyksiköstä.

Työryhmän ehdotus erityisryhmien asumisen vuokrauksen periaatteiksi on käsitelty sote- ja tukipalvelujohtoryhmissä sekä hyvinvointialueen johtoryhmässä. Esitys on toimitettu käsiteltäväksi vanhusneuvostossa 4.6.2024 ja vammaisneuvostossa 5.6.2024. Neuvostoilta on pyydetty lausunnot asiakkuus- ja laatujaoston kokoukseen 10.6.2024

Asiakkuus- ja laatujaoston tehtävänä on hyväksyä asukasvuokrien vuokranmäärityksen periaatteet (hallintosääntö 12 § 10 kohta).

Erityisryhmien vuokrasopimusten yhdenmukaistaminen periaatteet on liitteenä. Esitysmateriaali sekä lausunnon luonnospohja ovat oheismateriaaleina. 

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättä

 • merkitä tiedoksi esityksen ja 
 • antaa lausunnon erityisryhmien vuokrauksen periaatteista.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti

 • merkitä esityksen tiedoksi,
 • hyväksyä lausuntoluonnoksen kokouksessa tehdyin muutoksin ja antaa liitteenä olevan lausunnon erityisryhmien vuokrauksen periaatteista ja
 • hyväksyä ja tarkastaa pykälän kokouksessa.  

Kokouskäsittely

Asuntopalvelupäällikkö Tuija Kanto-Hannula esitteli vanhusneuvostolle erityisryhmien vuokrauksen periaatteet ja poistui kokouksesta esittelyn ja käydyn keskustelun jälkeen. Esittelijä lupasi toimittaa vanhusneuvostolle vielä erityisryhmien asukasmäärät kunnittain sihteeri Riikka Piirosen kautta. 

Oheismateriaalina olleesta lausuntoluonnoksesta käytiin keskustelua ja se hyväksyttiin kokouksessa tehdyin pienin muutoksin. Pykälä hyväksyttiin ja tarkastettiin kokouksessa ja lausunto on pöytäkirjan liitteenä. 

Valmistelija

Tuija Kanto-Hannula, ASUNTOPALVELUPÄÄLLIKKÖ, tuija.kanto-hannula@pirha.fi
Paula Paavilainen, VASTAAVA HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, paula.paavilainen@pirha.fi
Miia Luukko, HALLINTOPALVELUJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi

Perustelut

Asian taustaa

Pirkanmaan hyvinvointialueelle on siirtynyt kunnilta vajaat 3000 erityisryhmien asukkaiden vuokrasopimusta. Vuokrasopimuksista 55 % prosenttia on ARA-rahoitteisia kohteita, joiden vuokria tulee ARA-lainsäädännön mukaisesti korottaa omakustannusperiaatteen mukaisesti.

Vapaarahoitteisten kohteiden (noin 1200 sopimusta) vuokrasopimusten ehdot ovat hyvin erilaisia ja kunnat ovat myös hallinnoineet vuokrasopimuksia eri tavoin. Sopimusten vuokrankorotusmekanismit vaihtelevat, vuokria on korotettu vaihtelevasti tai niitä ei ole korotettu pitkiin aikoihin, vaikka se sopimusehtojen mukaan olisikin ollut mahdollista. Osassa sopimuksista vuokrantarkistuksista päättää esim. kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta tai muu kunnan toimielin, jolloin tarkistusehtoa ei voida enää sellaisenaan soveltaa. Eroja on myös siinä, onko asukkaiden käyttämät yhteistilat jyvitetty asukkaiden vuokriin vai ei. Vuokrataso vaihtelee kohteittain ja myös kohteiden sisällä neliövuokrissa on merkittäviä eroja.

Asukkaiden yhdenvertainen kohtelu edellyttää vuokrauksen ehtojen yhtenäistämistä. Koska hyvinvointialueella ei ole oikeutta yksipuolisesti muuttaa vuokrasopimusten ehtoja, yhtenäistäminen on tehtävä irtisanomalla nykyiset vuokrasopimukset ja tekemällä uudet vuokrasopimukset asukkaiden kanssa. Tätä ennen on kuitenkin määriteltävä ne periaatteet, joita vuokrasopimuksia uusittaessa noudatetaan vapaarahoitteisten kohteiden osalta. 

