Henkilöstöjaosto, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaaminen Pirkanmaan hyvinvointialueella

4963/2023

Valmistelija

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 15.2.2023 strategisen tiekarttaohjelman.  Tiekartta 2022-2027- Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi on sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2023:8.  

Sote-henkilöstön riittävyys ja saatavuus ovat heikentyneet voimakkaasti viime vuosina. Vaje koskee lähes kaikkia ammattiryhmiä ja koko maata. Hallituksen marraskuussa 2021 käynnistämässä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden -ohjelmassa on etsitty kestäviä ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen kattamiseksi. Tiekartassa vuosille 2022–2027 kuvataan ohjelmassa tehtyä analyysityötä sote-henkilöstön riittävyydestä ja saatavuudesta sekä analyysien pohjalta ohjelman temaattisissa alatyöryhmissä neljän eri strategisen kärjen mukaisesti tehtyjä ehdotuksia sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi.

Osaavan, riittävän ja hyvinvoivan sote-henkilöstön turvaaminen tulevaisuuden työvoimatarpeisiin vastaamiseksi edellyttää useita eri haasteisiin tarttuvia toimenpiteitä. Sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden -ohjelman työryhmän ja alatyöryhmien ehdotusten mukaan olennaista olisi huolehtia sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävistä koulutusmääristä, työnjaon uudistamisesta ja työn organisoimisesta työpaikoilla. On tärkeää, että sote-ammattihenkilöiden työ kohdennetaan koulutusta vastaaviin tehtäviin. Siksi avustavan ja tukipalveluhenkilöstön määrää on tarpeen lisätä sillä tavoin, ettei asiakas- ja potilasturvallisuutta vaaranneta eikä kelpoisuusvaatimuksia alenneta. Lisäksi on välttämätöntä tehostaa kansainvälistä rekrytointia ja työperäistä maahanmuuttoa, parantaa työkykyä ja työhyvinvointia eri keinoin sekä hyödyntää teknologisia ratkaisuja monipuolisesti.

Strategisen tiekarttaohjelman keskeisenä tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen kattamiseksi on toteutettu kestäviä ratkaisuja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä alueelliset erot huomioiden niin, että Suomessa on hyvinvoivia ja osaavia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia oikeassa paikassa ja oikealla osaamisella vuonna 2027. Tämä onnistuu vain hallinnonalojen yhteistyöllä.

Tiekartan visio on, että Suomessa on hyvinvoivia ja osaavia ammattilaisia oikeassa paikassa ja oikealla osaamisella vuonna 2027. Se tarkoittaa, että  sosiaali- ja terveydenhuollon, yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen tuloksia parannetaan varmistamalla sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön yleistä riittävyyttä, saatavuutta ja pysyvyyttä asianmukaisin investoinnein terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamiseksi sekä toteuttamalla tehokkaita politiikkatoimia kansallisella ja alueellisilla tasoilla. Strategiset kärjet, tavoitteet ja toimenpiteet on laadittu siten, että tämä visio on mahdollista saavuttaa. Suomelle on eduksi ammattilaisten korkea osaamistaso ja hyvinvointi sekä luotettavasti toimiva yhteiskunta. Haasteita matkalle tuovat pirstaleinen palvelujärjestelmä ja sitä selkeyttämään suunnitellun sote-uudistuksen alkumetreihin liittyvät muutospaineet. Jotta visio voisi toteutua, se on jaettu neljäksi strategiseksi kärjeksi.

1. Hyvän työn edellytykset

2. Osaamisen varmistaminen

3. Työn vaikuttavuuden parantaminen

4. Tietopohja-analyysi ja ennakointi

Päämäärän saavuttamiseksi tarvitaan niin kansallisen tason, palvelunjärjestäjien ja palveluiden tuottajien, palveluyksiköiden kuin eri sidosryhmienkin yhteistyötä.

Tiekartan toimeenpano edellyttää vuoropuhelua ja yhteistyötä ministeriöiden, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, sote-järjestäjien ja palveluntuottajien sekä muiden sote-alan toimijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi Tiekartan toimeenpanon seurantaa, jota jatketaan vuoden 2027 loppuun.  Tiekartan päämäärien toteutumisen seurantaan on valittu 11 mittaria.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Henkilöstöjaosto

  • merkitsee tiedoksi  sosiaali- ja terveysministeriön julkaisun, Tiekartta 2022-2027 Sosiaali- ja terveysalan henkiöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaaminen  
  • käy keskustelun strategian kärjistä Pirkanmaan hyvinvointialueen näkökulmasta

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.