Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  

Hallintosäännön 123 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. 

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista jaoston kokoukseen 17.11.2022 on toimitettu sähköisesti 11.11.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 11.11.2022.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja 

myönnettiin läsnä- ja puheoikeus tähän kokoukseen kiinteistöjohtaja Petri Laurikalle ja strategiajohtaja Arto Rannalle.