Taloudellisesti on tärkeää saada asukasvuokrat vastaamaan mahdollisimman hyvin kohteesta hyvinvointialueelle aiheutuvia kustannuksia, eli vuokraa, jonka hyvinvointialue itse maksaa asunnoista ja asukkaiden käytössä olevista yhteistiloista kohteen omistajalle. Tätä periaatetta toteutettaessa on kuitenkin huomioitava, että mahdollisen vuokrankorotuksen tulee olla kohtuullinen. Tämän osalta esitetään, että vuokrankorotusta pidetään kohtuullisena, kun se ei ylitä 15 %:a vuodessa tai kun kuukausivuokraa korotetaan vuosittain enintään 100 euroa.. Jälkimmäistä euromääräistä korotusehtoa noudatetaan niissä kohteissa, joissa vuokrataso on poikkeuksellisen alhainen. Pääosassa vuokrasopimuksista riittää yksi korotus, jonka jälkeen vuokraa korotetaan ainoastaan elinkustannusindeksin noustessa. Joissakin kohteissa vuokrat ovat kuitenkin poikkeuksellisen alhaiset, jolloin korotuksia voidaan tehdä 2-3 kertaa.

Periaatteet tiivistetysti

 • Erityisryhmien asukkaiden vuokrasopimukset vapaarahoitteisissa kohteissa uusitaan irtisanomalla noudattaen huoneenvuokralaissa säädettyä kuuden kuukauden irtisanomisaikaa ja tarjoamalla asukkaalle uutta vuokrasopimusta, jolla asumista tutussa paikassa voi jatkaa.
 • Uusimisen yhteydessä vuokria korotetaan vastaamaan mahdollisimman hyvin hyvinvointialueelle aiheutuvia kustannuksia; kuitenkin enintään 15 % vuosittain tai enintään 100 euron vuosittainen korotus kuukausivuokraan.
 • Vuokrien enimmäismäärinä käytetään Kelan määrittelemiä enimmäisasumismenoja (vuonna 2024 Tampere 712 €/kk, muut kunnat 624 €/kk)
 • Vuokrankorotusehtona käytetään elinkustannusindeksiä.
 • Ararahoitteisissa kohteissa noudatetaan ara-lainsäädännön mukaista omakustannusvuokraa.

Asian valmistelusta ja päätöksenteosta

Erityisryhmien asukasvuokrasopimusten hallinnointi kuuluu tukipalvelujen toimintasäännön mukaisesti tilahallinta-vastuualueen tehtäviin. Tukipalvelujen tehtäväalueen johtoryhmä on joulukuussa 2023 asettanut työryhmän valmistelemaan asukasvuokrauksen periaatteita. Ryhmässä on ollut mukana edustus palvelutuotannosta, tilapalveluista sekä lakiyksiköstä.

Työryhmän ehdotus erityisryhmien asumisen vuokrauksen periaatteiksi on käsitelty sote- ja tukipalvelujohtoryhmissä sekä hyvinvointialueen johtoryhmässä. Esitys on toimitettu käsiteltäväksi vanhusneuvostossa 4.6.2024 ja vammaisneuvostossa 5.6.2024. Neuvostoilta on pyydetty lausunnot asiakkuus- ja laatujaoston kokoukseen 10.6.2024

Asiakkuus- ja laatujaoston tehtävänä on hyväksyä asukasvuokrien vuokranmäärityksen periaatteet (hallintosääntö 12 § 10 kohta).

Liitteenä erityisryhmien vuokrantarkistuksen periaatteet. Oheismateriaalina on esitysmateriaali aiheesta.

Ehdotus

Vammaisneuvosto päättää

 • antaa lausunnon erityisryhmien vuokrauksen periaatteista.

Päätös

Vammaisneuvosto päättää

 • antaa lausunnon erityisryhmien vuokrauksen periaatteista,
 • hyväksyä ja tarkastaa pykälän kokouksessa.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana asuntopalvelupäällikkö Tuija Kanto-Hannulaa ja hänen esittelynsä erityisryhmien vuokrauksen periaatteista.

Käytiin läpi vammaisneuvoston valmistelema lausuntoluonnos, joka hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa. Pykälä hyväksyttiin ja tarkastettiin kokouksessa, valmis lausunto on pöytäkirjan liitteenä.

