Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Investointikokonaisuuden seurantaprosessi konserni- ja toimitilajaostossa

5844/2024

Valmistelija

 • Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA, arto.ranta@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmista. Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista.

Investointisuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että hyvinvointialue suunnittelee investoinnit taloudellisesti kestävästi siten, että niihin käytettävissä oleva rahoitus riittää ja että hyvinvointialueiden laajoja investointeja koskevat hankkeet suunnitellaan valtakunnallisten strategisten tavoitteiden mukaisesti ja kustannusvaikuttavasti huomioiden muiden hyvinvointialueiden vastaavat suunnitelmat sekä väestön palvelutarpeet.

Pirkanmaan hyvinvointialueella hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto vastaa suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta. Strategisiksi hankkeiksi luetaan investointihankkeet, joiden arvo on yli 30 milj. euroa.

Tämän tehtävän tukemiseksi esitetään investointien seurantaprosessin vahvistamista siten, että konserni- ja toimitilajaostolle tuotetaan tilannekatsaus investoinneista seuraavasti:

 • strategisten investointihankkeiden ja hyvinvointialueen omaan taseeseen toteutettavien investointien osalta investointisuunnitelmaan perustuva tilannekatsaus esitellään konserni- ja toimitilajaostolle osavuosikatsauksen aikataululla neljännesvuosittain. Tilannekatsaus sisältää talousarvion toteuman ja ennusteen sekä selvitykset mahdollisiin poikkeamiin ja lisäksi lyhyen kirjallisen kuvauksen strategisten investointihankkeiden etenemisestä
 • Tays uudistamisohjelman hankekokonaisuuden, muiden strategisten investointihankkeiden ja investointeja vastaavina sopimuksina toteutettavien investointihankkeiden laajempi taloudellinen ja sisällöllinen tilannekatsaus esitellään konserni- ja toimitilajaostolle puolivuosittain erillisellä raportilla.

 

Mikäli esitetyn aikataulun ulkopuolella ilmenee jotakin merkittävää ja kiireellistä raportoitavaa, tuodaan poikkeamat konserni- ja toimitilajaostolle tietoon esitetystä aikataulusta poiketen mahdollisimman pikaisesti.

 

Liitteenä esittelydiat investointiprosessista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

 • hyväksyä esitetyn investointien seurantamallin, jossa
  • strategisten investointihankkeiden ja omaan taseeseen toteutettavien investointien kokonaisuuden taloudellinen seuranta toteutetaan talouden osavuosikatsauksen osana neljännesvuosittain
  • Tays Uudistamisohjelman hankekokonaisuuden, muiden strategisten investointihankkeiden ja investointeja vastaavina sopimuksina toteutettavien investointihankkeiden laajempi taloudellinen ja sisällöllinen raportointi esitellään puolivuosittain erillisellä raportilla.

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

 • hyväksyä esitetyn investointien seurantamallin, jossa
  • strategisten investointihankkeiden ja omaan taseeseen toteutettavien investointien kokonaisuuden taloudellinen seuranta toteutetaan talouden osavuosikatsauksen osana neljännesvuosittain
  • Tays Uudistamisohjelman hankekokonaisuuden, muiden strategisten investointihankkeiden ja investointeja vastaavina sopimuksina toteutettavien investointihankkeiden laajempi taloudellinen ja sisällöllinen raportointi esitellään puolivuosittain erillisellä raportilla,
    
 • jatkaa valvontamallin kehittämistä kevään 2024 aikana yhteistyössä aluehallituksen kanssa.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana strategiajohtaja Arto Rantaa.

Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen seuraavan ponnen:

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

 • jatkaa valvontamallin kehittämistä kevään 2024 aikana yhteistyössä aluehallituksen kanssa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
www.pirha.fi/sahkoinen-asiointi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.