Henkilöstöjaosto, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  

Hallintosäännön 125 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. 

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista jaoston kokoukseen 3.3.2023 on toimitettu sähköisesti 3.3.2023.  Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 3.3.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 3.3.2023.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.