 

Valmistelija

 • Tuija Kanto-Hannula, ASUNTOPALVELUPÄÄLLIKKÖ, tuija.kanto-hannula@pirha.fi
 • Miia Luukko, HALLINTOPALVELUJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi
 • Paula Paavilainen, VASTAAVA HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, paula.paavilainen@pirha.fi

Perustelut

Asian taustaa

Pirkanmaan hyvinvointialueelle on siirtynyt kunnilta vajaat 3000 erityisryhmien asukkaiden vuokrasopimusta. Vuokrasopimuksista 55 % prosenttia on ARA-rahoitteisia kohteita, joiden vuokria tulee ARA-lainsäädännön mukaisesti korottaa omakustannusperiaatteen mukaisesti.

Vapaarahoitteisten kohteiden (noin 1200 sopimusta) vuokrasopimusten ehdot ovat hyvin erilaisia ja kunnat ovat myös hallinnoineet vuokrasopimuksia eri tavoin. Sopimusten vuokrankorotusmekanismit vaihtelevat, vuokria on korotettu vaihtelevasti tai niitä ei ole korotettu pitkiin aikoihin, vaikka se sopimusehtojen mukaan olisikin ollut mahdollista. Osassa sopimuksista vuokrantarkistuksista päättää esim. kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta tai muu kunnan toimielin, jolloin tarkistusehtoa ei voida enää sellaisenaan soveltaa. Eroja on myös siinä, onko asukkaiden käyttämät yhteistilat jyvitetty asukkaiden vuokriin vai ei. Vuokrataso vaihtelee kohteittain ja myös kohteiden sisällä neliövuokrissa on merkittäviä eroja.

Asukkaiden yhdenvertainen kohtelu edellyttää vuokrauksen ehtojen yhtenäistämistä. Koska hyvinvointialueella ei ole oikeutta yksipuolisesti muuttaa vuokrasopimusten ehtoja, yhtenäistäminen on tehtävä irtisanomalla nykyiset vuokrasopimukset ja tekemällä uudet vuokrasopimukset asukkaiden kanssa. Tätä ennen on kuitenkin määriteltävä ne periaatteet, joita vuokrasopimuksia uusittaessa noudatetaan vapaarahoitteisten kohteiden osalta. 

Taloudellisesti on tärkeää saada asukasvuokrat vastaamaan mahdollisimman hyvin kohteesta hyvinvointialueelle aiheutuvia kustannuksia, eli vuokraa, jonka hyvinvointialue itse maksaa asunnoista ja asukkaiden käytössä olevista yhteistiloista kohteen omistajalle. Tätä periaatetta toteutettaessa on kuitenkin huomioitava, että mahdollisen vuokrankorotuksen tulee olla kohtuullinen. Tämän osalta esitetään, että vuokrankorotusta pidetään kohtuullisena, kun se ei ylitä 15 %:a vuodessa tai kun kuukausivuokraa korotetaan vuosittain enintään 100 euroa. Jälkimmäistä euromääräistä korotusehtoa noudatetaan niissä kohteissa, joissa vuokrataso on poikkeuksellisen alhainen. Pääosassa vuokrasopimuksista riittää yksi korotus, jonka jälkeen vuokraa korotetaan ainoastaan elinkustannusindeksin noustessa. Joissakin kohteissa vuokrat ovat kuitenkin poikkeuksellisen alhaiset, jolloin korotuksia voidaan tehdä 2-3 kertaa.

Periaatteet tiivistetysti

 • Erityisryhmien asukkaiden vuokrasopimukset vapaarahoitteisissa kohteissa uusitaan irtisanomalla noudattaen huoneenvuokralaissa säädettyä kuuden kuukauden irtisanomisaikaa ja tarjoamalla asukkaalle uutta vuokrasopimusta, jolla asumista tutussa paikassa voi jatkaa.
 • Uusimisen yhteydessä vuokria korotetaan vastaamaan mahdollisimman hyvin hyvinvointialueelle aiheutuvia kustannuksia; kuitenkin enintään 15 % vuosittain tai enintään 100 euron vuosittainen korotus kuukausivuokraan.
 • Vuokrien enimmäismäärinä käytetään Kelan määrittelemiä enimmäisasumismenoja (vuonna 2024 Tampere 712€/kk, muut kunnat 624€/kk)
 • Vuokrankorotusehtona käytetään elinkustannusindeksiä.
 • Ararahoitteisissa kohteissa noudatetaan ara-lainsäädännön mukaista omakustannusvuokraa.

