Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Keiturin Sote Oy:lle asetettavat tavoitteet

633/2022

Valmistelija

  • Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pirha.fi

Perustelut

Keiturin Sote Oy on Virtain kaupungin omistama tytäryhtiö, joka on tuottanut Virtain ja Ruoveden yhteistoiminta-alueella tarjottavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Osana hyvinvointialuemuutosta Keiturin Sote Oy:stä tulee hyvinvointialueen kokonaan omistama tytäryhtiö.

Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella on määräysvalta yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sillä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavassa toimielimestä.

Hyvinvointialuelain mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisetu. Omistajaohjauksella varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus hyvinvointialueen tytäryhteisöjen toiminnassa. Lisäksi omistajaohjauksella varmistetaan myös avoimuuden ja viestinnän samoin kuin palvelujen käyttäjien ja hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen strategisen johtamismallin tulee muodostamaan Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia, konserniohje ja sen sisältämät omistajaohjauksen periaatteet. Hyvinvointialuekonsernin tytäryhtiöiden omistajaohjaukseen kuuluu vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden seuranta. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto valmistelee tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet sekä arvioi toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista. Tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää 

hyväksyä osaltaan Keiturin Sote Oy:lle seuraavat tavoitteet:

  • Tilattujen palveluiden toteuttaminen laadukkaasti hoitotakuun ja muiden lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti
  • Sovitussa talousraamissa pysyminen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Tuula Petäkoski-Hult ja Kalervo Kummola saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.