Asian valmistelusta ja päätöksenteosta

Erityisryhmien asukasvuokrasopimusten hallinnointi kuuluu tukipalvelujen toimintasäännön mukaisesti tilahallinta-vastuualueen tehtäviin. Tukipalvelujen tehtäväalueen johtoryhmä on joulukuussa 2023 asettanut työryhmän valmistelemaan asukasvuokrauksen periaatteita. Ryhmässä on ollut mukana edustus palvelutuotannosta, tilapalveluista sekä lakiyksiköstä.

Työryhmän ehdotus erityisryhmien asumisen vuokrauksen periaatteiksi on käsitelty sote- ja tukipalvelujohtoryhmissä sekä hyvinvointialueen johtoryhmässä. Esitys on toimitettu käsiteltäväksi vanhusneuvostossa 4.6.2024 ja vammaisneuvostossa 5.6.2024. Neuvostoilta on pyydetty lausunnot asiakkuus- ja laatujaoston kokoukseen 10.6.2024. Lausunnot lisätään kokousmateriaaleihin.

Asiakkuus- ja laatujaoston tehtävänä on hyväksyä asukasvuokrien vuokranmäärityksen periaatteet (hallintosääntö 12 § 10 kohta).

Liitteenä erityisryhmien asumisen vuokrauksen periaatteet. Esittelydiat ovat oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

 • Juha Kinnunen, PALVELULINJAJOHTAJA SAIRAALAPALV., juha.kinnunen@pirha.fi

Asiakkuus- ja laatujaosto päättää

 • merkitä tiedoksi vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston lausunnot, sekä
 • hyväksyä liitteenä olevat erityisryhmien asumisen vuokrauksen periaatteet (Liite 1).

Päätös

Asiakkuus- ja laatujaosto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun seuraavin huomioin:

 • Jaostolle on toimitettava vaikutusarviot siitä, miten esitys ja mahdolliset vaihtoehtoiset korotusperusteet (esim. 7% korotuskatto) vaikuttaisivat hyvinvointialueen talouteen sekä vuokralaisten toimeentuloon ja yleiseen hyvinvointiin. Vaikutus vuokralaisiin tulisi arvioida erikseen ainakin keskeisimpien etuusperusteiden osalta.
 • Jaostolle toimitetaan myös selvitys siitä, miten valmistelun yhteydessä on toteutettu asiakasosallisuutta, ml. vaikuttamistoimielimet, sekä muut oleelliset vaikuttajatahot, kuten asukasraadit.
 • Jaostolle toimitetaan selvitys vuokrien määräytymisperusteista (myös eri asuntotyyppien).
 • Jaostolle toimitetaan selvitys siitä, miten asiakkaille on muutoksen yhteydessä huolehdittavissa tarpeenmukaiset sosiaalipalvelut, ml. palveluohjaus etuuksien hakemisessa ja omiin oikeuksiin liittyvä neuvonta. Niiltä osin kuin yhteensovituksesta aiheutuu yleisen korotusehdon ylittäviä korotuksia, on korotusperusteista tiedotettava asukkaille ymmärrettävällä tavalla, tarvittaessa henkilökohtaisesti.
 • Koska vuokrien ja vuokrankorostusehtojen tarkistuksen yhteydessä vuokrasopimukset tulevat uusittavaksi myös muiden ehtojensa osalta, jaostolle toimitetaan selvitys myös muista suunnitelluista ehdoista, ml. prosessi, jolla uusien sopimuspohjien roll out aiotaan tehdä mahdollisimman sujuvasti asiakkaiden näkökulmasta.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina hallintolakimies Vilma Kiilusta ja asuntopalvelupäällikkö Tuija Kanto-Hannulaa.

 

Puheenjohtaja Anna Kontula esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Lisa Wesin, Joni Kumlander, Hanna Holma, Inka Loppi ja Arto Haveri kannattivat. Hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).